Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac badawczo – rozwojowych (nr: 1/0169/2018)

Data publikacji: 17.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-01-2019

Numer ogłoszenia

1156041

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OFERTY NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 17.01.2019R. DO GODZ. 16:00
1. Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim. Na kopercie i/lub w temacie wiadomości e-mail należy wskazać nazwę i numer zapytania ofertowego, wskazany na pierwszej stronie niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
3. Oferty należy składać mailem (dorota.gorska@arcelormittal.com) lub pocztą tradycyjną / kurierem / osobiście (adres: Al. J. Piłsudskiego 92; Dąbrowa Górnicza). Ofertę należy adresować na Pani Doroty Górskiej, z dopiskiem „Zapytanie Ofertowe nr 1/0169/2018’’.
4. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w zapytaniu adres mailowy.
5. Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie.
6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 8:00 do piątku do godziny 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zamówień z co najmniej 30 dniowym terminem do składania ofert, zapytania Oferentów mogą być składane najpóźniej na 7 roboczych dni przed upływem terminu składania ofert. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.
7. Oferenci są uprawnieni do składania pytań dot. treści kontraktu stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. Pytania należy kierować na adres mailowy: dorota.gorska@arcelormittal.com najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Pytania muszą wskazywać konkretny punkt umowy.
8. Pytania w zakresie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami (w tym treść przedmiotu zamówienia) należy kierować do poniżej wskazanych osób.
W sprawach technicznych osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Pan Jarosław Przybyła – jaroslaw.przybyla@arcelormittal.com
(e-maile z pytaniami technicznymi proszę kierować również do wiadomości na adres dorota.gorska@arcelormittal.com)
W sprawach handlowych osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:
Pani Dorota Górska – dorota.gorska@arcelormittal.com
9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
10. Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
11. W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert.
12. Informacja nt. konieczności uzupełnienia złożonej oferty (w tym: zakres wymaganych uzupełnień oraz termin oraz sposób ich przedłożenia) zostanie przekazana w trybie poczty elektronicznej.
13. W przypadku nie dostarczenia przez Oferentów zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Komisja Wyboru Dostawców może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dorota.gorska@arcelormittal.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pytania w zakresie treści zapytania ofertowego wraz z załącznikami (w tym treść przedmiotu zamówienia) należy kierować do poniżej wskazanych osób. W sprawach technicznych osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Pan Jarosław Przybyła – jaroslaw.przybyla@arcelormittal.com (e-maile z pytaniami technicznymi proszę kierować również do wiadomości na adres dorota.gorska@arcelormittal.com) W sprawach handlowych osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Pani Dorota Górska – dorota.gorska@arcelormittal.com

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie algorytmów i procedur, pozwalających na uwiarygodnienie pomiarów eksploatacyjnych na potrzeby modelu zarządzania gospodarką gazową huty wraz z możliwością optymalizacji dzięki zastosowaniu metody rachunku wyrównawczego – zaawansowanej walidacji pomiarów (według wytycznych VDI 2048). Zidentyfikowana liczba węzłów, w których możliwe jest zastosowanie metody zaawansowanej walidacji pomiarów (występuje redundancja informacji pomiarowej) wynosi 14 i obejmuje:
1. bilans substancji dla rozpływu gazu koksowniczego 0,8 MPa w punkcie 317
2. bilans substancji dla gazu koksowniczego 40 kPa w SRG2 i pkt 1
3. bilans substancji dla gazu koksowniczego 17 kPa w SRG2
4. bilans substancji dla rozpływu gazu wielkopiecowego w SM1/3, pkt 30h, 30m, 22, 21d, 21c, 21, 325a
5. bilans substancji dla procesu mieszania gazów w SMR 1/3 i SMR 3/4
6. bilans substancji dla rozpływu gazu ziemnego w pkt 317
7. bilans substancji dla procesu mieszania gazu wielkopiecowego z gazem koksowniczym 17 kPa w SMR 3/4
8. bilans substancji dla rozpływu gazu wielkopiecowego w stacji SMR 3-4
9. bilans substancji i energii dla mieszania się gazu koksowniczego 17 kPa z gazem ziemnym w SMR 3/4
10. bilans substancji i energii dla mieszania się gazu wielkopiecowego z mieszaniną gazu ziemnego i koksowniczego 17 kPa w SMR 3/4
11. bilans substancji dla procesu dystrybucji tlenu technicznego 3 MPa z bloku tlenowego ASU 5 i ASU 6 do stalowni konwertorowej,
12. bilans substancji dla rozpływu tlenu w stacji redukcyjnej gazu w stalowni
13. bilans substancji dla rozpływu tlenu do konwertorów KT1, KT2 i KT3 w stalowni
14. bilans substancji dla rozpływu tlenu do wzbogacania dmuchu wielkopiecowego w EC Tameh.

