Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa: prace badawcze - opracowanie technologii: modelowanie przepływów ciepła w nanostrukturach

Data publikacji: 11.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2018

Numer ogłoszenia

1154968

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:
1) na adres Zamawiającego:
GALACTIC Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 70/26, 00-175 Warszawa
lub
2) e-mail: d.dabek@galacticaero.com
oraz e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. do godz. 24.00.
Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko albo firmę oferenta, jego adres, NIP, REGON, a także w sposób wyraźny przedstawić cenę w złotych netto i brutto za wykonaną usługę.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień
Dariusz Molenda
Prezes Zarządu
Galactic Sp. z o.o.
e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
Tel. (48) 661254414

Uwaga:
W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną, powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

darek.molenda@galacticaero.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Molenda Prezes Zarządu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661254414

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych”, nr POIR.01.01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi: prac badawczych i rozwojowych.
Zamówienia polega na:
prace badawcze - opracowanie technologii: modelowanie przepływów ciepła w nanostrukturach.
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Rudna Mała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych”, nr POIR.01.01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi: prac badawczych i rozwojowych.
Zamówienia polega na:
prace badawcze - opracowanie technologii: modelowanie przepływów ciepła w nanostrukturach.
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu „Nanostrukturalne pokrycia barier cieplnych na wirujące i nieruchome elementy turbin gazowych”, nr POIR.01.01.01-00-0921/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi: prac badawczych i rozwojowych.
Zamówienia polega na:
prace badawcze - opracowanie technologii: modelowanie przepływów ciepła w nanostrukturach.
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień uzupełniających do wartości maks. 50% wartości zamówienia pierwotnego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienia polega na:
prace badawcze - opracowanie technologii: modelowanie przepływów ciepła w nanostrukturach.
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

1. Odpowiednie doświadczenie w realizacji prac badawczo – rozwojowych (zrealizowany min. 1 projekt badawczo-rozwojowy o wartości min. 10 000 zł netto) (dowody: oświadczenie)

Potencjał techniczny

1. Odpowiednie doświadczenie w realizacji prac badawczo – rozwojowych (zrealizowany min. 1 projekt badawczo-rozwojowy o wartości min. 10 000 zł netto) (dowody: oświadczenie)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Odpowiedni potencjał kadrowy (min. 1 osoba zatrudniona przy realizacji usługi ze stopniem naukowym min. doktora inżynieryjnych i min. 1 rokiem doświadczenia w biurze konstrukcyjnym/dziale badań i rozwoju, o wyższym wykształceniu kierunkowym (dowody: oświadczenie)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego, w szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wg wzoru z załącznika nr 1
2. Oświadczenia jak powyżej

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość składania zamówień uzupełniających do wartości maks. 50% wartości zamówienia pierwotnego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cenę brutto realizacji całości zamówienia – waga 80%;
W – Wartość techniczna oferowanej usługi – waga 20%.

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

C liczba punktów badanej oferty za cenę
NC najniższa cena brutto złożonej oferty
BC cena brutto badanej oferty

Liczba punktów za wartość techniczną/jakość oferowanej usługi
Przyznając liczbę punktów W za wartość techniczną oferowanej usługi Zamawiający będzie kierował się:
a) Jakością oferowanych badań mierzoną liczbą zrealizowanych badań w zakresie identycznym lub podobnym (w zakresie silników lotniczych) do przedmiotu zamówienia (dowody: oświadczenie):

Doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych w ostatnich 3 latach (W):
Realizacja prac badawczo-rozwojowych ≤ 1 5 pkt
Realizacja prac badawczo – rozwojowych ≤ 2 10 pkt
Realizacja prac badawczo – rozwojowych ≤ 5 15 pkt
Realizacja prac badawczo – rozwojowych – więcej niż 5 20 pkt

Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 80% + W

C liczba punktów uzyskana za cenę.
W liczba punktów uzyskana za wartość techniczną/jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.
Cena przedstawiona przez Wykonawcę oraz inne warunki wykonania zamówienia nie podlegają negocjacjom w trakcie oceny. Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GALACTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 70/26

00-175 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 661254414

NIP

5252443596

Tytuł projektu

Nanostrukturalne Pokrycia Barier Cieplnych Na Wirujące i Nieruchome Elementy Turbin Gazowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0921/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jakub Skibiński, ul. Faraona 7/35, 05-800 Pruszków
data wpływu: 18.12.2018
cena: 12 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 296