Strona główna
Logo unii europejskiej

Dwukrotna emisja ogłoszenia w prasie o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020

Data publikacji: 19.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2018

Numer ogłoszenia

1156434

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać mailowo na adres mst@warr.pl do 27.12.2018 r. (do końca dnia).
2. Oferta musi zawierać datę ważności oferty. Oferta musi być ważna do 10.01.2019 r.
3. Ofertę należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. Oferent w formularzu ofertowym poda cenę brutto za zamawianą usługę.
7. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mst@warr.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Stricker

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 79 70 443

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Emisja dwóch ogłoszeń w prasie o zasięgu przynajmniej regionalnym (obszar Dolnego Śląska) na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny.
Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw– „Bon na innowację”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dwukrotna emisja ogłoszenia w prasie o zasięgu przynajmniej regionalnym (obszar Dolnego Śląska) na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny. Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw– „Bon na innowację”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dwukrotna emisja ogłoszenia w prasie o zasięgu przynajmniej regionalnym (obszar Dolnego Śląska).

Kod CPV - 79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Wymagania Zamawiającego dot. zamówienia:
- prasa o zasięgu przynajmniej regionalnym (obszar województwa dolnośląskiego),
- ogłoszenie w kolorze,
- treść ogłoszenia - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
- na jednej z pierwszych stron gazety (cała strona)

Termin realizacji zamówienia:
1. emisja ogłoszenia w dniu 03 stycznia 2019 r.
2. emisja ogłoszenia w dniu 10 stycznia 2019 r.

Kod CPV

79000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
1. emisja ogłoszenia w dniu 03 stycznia 2019 r.
2. emisja ogłoszenia w dniu 10 stycznia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie nie mogą być powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia zawartego w treści załącznika nr 1 stanowiącego formularz zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

1. W przypadku złożenia dokumentów w niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
2. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, oraz uzyskać jego zgodę na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie wyboru ofert, bez wskazywania przyczyny.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się kryterium : Cena 100 pkt (waga - 100 %)
2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:
Cena najniższej oferty x 100
Liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------
Cena oferty ocenianej
3. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.
5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający wybierze drugą ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
6. W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym. W przypadku, gdy powtórnie złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający dokona losowego wyboru Wykonawcy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Adres

Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

71 797 04 00

Fax

71 797 04 07

NIP

8942316144

Tytuł projektu

Bony na innowacyjne usługi badawczo-rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP

Numer projektu

RPDS.01.02.01-02-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AGORA S.A.,
Warszawa Oddział Wrocław
pl. Solny 2/3 50-060 Wrocław
Data wpływu oferty: 20.12.2018
Cena oferty: 1 682,64 zł
Liczba wyświetleń: 130