Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków

Data publikacji: 14.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1155668

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Rozdział XIII ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„1. Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.02.2019 do godziny 10:00 w Biurze Zakupów „PKP Intercity” S.A. w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, (budynek West Station, piętro VI). Aby uzyskać dostęp do Biura Zakupów „PKP Intercity” S.A. należy skontaktować się z Kamilem Kryszkiewiczem pod nr telefonu 601 747 539.
2. Oferty zostaną otwarte w dniu 12.02.2019 r. o godzinie 11:00 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A, (budynek West Station, piętro VI , sala konferencyjna nr 618. Otwarcie ofert jest jawne.”

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.01.2019 do godziny 12:00 w Biurze Zakupów „PKP Intercity” S.A. w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa, (budynek West Station, piętro VI). Aby uzyskać dostęp do Biura Zakupów „PKP Intercity” S.A. należy skontaktować się z Kamilem Kryszkiewiczem pod nr telefonu 601 747 539

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kamil.kryszkiewicz@intercity.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamil Kryszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601747539

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków (Kraków, ul. Składowa, dz. nr 242/25, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przedmiotem którego jest Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków. Zakres przebudowy obejmuje:
1) przedstawienia harmonogramu całego zadania,
2) wykonania ostatecznej koncepcji budowlanej,
3) uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i decyzji administracyjnych,
4) wykonania projektu budowlanego,
5) wykonania projektów wykonawczych,
6) wykonania STWiOR,
7) pełnienia nadzoru autorskiego,
8) uzyskania pozwolenia na budowę,
9) wykonania robót rozbiórkowych,
10) usunięcia kolizji z infrastrukturą na terenie inwestycji,
11) wykonania robót budowlanych,
12) dostawy maszyn i urządzeń,
13) wykonanie planu rozruchów i testów,
14) przeprowadzenia rozruchów, testów, prób funkcjonalnych,
15) przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego,
16) przekazania Zamawiającemu kompleksowej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej
i elektronicznej, również w wersji edytowalnej,
17) uzyskania pozwolenia na użytkowanie ,
18) wykonywania świadczeń gwarancyjnych przez okres 3 lat.

Kod CPV

45234100-7

Nazwa kodu CPV

Budowa kolei

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Wykonanie zamówienia będzie podzielone na następujące Etapy realizacji:
1) I ETAP – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem prawomocnych decyzji administracyjnych – w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) II ETAP – wykonanie robót budowlanych – w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia I etapu,
3) III ETAP – realizacja dostawy, montaż urządzeń, uzyskanie prawomocnego pozwolenia
na użytkowanie, jeśli będzie wymagane lub skuteczne zawiadomienie inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego – w terminie do 4 miesięcy od dnia zakończenia II etapu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie:

- należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o zastosowaniu przemysłowym,
- należycie wykonał dostawę co najmniej jednego urządzenia myjącego pojazdy szynowe wraz z jego uruchomieniem,
- co najmniej jedną robotę budowlaną dotyczącą budowy lub przebudowy infrastruktury kolejowej polegającej na wykonaniu robót w zakresie trakcji kolejowej i warstwy torowej o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł netto;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia www. warunek jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej:
- kierownikiem budowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
- kierownikiem robót w specjalności kolejowej - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej
- kierownikiem robót w branży sanitarnej – uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- kierownikiem robót w branży elektroenergetycznej - uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
- projektantem w specjalności architektonicznej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
- projektantem w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej,
- projektantem w specjalności instalacji sanitarnej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnej (specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych),
- projektantem w specjalności instalacji elektrycznej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
- projektantem w specjalności kolejowej (co najmniej 1 osoba) posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych w walucie innej niż PLN,
w celu oceny spełnienia warunku określonego powyżej Zamawiający dokona przeliczenia wartości podanych w walucie innej niż PLN po kursie średnim ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy
w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert Wstępne Oświadczenie (załącznik nr 4 do Zapytania). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Wstępne Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2.W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązanie podmiotu powinno być złożone wspólnie przez wykonawców.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i braku podstaw wykluczenia w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa powyżej, a dotyczących:
1) braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda przedłożenia:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
2) potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedłożenia dowodów określających czy roboty budowlane wymienione w Części VI pkt. 1a Wstępnego Oświadczenia i dostawy wymienione w Części VI pkt. 1b Wstępnego Oświadczenia, zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

4. Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w Rozdziale XIII ust. 6 Zapytania, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w każdej z części przedmiotu zamówienia Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
a) Cena realizacji przedmiotu zamówienia (CR) – waga 80,00 pkt
b) Termin realizacji zamówienia (TR) – waga 10,00 pkt
c) Zużycie energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni (EEL) – waga 10,00 pkt
2. W kryterium ceny realizacji przedmiotu zamówienia (CR), wyliczonej zgodnie
z postanowieniami Rozdziału XIV Zapytania Ofertowego , najtańsza oferta otrzyma 80,00 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
C N
PCR = -------------------- x 80,00 pkt
C B
gdzie:
PCR - punkty w kryterium ceny realizacji przedmiotu zamówienia
CN - cena najniższa, spośród badanych ofert
CB - cena badanej oferty
80,00 pkt – waga kryterium

3. W kryterium termin realizacji zamówienia (TR) (termin nie dłuższy niż wskazany w Rozdziale IV ust. 1 Zapytania Ofertowego wyrażony w pełnych miesiącach), oferta z najkrótszym terminem realizacji przedmiotu zamówienia otrzyma 10,00 pkt, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty
(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
TR N
PTR = -------------------- x 10,00 pkt
TR B
gdzie:
PTR - punkty w kryterium terminu realizacji przedmiotu zamówienia
TRN – najkrótszy termin realizacji
TRB - termin realizacji badanej oferty
10,00 pkt – waga kryterium

4. W kryterium zużycie energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni (EEL), oferta
z najmniejszym zużyciem energii elektrycznej (EEL) otrzyma 10,00 pkt, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie ze wzorem:
EEL N
PEEL = -------------------- x 10,00 pkt
EEL B
gdzie:
PEEL - punkty w kryterium zużycie energii elektrycznej
EELN – najmniejsze zużycie energii elektrycznej
EELB - zużycie energii elektrycznej badanej oferty
10,00 pkt – waga kryterium

Pod pojęciem „zużycie energii elektrycznej głównych urządzeń technologicznych myjni” należy rozumieć sumaryczne zużycie energii elektrycznej w [kWh] w procesie mycia, przy poniżej wskazanych założeniach definiujących warunki referencyjne, dla których zużycie zostanie zweryfikowane.
Pod pojęciem „główne urządzenia technologiczne myjni” należy rozumieć w szczególności: portale myjące
w pełni kompletne i wyposażone we wszystkie szczotki, pompy, napędy, osprzęt i dodatkowe urządzenia użytkowane bezpośrednio w procesie mycia składu. W rozliczeniu należy uwzględnić również proces oczyszczania wody z transportem wody pomiędzy etapami oczyszczania, oczyszczanie, demineralizację wody i pracę dodatkowych urządzeń użytkowanych w procesie oczyszczania wody.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48723192718

Fax

224742581

NIP

5262544258

Tytuł projektu

Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.

Numer projektu

POIS.05.01.00-00-0022/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Informacja o unieważnieniu postępowania


„PKP Intercity“ S.A. działając jako Zamawiający w ww. Postępowaniu informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie:
- Rozdziału XXI, ust. 1 pkt. 3) Zapytania Ofertowego, zgodnie z którym cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, oraz
- Rozdziału XXI, ust. 1 pkt. 4) Zapytania Ofertowego, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli w postępowaniu wystąpiły wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, o ile nie dadzą się usunąć.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 419 700,25 zł netto. Wartość złożonej oferty wynosi 16 806 000,00 zł netto i przekracza o 210,09% budżet Zamawiającego.
Ponadto, w ramach przedmiotowego postępowania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wpłynęły od innego Oferenta 54 pytania do dokumentacji postępowania dotyczące m.in. doboru materiałów, rozwiązań technologicznych. Zamawiający nie udzielił odpowiedzi w wymaganym terminie, w związku z czym w postępowaniu wystąpiła również wada, której to – z uwagi na etap postępowania - nie można już usunąć. Z powyższej przyczyny postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.
Liczba wyświetleń: 307