Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa maszyny do zawijania cukierków/słodyczy.

Data publikacji: 18.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1156315

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

I modyfikacja

1. Sekcja "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" i "Przedmiot zamówienia" - dodano element funkcjonalności maszyny:
d) zastosowanie wykrywacza ciał stałych na końcowym etapie procesu zawijania cukierków / słodyczy.
Opis funkcjonalności:
"Wykrywacz ciał stałych wykrywa metal, szkło, kości, muszle, kamyki, plastik i twardą gumę, sprawdza, czy nie ma wad produktu wykrywając połamane, brakujące, zbyt małe lub zniekształcone sztuki, posiada wysoką czułość dzięki unikatowemu algorytmowi genetycznemu"
2. Wydłużono termin składania ofert do dnia 01. 02. 2019 r. do godziny 15:00.
3. Zmodyfikowano załącznik "Zapytanie ofertowe" w zakresie zmian do opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert.
4. Zmodyfikowano załącznik nr 1 "Formularz ofertowy" w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.
Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

II modyfikacja
1. Usunięto warunek udziału w postępowaniu - "Wiedza i doświadczenie" o treści:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali należycie dostawę min. 2 sztuk maszyn podobnych.
Za maszyny podobne zamawiający uzna maszynę do pakowania cukierków/słodyczy o wartości min. 1 200 000,00 zł brutto każda.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wykonawca winien złożyć wykaz zrealizowanych dostaw zgodnie z zał. nr 3 do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw w postaci np. poświadczeń, referencji, protokołów odbioru lub inne o równoważnym znaczeniu.
Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej, lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania";

2. Usunięto załącznik nr 3 "Wykaz dostaw podobnych";
3. Zmodyfikowano załącznik pn. "Zapytanie ofertowe" - usunięto warunek udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, usunięto wymagany załącznik pn. "Wykaz dostaw podobnych";
4. Wydłużono termin składania ofert do dnia 05.02.2019r., załącznik "Zapytanie ofertowe" również zmodyfikowano w zakresie terminu składania ofert na dzień 05.02.2019r.

Pozostała treść ogłoszenia nie uległa zmianie.

III modyfikacja
1. Sekcja "Skrócony opis przedmiotu zamówienia" i "Przedmiot zamówienia" - dodano:
Sposób pakowania cukierków tzw. "double twist". Prędkość pakowania od do 400 szt/min.
2. Wydłużono termin składania ofert do dnia 12.02.2019r. do godz. 15:00.
2. Zmodyfikowano załącznik "Zapytanie ofertowe" w zakresie zmian do opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert.
3. Zmodyfikowano załącznik nr 1 "Formularz ofertowy" w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pozostała treść ogłoszenia pozostaje bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - ul. Wkrzańska 55a, 72-020 Trzebież do dnia 12.02.2019r. do godziny 15:00.
Oferta winna być opatrzona tytułem zamówienia tj. "Dostawa maszyny do pakowania cukierków/ słodyczy - 01/2018"
lub skan oferty należy przesłać na adres mailowy zamawiającego (danielfigiel83@gmail.com) do dnia 12.02.2019r. do godziny 15:00.
Oferty winny zostać dostarczone w formie papierowej lub via e-mail najpóźniej do dnia 12.02.2019r. do godziny 15:00.
Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Wszystkie niezbędne informacje należy zawrzeć w ofercie głównej i jeśli jest taka konieczność załączyć niezbędne załączniki, wymieniając je w ofercie. Oferty nie złożone na formularzu nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

danielfigiel83@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Figiel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504 145 539