Przewidywany zakres badań przemysłowych powinien obejmować:
• identyfikację i analizę wyników pomiarów w analizowanych węzłach rozpływu gazów opałowych i technologicznych,
• identyfikację i analizę dokładności urządzeń pomiarowych na potrzeby zaawansowanej walidacji pomiarów,
• sformułowanie matematycznych równań warunków (ograniczeń równościowych procedury optymalizacyjnej) dla zaawansowanej walidacji pomiarów według wytycznych VDI 2048,
• opracowanie roboczego kodu numerycznego do testowania poprawności opracowanych algorytmów i procedur,
• walidacja poprawności opracowanych algorytmów numerycznych i procedur,
• opracowanie dokumentacji zawierającej pseudokod algorytmów i procedur dla zaawansowanej walidacji pomiarów.

Bezpośrednim efektem realizacji zakresu prac powinien być pseudokod algorytmów i procedur uwiarygodnienia pomiarów z wykorzystaniem metody zaawansowanej walidacji pomiarów wg VDI 2048.
Załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest mapa z lokalizacją punktów pomiarowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Opracowanie i walidacja komputerowego modelu wspomagania zarządzania gospodarką gazową z możliwością optymalizacji w ArcelorMittal Poland SA - Oddział w Dąbrowie Górniczej” (nr projektu POIR.01.02.00-00-0169/16), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 2/1.2/2016 ) oraz w związku z obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Spółka ArcelorMittal Poland S.A. składa zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac badawczo – rozwojowych opisanych szczegółowo w pkt. III niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia

Kod / kody CPV : 73100000-3 - USŁUGI BADAWCZE I EKSPERYMENTALNO-ROZWOJOWE

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie algorytmów i procedur, pozwalających na uwiarygodnienie pomiarów eksploatacyjnych na potrzeby modelu zarządzania gospodarką gazową huty wraz z możliwością optymalizacji dzięki zastosowaniu metody rachunku wyrównawczego – zaawansowanej walidacji pomiarów (według wytycznych VDI 2048). Zidentyfikowana liczba węzłów, w których możliwe jest zastosowanie metody zaawansowanej walidacji pomiarów (występuje redundancja informacji pomiarowej) wynosi 14 i obejmuje:
1. bilans substancji dla rozpływu gazu koksowniczego 0,8 MPa w punkcie 317
2. bilans substancji dla gazu koksowniczego 40 kPa w SRG2 i pkt 1
3. bilans substancji dla gazu koksowniczego 17 kPa w SRG2
4. bilans substancji dla rozpływu gazu wielkopiecowego w SM1/3, pkt 30h, 30m, 22, 21d, 21c, 21, 325a
5. bilans substancji dla procesu mieszania gazów w SMR 1/3 i SMR 3/4
6. bilans substancji dla rozpływu gazu ziemnego w pkt 317
7. bilans substancji dla procesu mieszania gazu wielkopiecowego z gazem koksowniczym 17 kPa w SMR 3/4
8. bilans substancji dla rozpływu gazu wielkopiecowego w stacji SMR 3-4
9. bilans substancji i energii dla mieszania się gazu koksowniczego 17 kPa z gazem ziemnym w SMR 3/4
10. bilans substancji i energii dla mieszania się gazu wielkopiecowego z mieszaniną gazu ziemnego i koksowniczego 17 kPa w SMR 3/4
11. bilans substancji dla procesu dystrybucji tlenu technicznego 3 MPa z bloku tlenowego ASU 5 i ASU 6 do stalowni konwertorowej,
12. bilans substancji dla rozpływu tlenu w stacji redukcyjnej gazu w stalowni
13. bilans substancji dla rozpływu tlenu do konwertorów KT1, KT2 i KT3 w stalowni
14. bilans substancji dla rozpływu tlenu do wzbogacania dmuchu wielkopiecowego w EC Tameh.

Przewidywany zakres badań przemysłowych powinien obejmować:
• identyfikację i analizę wyników pomiarów w analizowanych węzłach rozpływu gazów opałowych i technologicznych,
• identyfikację i analizę dokładności urządzeń pomiarowych na potrzeby zaawansowanej walidacji pomiarów,
• sformułowanie matematycznych równań warunków (ograniczeń równościowych procedury optymalizacyjnej) dla zaawansowanej walidacji pomiarów według wytycznych VDI 2048,
• opracowanie roboczego kodu numerycznego do testowania poprawności opracowanych algorytmów i procedur,
• walidacja poprawności opracowanych algorytmów numerycznych i procedur,
• opracowanie dokumentacji zawierającej pseudokod algorytmów i procedur dla zaawansowanej walidacji pomiarów.

