Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2019/1.2RPOWP

Data publikacji: 04.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1155560

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: pawel.malicki@cbrti.pl lub dostarczona na adres: ul. T. Rejtana 23, 35-326 Rzeszów.
2. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
3. Termin nadsyłania ofert: 11.02.2019 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin złożenia oferty bezpośrednio w biurze Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty/kuriera oznacza termin odebrania oferty przez Zamawiającego potwierdzony zapisem „Wpłynęło dnia….”. Termin wysłania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej oznacza termin wysłania maila wraz z wymaganymi załącznikami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pawel.malicki@cbrti.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Malicki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693 623 002

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista ds. algorytmów numerycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie od 13.02.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteli-gentnego systemu) w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia maksymalnie 2 osób na stanowisku, przy czym minimalne za-angażowanie 1 osoby na stanowisku nie może być mniejsze niż 70 godzin miesięcznie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista ds. algo-rytmów numerycznych do realizacji zleconych prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 i 2, w wyniku których zostanie opracowany innowacyjny system predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem z wykorzystaniem tomografii radiowej oraz me-tod inteligencji obliczeniowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku Specjalista ds. algorytmów numerycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej/umowy zlecenia w wymiarze czasu pracy 168 godzin miesięcznie w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w ramach Zadania 1 (Opracowanie elementów inteligentnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem) w okresie od 13.02.2019 do 31.12.2020 oraz Zadania 2 (Przygotowanie demonstracyjnej wersji prototypu inteligentnego systemu) w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia maksymalnie 2 osób na stanowisku, przy czym minimalne za-angażowanie 1 osoby na stanowisku nie może być mniejsze niż 70 godzin miesięcznie.
Osoba zaangażowana na stanowisku Specjalista ds. algorytmów numerycznych będzie odpowiedzialna za:
- nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac naukowych w zakresie algorytmów numerycznych,
- aktywny udział w spotkaniach projektowych,
- wspieranie zespołu w pracach rozwojowych nad funkcjonalnościami zaimplementowanymi w platformie badawczej,
- weryfikację opracowanych metod i algorytmów,
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- zlecanie i nadzór prac programistycznych.
Rozliczanie wyników pracy będzie miesięczne na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej miesięczną kartą ewidencji czasu pracy pracownika i stawki godzinowej.
Wypłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie wystawionego przez Oferenta/Wykonawcę rachunku do umowy zlecenia lub innego równoważnego dokumentu księgowego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała w okresie: od 13.02.2019 r. do 30.06.2021 r.
Łączny okres zaangażowania wyniesie 29 miesięcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy:
- posiadają wykształcenie wyższe magister lub inżynier, kierunkowe (matematyka, informatyka, fizyka, nauki techniczne lub pokrewne) – Zamawiający będzie oceniał na podstawie informacji zawartych w CV lub dołączonych kopii dokumentów potwierdza-jących wymagane wykształcenie.
- posiadają minimum 1 roczne doświadczenie w realizacji projektów z zakresu informatyki – Zamawiający będzie oceniał na podstawie informacji zawartych w CV o posiadanym doświadczeniu w zakresie wymaganego kryterium.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów – Zamawiający będzie oceniał na podstawie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (załącznik nr 2 – Oświadczenia Oferenta).
- będą świadczyć pracę bezpośrednio i osobiście (nie dopuszcza się realizacji zleconych prac przez podwykonawców) – Zamawiający będzie oceniał na podstawie pod-pisanego formularza oferty (załącznik nr 1).
- ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Oferentowi w ramach niniejszego projektu; a łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego projektu nie przekroczy 276 godzin miesięcznie – Zamawiający będzie oceniał na podstawie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o łącznym zaangażowaniu zawodowym (załącznik nr 2 – Oświadczenia Oferenta).
Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane przez Zamawiającego na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku:
1. konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu zmiany za-kończenia realizacji projektu. Zmiana zakończenia realizacji projektu może wynikać z przyczyn, których Zamawiający nie może przewidzieć w momencie publikacji niniejszego zapytania ofertowego i podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia musi zostać zaakceptowana przez obie strony umowy i zostać uzgodniona z Instytucją Pośredniczącą.
2. zmiany adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych.
3. zmiany adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego.
4. konieczności likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
6. zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia w chwili zawierania umowy.
7. dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę (imię i nazwisko) oferenta, adres oferenta, pesel, datę sporządzenia, termin ważności oferty.
3. Oferta winna być zgodna ze opisem przedmiotu zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z załącznikami: CV lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone za zgodność z oryginałem.
- wypełnione i podpisane oświadczenia: o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym oraz o łącznym zaangażowaniu zawodowym, których wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5. Termin ważności oferty: min. 60 dni liczone od daty złożenia oferty.
6. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia oferty.
7. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych. Przez ofertę częściową Za-mawiający rozumie złożenie oferty na realizację tylko jednego zadania (Zadanie 1 lub Zadanie 2). Złożenie przez Oferenta więcej niż jednej oferty i/lub oferty częściowej i/lub wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert przez Oferenta.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia maksymalnie 2 osób na stanowisku, przy czym minimalne zaangażowanie 1 osoby na stanowisku nie może być mniejsze niż 70 godzin miesięcznie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto 100%.
Cena brutto za 1 godzinę pracy wykonawcy oznacza cenę całkowitą brutto za 1 godzinę (60 minut) pracy wyrażoną w PLN.
Ocena oferty będzie realizowana na podstawie wzoru:

CENA = cena minimalna brutto wśród wszystkich otrzymanych ofert/cena brutto oferty badanej * 100%

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Wykluczenia

1. Wykluczeniu w postępowaniu podlegają Oferenci powiązani kapitałowo i osobowo z firmą Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych Sp. z o.o. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci/Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, umieszczonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w warunków.
3. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy złożą ofertę po wskazanym terminie.
4. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Oferenci, którzy nie mogą bezpośrednio i osobiście świadczyć pracy w ramach przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM BADAWCZO- ROZWOJOWE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH SP. Z O.O.

Adres

al. Tadeusza Rejtana 23/n.d

35-326 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

17 785 23 50

Fax

17 785 23 70

NIP

8133608207

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego systemu predykcji, optymalizacji i zarządzania budynkiem z wykorzystaniem tomografii radiowej oraz metod inteligencji obliczeniowej

Numer projektu

RPPK.01.02.00-18-0002/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 146