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem dostawy jest dostawa maszyny do zawijania cukierków/słodyczy. Urządzenie powinno posiadać poniższe parametry (minimalne wartości):
a) wymiary cukierków / słodyczy: okrągłe: średnica: 18x8 - 32x20 mm, prostokątne: 16x15x8 - 35/60/25 mm;
b) możliwość wprowadzenia różnego materiału, np. aluminium / papier. - elektroniczny system liczenia zapakowanych cukierków;
c) możliwość regulowania systemu opakowań;
d) zastosowanie wykrywacza ciał stałych na końcowym etapie procesu zawijania cukierków / słodyczy.
Opis funkcjonowania urządzenia:
Produkty pozycjonowane są na przenośniku podającym maszyny, ich obecność kontrolowana jest przez czujniki pojemnościowe (nieczułe na resztki, kawałki produkty, tylko na cały cukierek) które włączają lub wyłączają urządzenie. Na końcu podajnika taśmowego produkt jest pobierany przez osprężynowany chwytak i pozycjonowany w podnośniku. Odpowiednio dobrana prędkość elementów maszyny zapobiega uszkodzeniom pakowanych produktów, zapobiegając jednocześnie podawaniu okruchów z podajnika. Materiał opakowaniowy podawany jest z rolki i nieprzerwanie odwijany oraz obcinany przez noże obrotowe. Chwytak przesuwa odcięte kawałki materiału na produkt już
umieszczony w podnośniku. Uchwyt podnośnika obniża się i zatrzymuje nad kawałkiem materiału umieszczonym na produkcie, a następnie razem z innym uchwytem podnoszą materiał i produkt do jednostki zawijającej. Jednostka zawijająca to specjalna głowica obrotowa oraz cztery pary chwytaków do popychania produktu w pozycję, gdzie układ stałych i ruchomych elementów wykonuje zawinięcie i wyładunek produktu do rynny zsypowej.Wykrywacz ciał stałych wykrywa metal, szkło, kości, muszle, kamyki, plastik i twardą gumę, sprawdza, czy nie ma wad produktu wykrywając połamane, brakujące, zbyt małe lub zniekształcone sztuki, posiada wysoką czułość dzięki unikatowemu algorytmowi genetycznemu. Sposób pakowania cukierków tzw. "double twist". Prędkość pakowania min. 300 szt/min. Planowane urządzenie będzie spełniało wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów, m.in. zgodność z europejskimi dyrektywami: - 2006/42 CE z późniejszymi zmianami, - 2006/95 CE z późniejszymi zmianami, - 2004/108 CE z późniejszymi zmianami - lub równoważne.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
- dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia u klienta i szkolenie personelu z obsługi i konserwacji maszyny.
Minimalny okres gwarancji wynosi : 12 miesięcy
Maksymalny czas na reakcję serwisu : 48h od momentu zgłoszenia

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Trzebież

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa innowacyjnej maszyny do zawijania cukierków/słodyczy , która zostanie włączona do istniejącej linii produkcyjnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem dostawy jest dostawa maszyny do zawijania cukierków/słodyczy. Urządzenie powinno posiadać poniższe parametry (minimalne wartości):
a) wymiary cukierków / słodyczy: okrągłe: średnica: 18x8 - 32x20 mm, prostokątne: 16x15x8 - 35/60/25 mm;
b) możliwość wprowadzenia różnego materiału, np. aluminium / papier. - elektroniczny system liczenia zapakowanych cukierków;
c) możliwość regulowania systemu opakowań;
d) zastosowanie wykrywacza ciał stałych na końcowym etapie procesu zawijania cukierków / słodyczy.
Opis funkcjonowania urządzenia:
Produkty pozycjonowane są na przenośniku podającym maszyny, ich obecność kontrolowana jest przez czujniki pojemnościowe (nieczułe na resztki, kawałki produkty, tylko na cały cukierek) które włączają lub wyłączają urządzenie. Na końcu podajnika taśmowego produkt jest pobierany przez osprężynowany chwytak i pozycjonowany w podnośniku. Odpowiednio dobrana prędkość elementów maszyny zapobiega uszkodzeniom pakowanych produktów, zapobiegając jednocześnie podawaniu okruchów z podajnika. Materiał opakowaniowy podawany jest z rolki i nieprzerwanie odwijany oraz obcinany przez noże obrotowe. Chwytak przesuwa odcięte kawałki materiału na produkt już umieszczony w podnośniku. Uchwyt podnośnika obniża się i zatrzymuje nad kawałkiem materiału umieszczonym na produkcie, a następnie razem z innym uchwytem podnoszą materiał i produkt do jednostki zawijającej. Jednostka zawijająca to specjalna głowica obrotowa oraz cztery pary chwytaków do popychania produktu w pozycję, gdzie układ stałych i ruchomych elementów wykonuje zawinięcie i wyładunek produktu do rynny zsypowej. Wykrywacz ciał stałych wykrywa metal, szkło, kości, muszle, kamyki, plastik i twardą gumę, sprawdza, czy nie ma wad produktu wykrywając połamane, brakujące, zbyt małe lub zniekształcone sztuki, posiada wysoką czułość dzięki unikatowemu algorytmowi genetycznemu. Sposób pakowania cukierków tzw. "double twist". Prędkość pakowania min. 300 szt/min. Planowane urządzenie będzie spełniało wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów, m.in. zgodność z europejskimi dyrektywami: - 2006/42 CE z późniejszymi zmianami, - 2006/95 CE z późniejszymi zmianami, - 2004/108 CE z późniejszymi zmianami - lub równoważne.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
- dostawa, montaż, uruchomienie urządzenia u klienta i szkolenie personelu z obsługi i konserwacji maszyny.
Minimalny okres gwarancji wynosi : 12 miesięcy
Maksymalny czas na reakcję serwisu : 48h od momentu zgłoszenia

