Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług medycznych

Data publikacji: 19.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-12-2018

Numer ogłoszenia

1156377

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Problem z pobraniem załączników

Miejsce i sposób składania ofert

Do dnia 27.12.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego: OST-MED. Sp. z o.o., ul. Duboisa 1/4; 07-300 Ostrów Mazowiecka. Dopuszcza się również złożenie oferty drogą elektroniczną na adres: ost-med@wp.pl
1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. Oferta wraz załącznikami powinna być złożona w zamkniętej kopercie. Koperta winna być oznakowana widocznym dopiskiem: „Świadczenie usług medycznych”. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Świadczenie usług medycznych”.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożoną ofertą, w tym również poprzez wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia treści dokumentów lub przedłożenia dodatkowych dokumentów. W szczególności Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień w przypadku podejrzenia rażąco niskiej ceny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
8. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego. Informacja o ewentualnych zmianach zamieszczona zostanie niezwłocznie na stronie internetowej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ost-med@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Krakówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604128897

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych, niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 300 dzieci z terenu województwa mazowieckiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: wyszkowski Miejscowość: Wyszków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Świadczenie usług medycznych, będących przedmiotem zamówienia, jest niezbędne do zrealizowania celów projektu pn.: „Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa”

Przedmiot zamówienia

1. Kwalifikacja uczestnika do programu (w sumie 300 godzin pracy w 2018 i 2019 r.) w oparciu dostarczony przez Zamawiającego formularz oraz m.in poprzez potwierdzenie u kandydata choroby kręgosłupa na podstawie:
1) weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej potwierdzającej otyłość lub chorób kręgosłupa uczestnika lub/i
2) badania podczas kwalifikacji.
Kwalifikacji musi dokonać:
1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
2. Badanie lekarskie początkowe dla 300 uczestników (w sumie 300 godzin pracy w 2018 i w 2019 r.)
3. Badanie lekarskie kontrolne/fizjoterapeutyczne w połowie interwencji dla 300 uczestników (w sumie 300 godzin w 2018 i 2019 r).
4. Badanie lekarskie końcowe/fizjoterapeutyczne uczestników programu dla 300 uczestników (w sumie 300 godzin w 2019 r)
Badania lekarskie/fizjoterapeutyczne musi wykonywać:
1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
W trakcie badania początkowego lekarz/fizjoterapeuta przeprowadzi wywiad, odpowiednie badania przedmiotowe i podmiotowe oraz ustali cel, który powinien osiągnąć uczestnik programu. Jeśli w trakcie badania lekarskiego/fizjoterapeutycznego w połowie interwencji okaże się, że prowadzone działania nie przynoszą zadowalających efektów to uczestnik powinien zostać skierowany na pogłębioną diagnostykę w kierunku chorób współtowarzyszących w ramach ubezpieczenia w NFZ. Badanie końcowe ma za zadanie: sprawdzić, czy zostały osiągnięte założone cele; czy nastąpiła poprawa sprawności fizycznej uczestnika w stosunku do badania początkowego. Przy badaniu końcowym Beneficjent musi poinformować uczestnika programu lub/i jego opiekuna, że Program zakłada zbieranie danych od uczestników programu w terminie 6 i 12 miesięcy od przeprowadzenia badania.
5. Przeprowadzenie zajęć ruchowych dla 300 uczestników, przy założeniu, że każdy z uczestników musi uczestniczyć w zajęciach od 3 do 9 miesięcy co najmniej 2 razy w ciągu tygodnia - w sumie 300 osób*2 razy w tygodniu* średnio 3 miesiące (okres od stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r). Dopuszcza się organizację zajęć grupowych dla średnio 15 uczestników każda, co daje 20 grup, każda po 2 godziny w tygodniu w okresie średnio 3 miesięcznym, lub dłuższym, w zależności od wyników badań i zaleceń początkowych. Uczestnik musi otrzymać świadczenia w ramach zajęć ruchowych co najmniej 2 razy w tygodniu przez cały okres uczestniczenia w projekcie. Zajęcia ruchowe mogą być prowadzone w formie: gimnastyki korekcyjnej, zabiegów fizykalnych, masaży, kinezyterapii, terapii manualnych, technik specjalnych.
Zajęcia ruchowe mogą wykonywać:
1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.
6. Indywidualne porady lekarskie/fizjoterapeutyczne dla 300 uczestników, w zależności od potrzeb, średnio 3 spotkania z każdym uczestnikiem - 900 h w 2019 r.
Wszystkie osoby z chorobą kręgosłupa będą zachęcane do podejmowania regularnych ćwiczeń fizycznych w środowisku domowym. Prowadzący wybiorą odpowiednie zestawy ćwiczeń, tak aby mogły być one realizowane zarówno na sali ćwiczeń, jak również kontynuowane w warunkach domowych.
Indywidualne porady mogą wykonywać:
1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.

Kod CPV

85120000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

28.12.2018 - 31.07. 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymagań w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Brak wymagań w tym zakresie

Potencjał techniczny

Brak wymagań w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1) lekarz z aktualnym prawem wykonywania ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologia narządu ruch lub rehabilitacji medycznej, albo
2) fizjoterapeuta z aktualnym prawem wykonywania zawodu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak wymagań w tym zakresie

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
2. Termin związania ofertą: 30 dni.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta (Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Oferenta(ów) lub pełnomocnictwa/pełnomocnictw wynika, iż do reprezentowania Oferenta(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
5. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu,
b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
e) na wniosek Zamawiającego.
f) umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w każdym momencie jej obowiązywania w przypadku wstrzymania przez Instytucję Pośredniczącą dofinansowania Projektu – w tym przypadku wysokość wynagrodzenia za usługi świadczone przez Wykonawcę będzie naliczana proporcjonalnie do dnia, w którym Zamawiający złoży mu oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit. h podrozdziału 6.5 informację o planowanych zamówieniach, o których mowa w pkt 8 lit. h. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Zamówienia uzupełniające udzielane będą po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i ich wagi: cena 100%
O wyborze najkorzystniejszej oferty w danej części zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych
w kryterium cena. Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
C= C min / C ofer. X 100% (gdzie C min –oferta z najniższą ceną, C ofer. – badana oferta).
Zamawiający udzieli zamówienia na poszczególne części zamówienia temu wykonawcy / wykonawcom którzy złożą najkorzystniejsze oferty w ramach poszczególnych części.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie w danej części jako najkorzystniejsza, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z następnym Wykonawcą, który uzyskał w postępowaniu kolejną najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OST-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Duboisa 4/1

07-300 Ostrów Mazowiecka

mazowieckie , ostrowski

Numer telefonu

604128897

Fax

0

NIP

7591741133

Tytuł projektu

Poprawa jakości życia dzieci z chorobami kręgosłupa

Numer projektu

RPMA.09.02.02-14-A322/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Wpłynęła jedna oferta - Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz. Ze względu na istotny błąd w formularzu oferty, mający decydujący wpływ ocenę oferty, przedmiotowa oferta nie została oceniona. Postępowanie zostanie ogłoszone ponownie.
Liczba wyświetleń: 267