Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkolenia informatycznego ECDL Base B1 wraz z egzaminem certyfikującym

Data publikacji: 10.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-12-2018

Numer ogłoszenia

1154591

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 17.12.2018 r. do godziny 24:00 w Biurze Projektu w Wyższej Szkole Bankowej Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A Budynek B, 80-266 Gdańsk, pok. B311, tj. w godzinach pracy w dni powszednie (8.00-16.00) lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres nowekwalifikacje@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 8/2018/5.6”.
3. Wykonawca może przed upływem terminu dostarczenia ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

nowekwalifikacje@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Małyszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 77 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia informatycznego ECDL Base B1 wraz z egzaminem certyfikującym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem”. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 50 osób z obszaru woj. pomorskiego zwolnionych (pozostających bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), pracowników przewidzianych do zwolnienia oraz zagrożonych zwolnieniem przekładająca się na zachowanie przez nich ciągłości zatrudnienia lub ich powrót na rynek pracy w terminie do 30.09.2019, poprzez wzrost ich kompetencji i kwalifikacji lub wsparcie w otwarciu działalności gospodarczej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia informatycznego ECDL Base B1 wraz z egzaminem certyfikującym:
- komputer i sprzęt: ICT, sprzęt, oprogramowanie i licencjonowanie, uruchamianie, zamykanie,
- pulpit, ikony, ustawienia: pulpit i ikony, korzystanie z okien, narzędzia i ustawienia,
- efekty pracy: drukowanie, praca z tekstem,
- zarządzanie plikami: pliki i foldery, organizacja plików i folderów, przechowywanie i kompresja,
- sieci: podjęcia związane z siecią, dostęp do sieci,
- bezpieczeństwo i higiena pracy: ochrona danych i urządzeń, złośliwe oprogramowanie, zdrowie i ochrona środowiska.
Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach i terminach wskazanych przez Zamawiającego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany do lipca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia i spełniają następujące warunki w szczególności:
a. posiadają wykształcenie wyższe (weryfikacja na podstawie CV Oferenta oraz załączonych kopii dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie lub w przypadku osób prawnych CV i kopii dyplomu osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia),
b. posiadają min. 2 letnie doświadczanie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z tematu, którego dotyczy szkolenie lub zapewnią prowadzenie szkolenie przez osobę-trenera spełniającego te warunki.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie kopii dyplomu oraz CV Oferenta lub w przypadku osób prawnych kopii dyplomów oraz CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3. CV należy złożyć w podpisanym czytelnie oryginale ze wskazaniem daty sporządzenia oraz wyraźnym podkreśleniem zapisów dotyczących wymaganego doświadczenia. Należy w nim też zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku zawartych w moim CV w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla należytego zrealizowania procedury zapytania ofertowego nr 8/2018/5.6.
4. Kopię dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe należy złożyć w wersji potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
7. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Oferentów powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)),
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym.
b) Życiorys zawodowy (CV) Oferenta lub CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia, obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu.
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie przez Oferenta wykształcenia wyższego lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu potwierdzającą wykształcenie wyższe osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
K 1 - Cena ofertowa brutto 80
K 2 - Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie 20


K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

C N x waga P C – otrzymane punkty
P C = C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie: minimum pięcioletnie - 5 pkt.
 doświadczenie: minimum dziesięcioletnie - 10 pkt.
 doświadczenie: minimum piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta/trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
3. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje, własna firma - szkolenia i dotacje dla osób zwolnionych z pracy lub zagrożonych zwolnieniem

Numer projektu

RPPM.05.06.00-22-0008/17-00
Liczba wyświetleń: 175