Kod CPV

42921300-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

-

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia winien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego i uruchomiony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2019r.
Przez realizację dostawy w terminie Zamawiający rozumie podpisanie przez strony bezusterkowego odbioru i montażu sprzętu będącego przedmiotem dostawy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

-

Wiedza i doświadczenie

-

Potencjał techniczny

-

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Dodatkowe warunki

Ofertę odrzuca się, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności faktycznych lub prawnych powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego,
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach liczonych od upływu terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
2.1. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
2.2. zmiany terminu realizacji dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
2.3. zmiany terminu płatności;
2.4. zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu dostawy);
3. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadkach i okolicznościach:
1) związanych ze zmianą terminu wykonania zamówienia, który może nastąpić w przypadku:
a) opóźnień z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego,
b) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- formularz oferty - zał. nr 1 do zapytania ofertowego
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do zapytania ofertowego,
- specyfikacje techniczną (kartę katalogową) od producenta urządzenia na potwierdzenie zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert jest:
- Cena* - waga kryterium 80 % (pkt);
*Cena oferty – winna uwzględniać dostawę, montaż, uruchomienie maszyny u klienta i szkolenie personelu z obsługi. Cena winna zostać podana w złotych (PLN).

- Okres gwarancji** - waga kryterium 20% (pkt);
**Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin gwarancji krótszy niż 12 miesięcy oferta zostanie odrzucona, jako nieodpowiadająca treści zapytania ofertowego.KRYTERIUM NR 1 – Cena:

najniższa oferowana cena
------------------------------- x 80%
cena danego wykonawcy

KRYTERIUM NR 2 – Przedłużony okres gwarancji - deklarowany w pełnych miesiącach :
- 12 miesięcy (minimalny) - 0 pkt.,
- 13-24 miesięcy - 5 pkt.;
- 25-36 miesięcy - 10 pkt.;
- 37 - 48 miesięcy i więcej – 20 pkt.
Jeśli wykonawca nie wskaże w treści formularza ofertowego deklarowanej ilości miesięcy gwarancji na dostarczone urządzenie Zamawiający przyjmie jej minimalny poziom tj. 12 miesięcy.
Jeśli wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż minimalny wymagany przez Zamawiającego (12 miesięcy) oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymagań zapytania ofertowego.
Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie (suma kryteriów 1-2) 100 pkt.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.

Wykluczenia

Podmioty powiązane z Zamawiającym zostaną wykluczone z postępowania, w szczególności rozumiane poprzez:
1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
2. posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie ww. okoliczności wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DANIEL FIGIEL

Adres

Wkrzańska 55/a

72-020 Trzebież

zachodniopomorskie , policki

Numer telefonu

504145539

NIP

8512771437

Tytuł projektu

Rozwój działalności firmy produkcyjnej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Numer projektu

RPZP.01.07.00-32-0025/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Silny & Salamon Sp. z o.o., ul. Druskiennicka 20, 81-533 Gdynia,
Oferta wpłynęła 12.02.2019r. godz. 14:44;
Wartość oferty: 995 000,00 zł netto/1 223 850,00 zł brutto;
Okres gwarancji: 13 miesięcy.
Liczba wyświetleń: 313