Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa armatury mechanicznej dla Instalacji Pilotażowej

Data publikacji: 10.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1154668

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

11/02/2019
Szanowni Państwo,
termin składania ofert ostatecznie Zamawiający wydłużył do 12.02.19 godz 12:00

31/01/2019
Zamawiający informuje, że zaistniała jeszcze jedna zmiana, która dotyczy części B i 18 szt. wg DS-PFVG-003.
Ostatni aktualny kosztorys ofertowy w załączniku i zaznaczeniem kolorem żółtym zmian.
W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11.02.2019 godz 12:00.

29/01/2019
Zamawiający dokonał aktualizacji załącznika nr 7 i zał nr 2
1. Karta specyfikacji DS-PFVB-002 w dokumencie 4005-03.03-0702 jest nieaktualna ze względu na błąd projektowy i wskazanie zbyt wysokiej temperatury dla wymaganego uszczelnienia. Aktualna wersja jest dostępną jako osobny plik pod nazwą DS-PFVB-002. Proszę o zaktualizowanie swoich ofert o zgodnie z nową specyfikacją.
2. Zaktualizowano ilości armatury w SIWZ i kosztorysie tj. dla części:
- A +2 szt. - DS-PFVB-005
- B + 1 szt. - DS-PFVG-005
- D +2 szt. - DS-PFVC-005
- E + 4 szt. - DS-PFVP-004, DS-PFVP-005
Zaktualizowane pozycje oznaczono kolorem żółtym w kosztorysie.


10/01/19
Szanowni Państwo
Zamawiający informuje o wprowadzeniu następujących zmian:
a) Zmiana wykonania materiałowego trzech zaworów ze specyfikacji DS-PFVB-005 na DS-PFVB-037
b) Zmiana zapisów w SIWZ o długościach zabudów

w związku z powyższym przesyłamy zaktualizowany SIWZ, kosztorys ofertowy oraz dokumentację.
Wydłużeniu ulega również termin składania ofert do 18.01.2019 godz 12:00

Zaktualizowany załącznik nr 7 (ze względu na wielkość) jest dostępny do pobrania na Platformie Zakupowej pod adresem https://zakupy.pcc.pl/ numer postępowania KF/0002/18

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie wskazanym na Platformie Zakupowej 12/02/2019 do godziny 12:00
w formie elektronicznej https://zakupy.pcc.pl/ pod numerem przetargu KF/0002/18

Składając ofertę w formie elektronicznej, należy wpisać wartości w polach wymaganych przez Platformę Zakupową oraz załączając druk oferty oraz wszelkie niezbędne dokumenty wymagane i opisane w
SIWZ w formie kopii (*.jpg, *.pdf, itp.) wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji (ust. 4
powyżej) wraz ze skanami wszystkich wymaganych przez SIWZ dokumentów.

Wszystkie niezbędne informacje i załączniki dotyczące postępowania znajdują się na Platformie Zakupowej pod linkiem
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/244/details

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pola Sosnowska handlowo, Bartłomiej Kuriata technicznie

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pola Sosnowska 71 794 36 05, 667 650 512; Bartłomiej Kuriata 885 965 070

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury na potrzeby budowy Instalacji Pilotażowej, wg załączonej dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Weyer Polska Sp. z. o. o. stanowiącej załączniki nr 7 do SIWZ. Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi normami. Wszystkie urządzenia powinny być oznaczone znakiem CE co oznacza, że powinny spełniać wymogi znakowania CE oraz posiadać na to dokumenty.
Dostarczana armatura powinna umożliwiać w prosty sposób przeprowadzenie naprawy / regeneracji tj. przynajmniej wymiany części zużywających się takich jak: uszczelnienia i elementy robocze.
Dla armatury izolowanej należy uwzględnić wysokość elementu napędu, aby izolacja nie ograniczała możliwości obsługi armatury.
Zamawiający zastrzega sobie możliwości odbycia wizji lokalnej u Dostawcy, w miejscu wytwarzania przedmiotu zamówienia w celu weryfikacji statusu realizacji umowy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wołowski Miejscowość: Brzeg Dolny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na dostawę armatury na potrzeby budowy Instalacji Pilotażowej, wg załączonej dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe Weyer Polska Sp. z. o. o. stanowiącej załączniki nr 7 do SIWZ

