Strona główna
Logo unii europejskiej

USŁUGA Szkolenia zawodowe dla 120 Uczestników/czek Projektu (UP)

Data publikacji: 13.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2018

Numer ogłoszenia

1155467

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@terra-szkolenia.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na Realizację Szkoleń Zawodowych w ramach realizacji projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 21.12.2018r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanie@terra-szkolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Kochnio

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 (wartość projektu: 1 681 115,52 zł).
W ramach projektu planujemy zrealizowanie USŁUGI Szkolenia zawodowe dla 120 Uczestników/czek Projektu (UP) - 10 grup szkoleniowych średnio po 12 osób w grupie. Grupy szkoleniowe będą w miejscowościach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana po utworzeniu się danej grupy szkoleniowej.
Uczestnikami projektu będą osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, pracownicy zagrożeni zwolnieniem oraz pracownicy przewidziani do zwolnienia.
Łącznie w ramach zadania przewiduje się realizację 80 godzin dydaktycznych na 1 grupę szkoleniową – łącznie 800 godzin dydaktycznych grupowych zajęć w systemie 10 spotkań grupowych po 8 godzin dziennie średnio 3 dni w tygodniu. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia.
Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie zakończenie udziału w zadaniu 1 tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz skierowanie Uczestnika/czki na dane szkolenie na podstawie opracowanego IPD.
Warunkiem zakończenia szkolenia przez Uczestników Projektu jest 80% frekwencji na danych zajęciach.
W ramach realizacji zamówienia przewiduje się realizację szkoleń zawodowych, które zostały określone na etapie Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz w oparciu o określone i zdiagnozowane potrzeby i potencjał Uczestników/czek oraz zdiagnozowane potrzeby na lokalnym i regionalnym rynku pracy w ramach następujących tematów:
a) Specjalista ds. Ekomarketingu (2 grupy)
b) Pracownik biurowy zielone biuro (3 grupy)
c) Doradca ds. odnawialnych źródeł energii (3 grupy)
d) Monter urządzeń energii odnawialnej (2grupy)

Szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu powinny przygotować UP do zdania egzaminu zewnętrznego do którego UP przystąpią po zakończeniu szkolenia i który będzie prowadził do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zgodnie z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Egzamin certyfikujący odpowiedni dla danej usługi – danego szkolenia, zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony niezależny od podmiotu realizującego usługę oraz w stosunku do Zamawiającego wybrany w odrębnej procedurze, mający na celu weryfikację kwalifikacji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który w kompleksowy sposób zrealizuje usługę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Przedmiot zamówienia

obowiązki wykonawcy, w szczególności:
1. Kompleksowa organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP wysokiej jakości szkoleń z zakresu:
a) Specjalista ds. Ekomarketingu (2 grupy szkoleniowe) – w ramowym programie szkolenia min. podstawowe pojęcia związane z marketingiem, oznakowanie produktów ekologicznych, promocja i reklama ekoproduktu, koncepcje i strategie marketingowe, opracowanie oferty ekologicznego produktu, budowanie ekologicznego wizerunku firmy (nazwa, logo), nawiązywanie relacji z klientem, e-marketing (promocja w sieci, sporządzanie strategii marketingowej, strona www, pozycjonowanie), strategia pozycjonowania produktu, kierowanie rozwojem produktu;
b) Pracownik biurowy zielone biuro (3 grupy szkoleniowe) - w ramowym programie szkolenia min. organizacja pracy w biurze, organizacja stanowiska pracy, zarzadzanie biurem, (komputery), redagowanie pism, organizacja obiegu korespondencji, organizacja spotkań służbowych, obsługa interesantów i udzielanie informacji, kreowanie wizerunku w otoczeniu, zaawansowane funkcje MS Office, sprawy kadrowe, charakterystyka obecnego stanu środowiska – zielone biuro;
c) Doradca ds. odnawialnych źródeł energii (3 grupy szkoleniowe) - w ramowym programie szkolenia min. energetyka odnawialna, analiza korzyści, praktyczne aspekty wykorzystania OZE, planowanie energetyczne;
d) Monter urządzeń energii odnawialnej (2 grupy szkoleniowe) - w ramowym programie szkolenia min. zasady wykorzystania energii odnawialnej, budowa i zasady działania systemów energii odnawialnej, warunki i sprzęt do montażu, technologia robót instalacyjnych.
2. Zapewnienie osiągnięcia następujących wskaźników:
• Min.80% frekwencji na szkoleniu dla każdego uczestnika/czki projektu.
3. Zapewnienie kadry trenerów (personelu Wykonawcy) realizujących usługę, w ilości niezbędnej do prowadzenia wsparcia w sposób prawidłowy, zgodny z harmonogramem i w miejscu dostosowanym do UP. Zaangażowane osoby muszą spełniać poniższe wymagania, tj. legitymować się:
a) Wykształceniem wyższym licencjackim, magisterskim lub podyplomowym w danej dziedzinie lub posiadających certyfikaty/ zaświadczenia/ inne dokumenty potwierdzające kompetencje i kwalifikacje adekwatne do celów i zakresu merytorycznego danego szkolenia,
b) doświadczeniem praktycznym umożliwiającym przeprowadzenie danej usługi, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej branży nie jest krótsze niż 2 lata, poświadczonym zaświadczeniem lub referencjami w danej kwestii tematycznej. W/w osoby powinny posiadać doświadczenie zawodowe w danej branży/pracy z grupą docelową.
Zamawiający ma prawo do każdorazowej weryfikacji osób realizujących usługę wskazanych przez Wykonawcę, pod kątem spełnienia wymagań, o których mowa powyżej oraz wyrażenia sprzeciwu, co do możliwości prowadzenia przez nich usługi (w przypadku gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do spełniania przez te osoby wymagań, o których mowa powyżej). W przypadku wyrażenia sprzeciwu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych (innych) osób spełniających wymagane kryteria. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W przypadku, gdy osoby realizujące usługę w toku realizacji zajęć nie będą spełniały oczekiwań UP lub/i Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wskazania Zamawiającemu nowych osób. Do nowo wskazanych osób stosuje się tryb weryfikacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Przygotowania programu szkolenia opisanego w języku efektów uczenia się. Program powinien uwzględniać wyniki potrzeb szkoleniowych Uczestników/czek oraz zwierać cele szczegółowe w zakresie uczenia się, zakres merytoryczny, harmonogram, formy i metody prac.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji umowy to styczeń - lipiec 2019r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50% cena oraz kryterium 50% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług szkoleniowych i doradczych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług szkoleniowych i doradczych wypełnia tabelę: Załącznik nr 2, którą dołącza do oferty. W Załączniku nr 2 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do kryterium jakość. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 50
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczona badanej oferty,
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

Adres

Skromna 5

20-704 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815365650

Fax

815365651

NIP

7121045809

Tytuł projektu

Perspektywa na SUKCES!

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0059/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 264