Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup lupy elektronicznej z ekranem nie mniejszym niż 4 cale, dla osób z niepełnosprawnością.

Data publikacji: 12.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2018

Numer ogłoszenia

1155028

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

12.12.2018 r o godzinie 12.24 zmieniono w załącznikach nr zapytania ofertowego. Było 3/RPO/9.2/12/2018/AOON, jest 4/RPO/9.2/12/2018/AOON.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3, powinien być zaparafowany na każdej stronie. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału/kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
4. Do oferty należy dołączyć specyfikację przedmiotu oferowanegoh przez Wykonawcę.
5. Komplet załączników i dokumentów wystarczy złożyć w jednym egzemplarzu bez względu na ilość części w ramach złożonych ofert. W przypadku braku kompletu dokumentów oferta zostaje odrzucona.
6. Wykonawca może zastrzec w ofercie tylko te informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT (jeśli dotyczy) .
8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 20.12.2018 r. do godziny
10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304
Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 4/RPO/9.2/12/2018/AOON w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
10. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić zmian w ofercie.
11. Oferta winna być spięta w sposób trwały, np. zbindowana lub włożona do skoroszytu, uniemożliwiając w ten sposób zagubienie któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 848 01 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest lupa elektroniczna z ekranem nie mniejszym niż 4 cale, dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Wałbrzych

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup sprzętu wspomagającego - lupy elektronicznej z ekranem nie mniejszym niż 4 cale, z zamiarem użyczania zakupionego sprzętu osobom z niepełnosprawnościami w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” przez okres minimum 3 lat.
Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest lupa elektroniczna z ekranem nie mniejszym niż 4 cale, dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot zamówienia musi posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność oraz odpowiednie świadectwa jakościowe.
3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i kompletny. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
4. Wykonawca pokrywa koszty dostawy zamówienia, w tym również kosztów opakowania oraz ubezpieczenia na czas dostawy;
5. Do zamówionego przedmiotu zamówienia należy dołączyć :
kartę gwarancyjną, paszport techniczny oraz pełną instrukcję obsługi w języku polskim w formie wydruku.
6. Okres gwarancji powinien wynosić minimum 24 miesiące.
7. Parametry techniczne być zgodne ze złożoną ofertą.

Kod CPV

33196200-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia - najpóźniej 21 dni od dnia podpisania umowy
szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
2. Przedstawią aktualny wydruk wpisu do CEIDG, nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).

Dodatkowe warunki

szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
b. Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia
2. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wypełnione, zaparafowane i podpisane załączniki do zapytania ofertowego:
załącznik nr 1 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między oferentem a zamawiającym
załącznik nr 2 - formularz oferty
załącznik nr 3 - zaparafowany na każdej stronie wzór umowy
załącznik nr 4 - klauzula informacyjna
aktualny wydruk wpisu do CEIDG, nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).
Specyfikacja przedmiotów oferowanych przez Wnioskodawcę

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami: 100% cena.
Zamawiający informuje, że zostanie wybrana ta oferta, której cena będzie najniższa, przy czym przedmiot zamówienia – lupa elektroniczna będzie miała 4 cale przekątnej lub więcej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

"ALTIX" Sp. z o.o. ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa cena 2262,60 brutto
Liczba wyświetleń: 179