Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie dotyczące usług noclegowych z wyżywieniem i wynajmem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń

Data publikacji: 11.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2018

Numer ogłoszenia

1154609

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

12.12.2018 r. o godzinie 10.15. został dołączony załącznik - klauzula informacyjna

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 19.12.2018 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 1/RPO/9.2/12/2018/AOON/KZ w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 848 01 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu hotelarskich usług noclegowych wraz ze śniadaniem, przygotowanie i zapewnienie posiłków w formie obiadu i kolacji, przygotowanie i zapewnienie przerwy kawowej oraz wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby szkolenia w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0014/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 .
Usługa obejmuje:
1. 684 noclegi ze śniadaniami dla uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów.
2. Przygotowanie i podanie posiłków ( 1026 obiadów, 684 kolacje, 1026 przerw kawowych) dla uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów.
3. Wynajem sali szkoleniowej (342 godziny) na potrzeby uczestników szkolenia, opiekuna grupy i trenerów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie 171 godzin teoretycznego szkolenia dla 32 kandydatów na Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, w ramach projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 .
Kody CPV:
55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe
55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Przedmiot zamówienia

usł. noclegowe:
Zapewnienie 684 osobo-noclegów ze śniadaniem podczas 18 zjazdów szkoleniowych (19 osób x 2 noclegi ze śniadaniami x 18 zjazdów).
Każdy zjazd obejmuje 3 dni i 2 noce: przyjazd około godziny 11:00 , wyjazd około godziny 15:00.
- zakwaterowanie w pokojach jedno-, dwu-, lub trzyosobowych, z łóżkami i świeżą pościelą, łazienkami z WC, ciepłą oraz zimną wodą;
- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne;
- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni);
- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem;
- pokoje w standardzie maksymalnie hotelu trzygwiazdkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2004 Nr 188, poz. 1945, z późn. zm.)
Usł. restauracyjna:
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia:
- 1026 osobo-posiłków w formie obiadów (18 zjazdów x 19 osób x 3 obiady);
- 684 osobo-posiłków w formie kolacji (18 zjazdów x 19 osób x 2 kolacje);
- 1026 osobo-posiłków w formie przerwy kawowej (18 zjazdów x 19 osób x 3 przerwy kawowe);
a) W skład obiadu dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
- ziemniaki (co najmniej 200 gramów na osobę) lub ryż (co najmniej 200 gramów na osobę) lub frytki (co najmniej 200 gramów na osobę),
- surówki (co najmniej 150 gramów na osobę),
- woda gazowana i niegazowana, soki, napoje lub kompot (co najmniej 300 ml dla osoby)
- serwis gastronomiczny (zastawa porcelanowa, szklana, stalowe sztućce), obsługa kelnerska.
b) W skład kolacji dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
- nie mniej niż dwie zimne przystawki
- nie mniej niż jedno danie na ciepło,
- pieczywo,
- sok owocowy, woda, kawa, herbata, cukier, cytryna,
- serwis gastronomiczny (zastawa porcelanowa, szklana, stalowe sztućce), obsługa kelnerska.
c) W skład przerwy kawowej dla jednej osoby wchodzi co najmniej:
- kawa, herbata, cukier, cytryna oraz śmietanka do kawy w wystarczającej ilości dla każdej z osób,
- soki min. 300 ml na osobę i woda min. 300 ml na osobę,
- wypieki słodkie (2 rodzaje).
Opis dotyczący wynajmu sali szkoleniowej
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wynajmu minimum jednego pomieszczenia w dobrym stanie technicznym o powierzchni łącznej min. 40 metrów kwadratowych, wyposażonego w minimum 19 krzeseł miękkich z oparciami oraz stoły;
- dostęp do mediów (prąd, woda), w tym dostęp do Internetu;
- dostęp do toalety;
- możliwość podłączenia rzutnika;
- zapewnienie ekranu do rzutnika;
- zapewniony Flip-chard
- zapewnione oświetlenie naturalne i sztuczne;
- odpowiednia temperatura w zależności od pory roku, wymiana powietrza ( w tym - pomieszczenie ma być ogrzewane w okresie grzewczym (minimum 21 stopni);
- zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem;
- dostępność w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego;
- możliwość przyczepiania na ścianach arkuszy typu Flip-chart przy użyciu taśmy (klejącej i/lub malarskiej);
- Sala będzie dostępna przez trzy dni każdego z 18 zjazdów (I dnia między godz. 12.00 a 20.00; II dnia między godz. 9.00 a 19.00; III dnia między 8.00 a 15.00). Każdy zjazd obejmuje 19 godzin szkoleń. Łącznie dla dwóch grup 342 godziny szkoleń.
- w przypadku zrekrutowania do projektu osób z niepełnosprawnościami (z niepełnosprawnością ruchową) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, a Wykonawca ma obowiązek zapewnienia dostępu osobom z niepełnosprawnościami do pokoi , sali jadalnej i szkoleniowej, możliwy w szczególności przy wykorzystaniu windy, i/lub podjazdu i/lub specjalistycznego sprzętu, podjazdów i/lub uwzględniając udostępnienie pomieszczenia na parterze, itp.;
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy wykonania zamówienia dla usługi hotelarskiej, przygotowania i podania posiłków oraz wynajmu sali szkoleniowej:
I zjazd 25-27.01.2019r.
II zjazd 28-30.01.2019r.
III zjazd 1-3.02.2019r.
IV zjazd 4-6.02.2019r.
V zjazd 8-10.02.2019r.
VI zjazd 11-13.02.2019r.
VII zjazd 22-24.02.2019r.
VIII zjazd 25-27.02.2019r.
IX zjazd 1-3.03.2019r.
X zjazd 4-6.03.2019r.
XI zjazd 15-17.03.2019r.
XII zjazd 18-20.03.2019r.
XIII zjazd 22-24.03.2019r.
XIV zjazd 25-27.03.2019r.
XV zjazd 5-7.04.2019r.
XVI zjazd 8-10.04.2019r.
XVII zjazd 25-27.04.2019r.
XVIII zjazd 28-30.04.2019r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość do rezygnacji z części usługi lub zmiany terminu realizacji szkolenia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji usługi oraz posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodne z obowiązującymi przepisami.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Podpisany przez Oferenta załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oświadczą, iż nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli – weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy oświadczą, że są w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

