Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe 9/USiebie/OWIS/2018- dot. realizacji usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu zestawów obiadowych, które będą odbierane i dostarczane przez opiekunki środowiskowe do podopiecznych

Data publikacji: 18.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2018

Numer ogłoszenia

1156123

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległa treść formularza ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
3. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
4. Do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
b) kopia odpisu z ewidencji (CEIDG, KRS) potwierdzającej prowadzenie działalności w zakresie objętym zapytaniem.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami, niebieskim lub granatowym kolorem. Powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona czytelnym podpisem Oferenta lub pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
6. Oferta powinna być trwale spiętą w jedną całość z załącznikami, powinna mieć ponumerowane kartki, a kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
7. Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „U siebie – zestawy obiadowe dla seniorów”, należy wysłać pocztą tradycyjną lub kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235, pok. 310.
8. Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2018 r. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Zamawiającego.
9. Oferty złożone po terminie, niekompletne, przygotowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 1-7 nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tatiana Hapek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 615 09 78

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu zestawów obiadowych,
które będą odbierane i dostarczane przez opiekunki środowiskowe do podopiecznych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Jaworzno Miejscowość: Jaworzno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usług gastronomicznych polegających na przygotowaniu zestawów obiadowych, które będą odbierane i dostarczane przez opiekunki środowiskowe dla niesamodzielnych mieszkańców Jaworzna

Przedmiot zamówienia

Szczgóły dot. przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku Zapytanie ofertowe-dostawa posiłków

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostarczanie w dni robocze zestawów obiadowych w okresie od stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) prowadzą działalność oraz posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania i podawania posiłków, co potwierdzą załączając do oferty - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru np. CEiDG lub KRS;
b) dysponują odpowiednim zapleczem do przygotowania posiłków spełniającym określone wymagania, posiadającym wymagane prawem dopuszczenia sanitarne.
W przypadku składania oferty przez Konsorcjum wszyscy oferenci muszą spełniać w/w warunki.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty należy załączyć
a) oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego;
b) kopia odpisu z ewidencji (CEIDG, KRS) potwierdzającej prowadzenie działalności w zakresie objętym zapytaniem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria formalne - o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a) złożą kompletną i prawidłowo wypełnioną ofertę wraz z załącznikami,
b) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym co potwierdzą stosownym oświadczeniem.

2. Kryteria punktowe:
KRYTERIUM 1: Cena za 1 zestaw obiadowy – max 80 pkt.
Zasady oceny kryterium „Cena”
C min
X c = ------------ x 80 pkt.
Co
gdzie:
Xc - wartość punktowa ceny
C min - najniższa cena za 1 zestaw obiadowy spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Co - cena w ofercie ocenianej

KRYTERIUM 2: Aspekt społeczny polegający na zatrudnieniu do realizacji niniejszego zamówienia osób bezrobotnych na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – max 20 pkt.

Zasady oceny kryterium „Aspekt społeczny”
Za zatrudnienie do realizacji zamówienia n/w liczby osób bezrobotnych Wykonawca otrzyma:
a) 0 osób – 0 pkt.
b) 1 osoba – 10 pkt.
c) min. 2 osoby – 20 pkt.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5) Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania:
a. wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
b. uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień, licencji jeżeli są wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH

Adres

Grunwaldzka 235

43-600 Jaworzno

śląskie , Jaworzno

Numer telefonu

32 615 09 78

Fax

32 615 09 83

NIP

6321775073

Tytuł projektu

U siebie - Bezpłatne usługi opiekuńcze prowadzone w miejscu zamieszkania oraz w ramach Klubu Seniora dla niesamodzielnych mieszkańców Miasta Jaworzna, których celem jest zwiększenie samodzielności w codziennym funkcjonowaniu seniorów we własnym środowisku domowym i lokalnym.

Numer projektu

RPSL.09.02.05-24-001H/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 176