Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa: zorganizowanie udziału w charakterze wystawcy na 1 targach międzynarodowych

Data publikacji: 11.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2018

Numer ogłoszenia

1154967

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Opublikowano odpowiedź na pytanie - 19.12.2018 g. 14.55. Przedłużono kres składania ofert do 20.12.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę podpisaną i parafowaną przez upoważnionego przedstawiciela potencjalnego Wykonawcy prosimy dostarczyć:
1) na adres Zamawiającego:
GALACTIC Sp. z o.o.
ul. Al. Jana Pawła II 70/26, 00-175 Warszawa
lub
2) e-mail: galacticaero@gmail.com
podając nazwę i numer postępowania, w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. do godz. 24.00.


Oferta powinna zawierać: firmę oferenta, jego adres, NIP, a także w sposób wyraźny przedstawić cenę w złotych netto i brutto za wykonaną usługę.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Osoba upoważniona do udzielania wyjaśnień
Dariusz Molenda
Prezes Zarządu
Galactic Sp. z o.o.
e-mail: darek.molenda@galacticaero.com
Tel. (48) 661254414

Katarzyna Banaś
Specjalista ds.
Promocji i Wsparcia Sprzedaży
k.banas@galacticaero.com
Tel. (48) 537800569

Uwaga:
W przypadku dostarczenia oferty pocztą elektroniczną, powinien to być skan oryginału oferty podpisany i parafowany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

galacticaero@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Banaś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537800569

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa i usług Galactic Sp. z o.o. poprzez realizację zagranicznej kampanii promocyjnej w ramach branżowego programu promocyjnego”, nr POIR.03.03.03-14-0083/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi zorganizowania udziału w charakterze wystawcy na 1 targach międzynarodowych.
Zamówienie polega na realizacji następującej usługi:
1. Zorganizowanie udziału w charakterze wystawcy na 1 targach międzynarodowych
A. MRO Dubai - 11-12 lutego 2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu „Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa i usług Galactic Sp. z o.o. poprzez realizację zagranicznej kampanii promocyjnej w ramach branżowego programu promocyjnego”, nr POIR.03.03.03-14-0083/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Galactic Sp. z o.o. poszukuje wykonawcy usługi zorganizowania udziału w charakterze wystawcy na 1 targach międzynarodowych.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie polega na realizacji następującej usługi:
1. Zorganizowanie udziału w charakterze wystawcy na 1 targach międzynarodowych
A. MRO Dubai - 11-12 lutego 2019 r.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację usługi z zachowaniem następujących warunków:

1. Usługa organizacji udziału w charakterze wystawcy na targach międzynarodowych obejmuje:
a) Zakup biletów lotniczych w klasie ekonomicznej dla 3 osób tam i z powrotem w taki sposób, że przedstawiciele Zamawiającego są już na targach 09.02.2019 przed ich rozpoczęciem i zostają na nich dzień po ich zakończeniu, tj. 13.02.2019
b) Zapewnienie miejsc noclegowych dla ww. osób w obiekcie hotelowym o standardzie min. 3*
c) Transport materiałów promocyjnych i reklamowych na targi
d) Zapewnienie wejściówek dla osób wymienionych w pkt a)
e) Wpis Zamawiającego do katalogu wystawców w charakterze Wystawcy i dostarczenie Zamawiającego min. 1 egzemplarza katalogu
f) Wynajem powierzchni targowej (min. 18 m2)
g) Zabudowa stoiska wg projektu uzgodnionego z Zamawiającym i uwzględniającego konieczność promocji Marki Polskiej Gospodarki i finansowanie projektów z udziałem środków europejskich ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, a także demontaż ww. zabudowy po zakończeniu targów
h) Zapewnienie na stoisku targowym mebli: duża i mała lada, stół, 4 krzesła, sprzętu audio-wideo, dostępu do Internetu, wykonanie instalacji oświetleniowej i elektrycznej na stoisku, nadzór nad stoiskiem podczas eksploatacji.
i) Przygotowanie panelu promocyjnego Marki Gospodarki Polskiej na każdą z imprez wystawienniczo-targowych, jako elementu dekoracyjnego stoiska wystawienniczego, uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, zgodnie z parametrami dostępnymi na stronie: https://www.trade.gov.pl/pl/f/v/350235/PPE_PL_5%20Ksiega%20Znaku%20MPG.pdf /promocja-eksportu#Projekt panelu promocyjnego Marki Polskiej Gospodarki
j) Wniesienie innych obowiązkowych opłat na rzecz organizatora wystawy (np. opłata rejestracyjna, opłata za sprzątanie stoiska itp.)
k) Przygotowanie dokumentacji z targów

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie polega na realizacji następującej usługi:
1. Zorganizowanie udziału w charakterze wystawcy na 1 targach międzynarodowych
A. MRO Dubai - 11-12 lutego 2019 r.
Przedstawiciele Zamawiającego są już na targach 09.02.2019, tj. 2 dni przed ich rozpoczęciem i zostają na nich dzień po ich zakończeniu, tj. 13.02.2019
Planowany okres realizacji umowy:
21.12.2018-15.02.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