Przedmiot zamówienia

W zakresie realizacji zadania jest dostawa do PCC Rokita S. A. armatury wg załączonej dokumentacji. W skład zamówienia wchodzą:
A) Zawory kulowe kołnierzowe – 502 szt.:

B) Zawory grzybkowe kołnierzowe – 238 szt.:

C) Zawory regulacyjne grzybkowe kołnierzowe – 53 szt.:

D) Zawory zwrotne grzybkowe – kołnierzowe – 198 szt.:

E) Zawory kurkowe kołnierzowe – 60 szt.:

F) Zasuwy kołnierzowe – 40 szt.:

G) Przepustnice międzykołnierzowe – 29 szt.:

H) Odwadniacze dzwonowe kołnierzowe – 10 szt.:

I) Wzierniki przepływu kołnierzowe – 34 szt.:

J) Filtr typu Y kołnierzowy – 30 szt.:

K) Regulatory ciśnienia – 8 szt.:
.
L) Armatura z tworzyw sztucznych – 30 szt.:

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: w zakresie dostawy urządzeń dla każdej z części podany w dniach kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy:
• Część A – do 14 tygodni;
• Część B – do 15 tygodni w tym:
o dla specyfikacji DS-PFVG-001, DS-PFVG-005, DS-PFVG-007, DS-PFVG-009 – maksymalnie do 15 tygodni,
o dla specyfikacji DS-PFVG-003, DS-PFVG-011 – maksymalnie do 15 tygodni,
o dla specyfikacji DS-PFVG-012 – do 4 tygodni;
• Część C – do 15 tygodni;
• Część D – do 15 tygodni;
• Część E – do 16 tygodni;
• Część F – do 12 tygodni;
• Część G – do 13 tygodni;
• Część H – do 4 tygodni;
• Część I – do 5 tygodni;
• Część J – do 6 tygodni;
• Część K – do 5 tygodni;
• Część L – do 8 tygodni, w tym:
o maksymalnie 5 tygodni dla zaworów kulowych,
o maksymalnie 8 tygodni dla zaworów zwrotnych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z pkt. IV SIWZ

Potencjał techniczny

Zgodnie z pkt. IV SIWZ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z pkt. IV SIWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z pkt. IV SIWZ

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWIZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z pkt. V i VII SIWZ

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z pkt. V ppkt.6 SIWZ

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Niezmiennymi przez cały czas postępowania kryteriami oceny ofert są:
a) cena: 99%
b) gwarancja 1%

Oferty zostaną ocenione w następujący sposób:

Dla kryterium cena* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:

Najkorzystniejsza oferta
------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium
Rozpatrywana oferta

* Cena – wartość zostanie wyliczona po przeprowadzonej aukcji lub negocjacjach indywidualnych, którą Zamawiający przeprowadzić może z Oferentami, którzy spełnią wszystkie warunki określone w SIWZ.

Dla kryterium gwarancja* ilość punktów liczona będzie ze wzoru:

Rozpatrywana oferta
------------------------------- * 100 * procent przeznaczony dla kryterium
Najkorzystniejsza oferta

* Gwarancja – z zastrzeżeniem że długość gwarancji nie może być krótsza niż minimalny okres wskazany w SIWZ.

Wykluczenia

Oferent nie jest podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez
powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiazania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Henryka Sienkiewicza 4

56-120 Brzeg Dolny

dolnośląskie , wołowski

Numer telefonu

717942336

Fax

717943957

NIP

9170000015

Tytuł projektu

Stworzenie linii pilotażowej, w celu walidacji w skali półtechnicznej technologii wytwarzania wysoce specjalistycznych trudnopalnych płynów hydraulicznych oraz innowacyjnych dodatków poprawiających właściwości użytkowe tworzyw sztucznych i lubrykantów

Numer projektu

POIR.01.01.02-00-0141/16-00
Liczba wyświetleń: 254