Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa- przeprowadzenie szkolenia komputerowego dla maksymalnie 120 osób

Data publikacji: 13.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2018

Numer ogłoszenia

1155454

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@terra-szkolenia.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na Realizację Szkoleń Komputerowych w ramach realizacji projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 21.12.2018r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanie@terra-szkolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Omieczyński

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 (wartość projektu: 1 681 115,52 zł). W ramach projektu planujemy zrealizowanie USŁUGI - Szkolenia komputerowe dla 120 Uczestników/czek Projektu (UP) - 10 grup szkoleniowych średnio po 12 osób w grupie. Grupy szkoleniowe będą w miejscowościach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana po utworzeniu się danej grupy szkoleniowej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uczestnikami projektu będą osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, pracownicy zagrożeni zwolnieniem oraz pracownicy przewidziani do zwolnienia.
Łącznie w ramach zadania przewiduje się realizację 40 godzin dydaktycznych na 1 grupę szkoleniową – łącznie 400 godzin dydaktycznych grupowych zajęć w systemie 8 spotkań grupowych po 5 godzin dziennie średnio 2 dni w tygodniu. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia. Szkolenia komputerowe realizowane będą zgodnie z ramą DIGCOMP. Uczestnicy po realizacji szkoleń przystąpią do egzaminu certyfikującego, który będzie prowadził do uzyskania certyfikatu lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zgodnie z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie zakończenie udziału w zadaniu 1 tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania oraz skierowanie Uczestnika/czki na dane szkolenie na podstawie opracowanego IPD. Szkolenia zostaną dobrane z uwzględnieniem poziomu wyjściowego posiadanych kompetencji komputerowych przez UP. Warunkiem zakończenia szkolenia przez Uczestników Projektu jest 80% frekwencji na danych zajęciach. W ramach realizacji zamówienia przewiduje się realizację szkoleń komputerowych w dwóch wybranych modułach dla jednej grupy szkoleniowej, które zostały dobrane na podstawie opracowanego IPD oraz z uwzględnieniem poziomu wyjściowego posiadanych kompetencji komputerowych przez Uczestników/czki.
Szkolenia będą realizowane spośród wybranych modułów tematycznych:
a) Informacja (20 godzin/grupa)
b) Komunikacja (20 godzin/grupa)
c) Tworzenie treści (20 godzin/grupa)
d) Bezpieczeństwo (20 godzin/grupa)
e) Rozwiązywanie problemów (20 godzin/grupa).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji umowy to styczeń - lipiec 2019r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50% cena oraz kryterium 50% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług szkoleniowych i doradczych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług szkoleniowych i doradczych wypełnia tabelę: Załącznik nr 2, którą dołącza do oferty. W Załączniku nr 2 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do kryterium jakość. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 50
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczona badanej oferty,
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

Adres

Skromna 5

20-704 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815365650

Fax

815365651

NIP

7121045809

Tytuł projektu

Perspektywa na SUKCES!

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0059/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stowarzyszenie Humaneo, 33-300 Nowy Sącz, Ul. Nawojowska 12, data wpływu 20.12.2018
Liczba wyświetleń: 254