Bezpośrednim efektem realizacji zakresu prac powinien być pseudokod algorytmów i procedur uwiarygodnienia pomiarów z wykorzystaniem metody zaawansowanej walidacji pomiarów wg VDI 2048.
Załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest mapa z lokalizacją punktów pomiarowych.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia po podpisaniu umowy – zakładany okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,

Wiedza i doświadczenie

c. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem – wymagane przedłożenie dokumentów potwierdzających:
1. posiadanie minimum 2 osób ze stopniem minimum doktora, które są zdolne do wykonania przedmiotu Zamówienia (tj. posiadają wiedzę i kwalifikacje z zakresu opracowania algorytmów i procedur, pozwalających na uwiarygodnienie pomiarów eksploatacyjnych na potrzeby modelu zarządzania gospodarką gazową huty wraz z możliwością optymalizacji dzięki zastosowaniu metody rachunku wyrównawczego – zaawansowanej walidacji pomiarów);
2. posiadanie udokumentowanego, adekwatnego do przedmiotu Zamówienia doświadczenia, w szczególności potwierdzane przez:
i. co najmniej 4 letnie doświadczenie poparte pracami naukowymi i/lub publikacjami ze szczególnym uwzględnieniem komputerowych symulacji procesów dotyczących zarządzania gospodarką gazową w przemyśle energetycznym
ii. praktyczne doświadczenie w przeprowadzaniu zakresu prac wskazanego w punkcie III. Niniejszego Zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem;
e. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości; warunek potwierdzony oświadczeniem
f. nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków, lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne– Oferent przedłoży oświadczenie/ zaświadczenie, że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłat publicznoprawnych, podatków, lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne);

Dodatkowe warunki

g. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej.

Warunki zmiany umowy

1. Warunki i termin ewentualnego uzupełnienia ofert przez Oferentów: zgodnie z pkt. VII.13, VII.14 oraz VII.15 niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków Umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia. Zmiany będą mogły dotyczyć:
a. terminu obowiązywania Umowy - zmiany wynikające m.in. z wydłużenia realizacji projektu;
b. wielkości zamówienia - zwiększenia wielkości zamówienia nie będzie przekraczało 50% wartości udzielonego zamówienia określonego w zawartej Umowie.
c. Zmian wskazanych w ust. 8 kontraktu (tj. Warunki Zmian Kontraktu) stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy przegotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie IV.1, IV.2 oraz IV.3 niniejszego zapytania.
b. Dokument rejestrowy Oferenta lub udzielonego pełnomocnictwo.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert składa się z dwóch części: oceny finansowo handlowej oraz oceny technicznej.

Cena – waga: 100 pkt
1. Prosimy o podanie cen w wartościach netto (nie zawierających podatku VAT) oraz w wartościach brutto.
2. Cena powinna zostać podana w walucie PLN.
3. Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty PLN przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt VII.1 (końcowy termin składania ofert).
4. W przypadku przeprowadzenia negocjacji z Oferentami i składania przez nich ostatecznych ofert, przeliczenie przez Zamawiającego do waluty EUR dokonane zostanie przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia określonego w pkt. 3 powyżej.
5. Bez względu na podanie przez Oferenta ceny w walucie innej niż PLN, walutą kontraktu zawartego z Oferentem wybranym przez Zamawiającego jest PLN.

2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
Cena (C):
Punktacja obliczona zostanie jako proporcja ceny najniższej ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej w postępowaniu pomnożona przez wagę kryterium.
C = (Cmn / C nob) x 100 gdzie:
C - liczba punktów za cenę
Cmn- cena netto oferty najniższej
Cnob - cena netto oferty badanej

W przypadku gdy w ramach dokonywania zakupu usług i dostaw niezbędnych do realizacji Projektu, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem gospodarczym, wybierze ofertę korzystniejszą od strony oddziaływania na środowisko i klimat (np. mniejsza energochłonność, mniejsze zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.).
lub
złożoną przez Oferenta posiadającego wdrożony i certyfikowany System Zarządzania BHP, System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego oraz System Zarządzania Energią.

Wykluczenia

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy:
a. nie spełniają warunków wskazanych w IV.1 niniejszego zapytania ofertowego;
b. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający wykluczy więc z postępowania oferenta w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
(1) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządził on szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;
(2) szkoda nie została przez niego dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania;
(3) a contrario niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia jest następstwem okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność.
c. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
d. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
e. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
f. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
g. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
h. są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Oferenci, którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanej z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem) – warunek potwierdzany oświadczeniem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ARCELORMITTAL POLAND S.A.

Adres

Aleja Józefa Piłsudskiego 92

41-308 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

795 149 757

NIP

6342463083

Tytuł projektu

Opracowanie i walidacja komputerowego modelu wspomagania zarządzania gospodarką gazową z możliwością optymalizacji w ArcelorMittal Poland SA - Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0169/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informujemy, że na podstawie kryteriów oceny ofert, najlepszą ofertę złożyła POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH (ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice), uzyskując łączną ocenę 100 punktów na 100 możliwych.

Komisja rekomenduje zlecenie wykonania przedmiotowego zamówienia podmiotowi: POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH do realizacji na warunkach złożonej oferty z dnia 15.01.2018r.
Liczba wyświetleń: 268