1. Miejsce wykonywania usług będzie zlokalizowane maksymalnie 60 km od Ząbkowic Śląskich i od Kłodzka.
2. W przypadku zaistnienia braku możliwości realizacji usługi z przyczyn losowych niezależnych
od Wykonawcy, zapewni on realizację usług w obiekcie o takim samym standardzie. Zarazem zastępczy obiekt spełni kryteria wymienione w punkcie III. Obiekt zastępczy musi znajdować się w odległości nie większej niż 10 kilometrów od miejsca pierwotnego.
3. W przypadku, o którym mowa w ustępie 2 Wykonawca zapewni transport grupy na własny koszt, z pierwotnego miejsca do miejsca zastępczego.
4. Obiekt zastępczy musi uzyskać akceptację Zamawiającego na minimum 2 dni przed terminem realizacji usługi. Ewentualne koszty związane z udzieleniem akceptacji ponosi Wykonawca (w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia obsługi projektu).
5. Na czas realizacji usługi Wykonawca nie będzie prowadził żadnych działań (np. prace remontowo-budowlane) wpływających na komfort pracy grupy).

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. terminu realizacji umowy;
b. harmonogramu realizacji umowy;
c. ostatecznej liczby uczestników w ramach umowy, a tym samym zmianie wymiaru zamówienia;
d. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
e. Ogólnych warunków umowy w momencie, kiedy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a) zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;
b) konieczność zmiany rozpoczęcia i zakończenia terminu realizacji szkoleń z przyczyn leżących po stronie:
- Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) – w takiej sytuacji zapewni on realizację usług w obiekcie o takim samym standardzie. Zarazem zastępczy obiekt spełni kryteria wymienione w punkcie III. Obiekt zastępczy musi znajdować się w odległości nie większej niż 10 kilometrów od miejsca pierwotnego.
- Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji usługi.
c) inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające z tzw. siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.
Wskazane powyżej istotne zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 Wzór oferty –Spełnienie warunków określonych w zapytaniu ofertowym wraz z ceną usługi na formularzu oferty zgodnie ze wzorem - załącznik nr 1;
 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – załącznik nr 2;
 Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej - załącznik nr 3;
 Oświadczenie o spełnianiu klauzuli społecznej – załącznik nr 4.
 Obowiązek informacyjny - załącznik nr 5
 Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia w sprawie RODO
- wydruk z CEIDG lub KRS
Szczegóły znajdują się w załączniku SIWZ do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Nazwa Waga kryterium - ilość punktów
KRYTERIUM NR 1: CENA 40%
Cena brutto oferty – 40%
C = ( Cmin / Cof) x 40
gdzie:
Cmin – najniższa cena wg niniejszego formularza spośród wszystkich złożonych ofert,
Cof – zaoferowana cena wg niniejszego formularza danej oferty badanej,
C – ilość punktów za cenę przyznanych danej ofercie.
Na cenę brutto (Cof) składa się łączna kwota cen brutto, która stanowi sumę ceny za każdą usługę dla zleconej ilości przedmiotu zamówienia, tj. :
1)nocleg dla jednej osoby ze śniadaniem x 684 szt.
2) obiad dla 1 osoby x 1026 szt.
3) kolacja dla jednej osoby x 684 szt.
4) przerwa kawowa dla jednej osoby x 1026 szt.
5) wynajem 1 godziny sali x 342 godziny
Do uzyskania w ramach niniejszego kryterium jest 40 punktów.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów. Liczby zaokrągla się do 2 miejsc po przecinku.

KRYTERIUM NR 2: KRYTERIUM PREMIUJĄCE 60% (60 punktów)
Kryterium premiujące odnosi się do podmiotów które udokumentują, że jest zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: 1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935); 2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 i 1321); 3) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 665, 666 i 768), mających trudności w integracji ze środowiskiem; 4) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882); 5) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.); 6) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60); 7) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 8) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 823). W pozostałych przypadkach Wykonawcy, w tym kryterium, zostanie przyznane 0 pkt. Wykonawca do oferty przedstawi dokument potwierdzający jego status tj. decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.), lub innych dokumentów potwierdzających status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych oraz podpisze oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Austeria Krokus Spółdzielnia Socjalna Rzeczka 31, 58-320 Walim, 19.12.2018 godzina , cena 137 826, 00 zł
Liczba wyświetleń: 256