1. Doświadczenie w realizacji usług danego typu - zrealizowanie min. 3 usług o identycznym lub podobnym zakresie do przedmiotu niniejszego postępowania (dowód: wykaz usług z podaniem nazwy usługodawcy, przedmiotu usługi, daty realizacji i wartości usługi w cenach netto/brutto, dopuszcza się przedstawienie w wykazie osobno usług na organizację udziału w charakterze wystawcy i osobno na organizację misji gospodarczej)

Potencjał techniczny

1. Doświadczenie w realizacji usług danego typu - zrealizowanie min. 3 usług o identycznym lub podobnym zakresie do przedmiotu niniejszego postępowania (dowód: wykaz usług z podaniem nazwy usługodawcy, przedmiotu usługi, daty realizacji i wartości usługi w cenach netto/brutto, dopuszcza się przedstawienie w wykazie osobno usług na organizację udziału w charakterze wystawcy i osobno na organizację misji gospodarczej)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego – zapewnienie min. 1 osoby do obsługi realizacji usługi z biegłą znajomością języka angielskiego i min. 3-letnim doświadczeniem w promocji gospodarczej polskich firm za granicą (dowód: życiorys
i oświadczenie wskazanej osoby o gotowości uczestnictwa w realizacji usługi; można przedstawić dokumenty kilku osób, ale każda z nich musi spełniać ww. warunki).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia (dowód: oświadczenie)

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy:
• nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmian prawa podatkowego, w szczególności stawek podatku. Zmiana regulacji określonych w zdaniu poprzednim musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi, nie może prowadzić do wydłużenia terminu obowiązywania umowy.
• nastąpi konieczność zmiany którejkolwiek z imprez targowych, która wynikać będzie ze stanowiska Instytucji Pośredniczącej. W takim wypadku zmieni się zakres przedmiotowy, cena i ewentualnie okres realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta wg wzoru z załącznika nr 1
2. Oświadczenia, wykazy i życiorysy wskazane powyżej

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających do wartości maks. 50% wartości zamówienia pierwotnego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

C - Cenę brutto realizacji całości zamówienia – waga 70%;
W – Wartość techniczna oferowanej usługi – waga 30%.

Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia
Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji całości zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

C liczba punktów badanej oferty za cenę
NC najniższa cena brutto złożonej oferty
BC cena brutto badanej oferty

Liczba punktów za wartość techniczną/jakość oferowanej usługi
Przyznając liczbę punktów W za wartość techniczną oferowanej usługi Zamawiający będzie kierował się następującymi podkryteriami:

A. Jakość oferowanej usługi mierzona liczbą zrealizowanych usług o identycznym lub podobnym charakterze zrealizowanych na terenie państw objętych zamówieniem
Do 3 usług – 3 pkt
Od 4 do 6 usług – 5 pkt
Od 7 do 10 usług – 7 pkt
Pow. 10 usług – 10 pkt

B. Zapewnienie min. 1 osoby do realizacji usługi z min. 3–letnim doświadczeniem w pracy w biurze radcy handlowego w min. 1 państwie, którego usługa dotyczy, i/lub w bilateralnej izbie gospodarczo-handlowej skupiającej przedsiębiorców z Polski i min. 1 państwa, którego usługa dotyczy
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

C. Zapewnienie min. 1 osoby do realizacji usługi z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (klauzula społeczna), tj. z jednej z poniższych kategorii:
• osoby niepełnosprawne,
• kobiety samotnie wychowujące dzieci,
• ofiary patologii życia rodzinnego,
• starsze osoby samotne,
• osoby będące imigrantami oraz członkowie mniejszości narodowych
TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt

Kwalifikacja do jednej z ww. grup odbywa się na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę, w tym na podstawie życiorysu wskazanej osoby i dokumentów urzędowych, np. zaświadczeń, a także jej oświadczeń. Zamawiający zastrzega konieczność akceptacji przez siebie danej osoby do realizacji usługi, w przypadku jej braku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania innej kwalifikującej się do ww. grup osoby.

Łączna liczba punktów
Przyznając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 70% + W

C liczba punktów uzyskana za cenę.
W łączna liczba punktów (suma) uzyskana za wartość techniczną/jakość.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, w powyższych kryteriach.

Cena zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia.

W przypadku złożenia ofert przekraczających wysokość środków finansowych jakie Zamawiający przeznaczył na realizację Zamówienia z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejsza ofertę podjęte będę negocjacje (rokowania) dotyczące obniżenia ceny. Jeśli odmówi on udziału w ww. negocjacjach (rokowań) prowadzi się je z kolejnymi Wykonawcami wg stopnia korzystności oferty. Jeśli nie przyniosą one rezultatu albo żadne wykonawca nie przystąpi do negocjacji (rokowań), postępowanie unieważnia się.

Zamawiający unieważnia niniejsze zapytanie, jeżeli:
a. Nie została złożona żadna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
b. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia prawidłowej umowy.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia publicznie na stronie bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GALACTIC SP. Z O.O.

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 70/26

00-175 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48 661 254 414

Fax

+48 22 5608061

NIP

5252443596

Tytuł projektu

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa i usług Galactic Sp. z o.o. poprzez realizację zagranicznej kampanii promocyjnej w ramach branżowego programu promocyjnego.

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0083/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Złożone oferty przewyższały zaplanowaną przez Zamawiającego w budżecie projektu kwotę możliwych wydatków
Liczba wyświetleń: 321