Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja zajęć z przedmiotu „Inżynieria materiałowa w zastosowaniach” prowadzona przez wykładowcę z zagranicy w języku angielskim dla studentów studiów stacjonarnych I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn UTH Radom.

Data publikacji: 13.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2018

Numer ogłoszenia

1155392

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć mailem na adres Zamawiającego:

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

z105wm@uthrad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Rucki, e-mail: m.rucki@uthrad.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

48 361 76 97

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi realizacji zajęć z przedmiotu „Inżynieria materiałowa w zastosowaniach” prowadzonych przez wykładowcę z zagranicy w języku angielskim dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu w ramach projektu „Zintegrowany Program UTH Rad” o numerze wniosku POWR.03.05.00-00-Z105/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Rozwój Edukacja” PO WER/2014-2020/ III osi priorytetowej „Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Przedmiot zamówienia

Realizacja zajęć z przedmiotu „Inżynieria materiałowa w zastosowaniach” prowadzona przez wykładowcę z zagranicy w języku angielskim dla studentów studiów stacjonarnych I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn UTH Radom.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są w stanie upadłości bądź likwidacji

Dodatkowe warunki

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
na każdym etapie bez podania przyczyny.
5. Każdy Oferent w ofercie podaje cenę brutto brutto.
6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
7. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury/rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu danego zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
2. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy,
3. W przypadku podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wymagane jest złożenie wraz z ofertą wszelkich dokumentów mających znaczenie dla oceny oferty potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
Oferta wraz z załącznikami powinna być trwale spięta oraz podpisana przez Wykonawcę. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem. W szczególności wyklucza się przesyłanie oferty wyłącznie pocztą e-mail.
Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty to:
1. Cena - 60%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium Cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (CMIN : C0) x 80 gdzie:
C - liczba punktów przyznana w kryterium cena w danej ofercie,
CMIN - najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 - cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 60. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Kwalifikacje 40%
Poziom przygotowania merytorycznego oraz posiadane doświadczenie zawodowe:
- publikacje w czasopismach renomowanych w j. angielskim: 0-20 pkt
- monografie dydaktyczne: 0-10 pkt,
- udział w projektach międzynarodowych: 0-10 pkt.
W ramach kryteriów 1 i 2 łącznie można uzyskać 100 punktów.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyłączeni są wykonawcy, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia, określonego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Oferenci, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia, bądź też są powiązani z Zamawiającym we wskazanym zakresie zostaną wykluczeni, a ich oferta odrzucona.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU

Adres

Jacka Malczewskiego 29

26-600 Radom

mazowieckie , Radom

Numer telefonu

048483617010

Fax

048483617012

NIP

7960106439

Tytuł projektu

Zintegrowany Program UTHRad.

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z105/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Prof. Edvin Hevorkian
Ukrainian State University of Railway Transport
61010, Kharkov, square Feyerbach 7, Ukraine
Data wpłynięcia: 18.12.2018 r.
Oferowana cena brutto: 72 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 137