Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych

Data publikacji: 10.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2018

Numer ogłoszenia

1154655

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty - Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie:
a. pisemnej poprzez ich doręczenie pod adres: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o., Al. Powstańców Wielkopolskich 33, 70 – 111 Szczecin,
lub
b. poczty elektronicznej poprzez ich przesłanie pod adres: innowacje@zgd.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

innowacje@zgd.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Pilch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

91 85 22 615

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych, polegających na dokonaniu oceny sektorowej (wydaniu opinii) w zakresie przydatności, uniwersalności oraz efektywności, w tym kosztowej i czasowej, 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu. Przedmiotem usługi jest także wskazanie zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej innowacji, aby mogła ona zostać upowszechniona. Rezultatem usługi powinna być specyfikacja proponowanych przez Konsultanta do wprowadzenia zmian w produktach innowacji, które zapewnią możliwość upowszechnienia innowacji (wdrożenia do praktyki) w sektorze reprezentowanym przez Konsultanta (sektor rynkowy (przedsiębiorcy)/sektor pozarządowy/administracja publiczna) oraz, w przypadku konsultantów działających w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością, zapewnią dostępność innowacji dla osób z niepełnosprawnością.
Każda innowacja zostanie skonsultowana w trzech sektorach przez dwóch Konsultantów, w tym jednego działającego w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością.
Zamówienie podzielone jest na części:
Część 1 – Konsultant sektora rynkowego (przedsiębiorcy) działający w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych
Część 2 – Konsultant sektora rynkowego (przedsiębiorcy) działający w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością
Część 3 – Konsultant sektora pozarządowego działający w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych
Część 4 – Konsultant sektora pozarządowego działający w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością
Część 5 – Konsultant sektora administracji publicznej w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych
Część 6 – Konsultant sektora administracji publicznej w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością
Oferent może złożyć ofertę realizacji konsultacji w jednej, kilku lub wszystkich częściach, przy czym do realizacji usługi dla każdej z części musi zostać wskazana inna osoba.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie 6 konsultantów sektorowych działających w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych, którzy dokonają oceny sektorowej (wydanie opinii) w zakresie przydatności, uniwersalności oraz efektywności, w tym kosztowej i czasowej, 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu.
Szczegóły zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku konsultanta sektorowego działającego w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych, polegających na dokonaniu oceny sektorowej (wydaniu opinii) w zakresie przydatności, uniwersalności oraz efektywności, w tym kosztowej i czasowej, 4 mikro innowacji społecznych w dziedzinie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w wieku 25-64 lata, wypracowanych w ramach udzielonych w projekcie grantów, wyłonionych do upowszechnienia w ramach projektu. Przedmiotem usługi jest także wskazanie zakresu zmian koniecznych do wprowadzenia w danej innowacji, aby mogła ona zostać upowszechniona. Rezultatem usługi powinna być specyfikacja proponowanych przez Konsultanta do wprowadzenia zmian w produktach innowacji, które zapewnią możliwość upowszechnienia innowacji (wdrożenia do praktyki) w sektorze reprezentowanym przez Konsultanta (sektor rynkowy (przedsiębiorcy)/sektor pozarządowy/administracja publiczna) oraz, w przypadku konsultantów działających w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością, zapewnią dostępność innowacji dla osób z niepełnosprawnością.
Każda innowacja zostanie skonsultowana w trzech sektorach przez dwóch Konsultantów, w tym jednego działającego w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością.
Szczegóły zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73200000-4 – Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju
73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja usług związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 07 stycznia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają następujące kryteria:
a. Doświadczenie zawodowe osoby wskazanej do wykonania zamówienia - 40 punktów (40%):
• w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych powiązane z sektorem, którego dotyczy konsultacja (sektor rynkowy (przedsiębiorcy)/sektor pozarządowy/administracja publiczna) – dla części 1, 3 i 5
• w obszarze edukacji ustawicznej dorosłych osób z niepełnosprawnością powiązane z sektorem, którego dotyczy konsultacja (sektor rynkowy (przedsiębiorcy)/sektor pozarządowy/administracja publiczna) – dla części 2, 4 i 6
b. Cena brutto za wydanie opinii o jednej mikro innowacji - 60 punktów (60%).
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Wykluczenia

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 03-IN-2018

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA DORADCZA SP. Z O.O.

Adres

al. Powstańców Wielkopolskich 33

70-111 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

918522600

Fax

918522618

NIP

9552103412

Tytuł projektu

Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji

Numer projektu

POWR.04.01.00-00-I030/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 612