Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa szkoleniowa Kasjer sprzedawca

Data publikacji: 11.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2018

Numer ogłoszenia

1154855

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą/kurierem lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 19 grudnia 2018 r. na adres:

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 24
63-400 Ostrów Wielkopolski

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem e-mail

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Poprawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

535523023

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze pracownika kasjera sprzedawcy, zdobycia praktycznych umiejętności i podstawowej wiedzy w wykonywanej profesji w podanym zakresie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: ostrowski Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze pracownika kasjera sprzedawcy, zdobycia praktycznych umiejętności i podstawowej wiedzy w wykonywanej profesji w podanym zakresie.

Przedmiot zamówienia

Program kursów powinien obejmować między innymi takie zagadnienia jak:
1. zasady obsługi klietna
2. metody sprzedaży
3. uwarunkowania sprzedaży towarów
4. ceny towarów,
5. zapłata za towar
6. dowody sprzedaży,
7. organizacja sprzedaży,
8. praca z kasą fiskalną,
9. ewidencja sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej
10. praca z kasą fiskalną a obsługa klienta

Po zakończeniu szkolenia przewidziany jest egzamin sprawdzający umiejętności i wiedzę uczestników szkolenia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Harmonogram realizacji zamówienia

styczeń - grudzień 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączonym pliku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert.

1) Kryterium nr 1: „cena oferty” - 80%
2) Kryterium nr 2: „dyspozycyjność osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” – 20%

Opis sposobu przyznawania punktacji zas spełnienie danego kryterium oceny oferty

Kryterium nr 1: „cena oferty” – maks. 80 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena oferty” przyjmując za podstawę wyliczenia najniższą cenę ofertową i przypisując jej 80 punktów.

Zamawiający przyzna pozostałym ofertom punkty wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 80
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium nr 2: „dyspozycyjność osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” – maks. 20 pkt.

Punkty za spełnianie kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:

1) dyspozycyjność – 6 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 (w tym sobota) – 20 pkt.
2) dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 (w tym sobota) – 10 pkt.
3) dyspozycyjność – 3 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 (w tym sobota) – 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium wynosi 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Oferentów takiej samej liczby punktów decyduje niższa cena.

Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania osoby objętej ofertą do podpisania umowy.

Wykluczenia

1. Zamawiący nie może udzielić zamówienia podmiotom, które są powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub Osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym są wykluczone z niniejszego postępowania.

2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
1) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego, w istotny sposób (podstawą odrzucenia nie mogą być drobne uchybienia formalne);
2) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. VII
3) przedstawi nieprawdziwe informacje;
4) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
5) został wykluczony z postępowania;
6) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z poniżej przedstawionymi wytycznymi).
3. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia
(w uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku, gdy oferta Wykonawcy budzi wątpliwości Zamawiającego co do rażąco niskiej ceny, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wyjaśnień. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują mu środki
ochrony prawnej.
Zamawiają

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adres

Szkolna 24

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

62 736 11 60

Fax

62 736 11 60

NIP

6222504106

Tytuł projektu

W kierunku aktywności

Numer projektu

RPWP.06.02.00-30-0044/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Profesjonalizacji Kadr Sp. z o. o., al. Krakowska 137, 02-180 Warszawa
oferta złożona w dniu 18.12.2018r.
cena brutto za osobę: 1477,50 zł.
Liczba wyświetleń: 165