Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i instalacja laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenia oraz materiałów biurowych w ramach biura projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”, oraz dostawa i instalacja laptopa na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach

Data publikacji: 10.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2018

Numer ogłoszenia

1154554

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być przygotowana w oparciu o niniejsze Zapytanie ofertowe - podpisane przez uprawnioną osobę, wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2018r. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską.

Gmina Nagłowice
ul. Mikołaja Reja 9, 28-362 Nagłowice

Kopertę należy oznakować napisem o treści:
Dostawa i instalacja laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenia oraz materiałów biurowych w ramach biura projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”, oraz dostawa i instalacja laptopa na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach z dopiskiem
„nie otwierać do dnia 18.12.2018” godz. 8:35.

Nie dopuszcza składanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxu.
4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nagłowice w dniu 18.12.2018r. o godz. 8:35.
5. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6.Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane i będą odesłany do Oferenta bez otwierania.
7. Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.
8. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający ­ w odniesieniu do wskazanych wprost
w dokumentacji parametrów czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt ­ dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne
z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w zapytaniu. Jeżeli zamawiający nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
9. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Graczkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 506 366 525, e-mail: biuro@graczkowskidotacje.pl Przy czym e-mailowo odpowiedzi będą udzielane na zapytania, które wpłyną do 16.12.2018r. do godz. 10:00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 5 części:
Część 1: Dostawa i instalacja laptopa z systemem operacyjnym i MS Office
Część 2: Dostawa i instalacja urządzenia wielofunkcyjnego
Część 3: Dostawa materiałów biurowych
Część 4: Dostawa wyposażenia biura
Część 5: Dostawa i instalacja laptopa z systemem operacyjnym i MS Office na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt biurowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Nagłowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawców dla 4 części zamówienia:
Część 1: Dostawa i instalacja laptopa z systemem operacyjnym i MS Office
Część 2: Dostawa i instalacja urządzenia wielofunkcyjnego
Część 3: Dostawa materiałów biurowych
Część 4: Dostawa wyposażenia biura
Część 5: Dostawa i instalacja laptopa z systemem operacyjnym i MS Office na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy przedmiot zamówienia opisano w Zapytaniu ofertowym:
dla części 1: Dostawa i instalacja laptopa z systemem operacyjnym i MS Office w ramach biura projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
Laptop 1 szt.

dla części 2: Dostawa i instalacja urządzenia wielofunkcyjnego w ramach biura projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.

dla części 3: Dostawa materiałów biurowych w ramach biura projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
Kalkulatory – szt. 2
Papier ksero - ryza 30
Segregator formatu A4 – szt. 30
Niszczarka – szt. 1
Zszywacze – szt. 2
Zszywki biurowe - 5 szt. w opakowaniu 5 opakowań
Długopisy – szt. 20
Wkład atramentowy – szt. 20
ołówki- szt. 20
gumka- szt. 5
skoroszyty Skoroszyt A4 PP z perforacją - opakowanie 10 - 20
bloczki samoprzylepne 10
Koszulka na dokumenty (1 opakowanie 100 szt.) 3 opakowania
Spinacze (1 opakowanie = 100 szt.) 10 opakowań
Teczka dyplomatka – szt. 1
Tablica korkowa – szt. 2

dla części 4 Dostawa wyposażenia w ramach biura projektu pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu”
Fotel biurowy– szt. 2
Mata ochronna pod fotel – szt. 2

dla części 5: Dostawa i instalacja laptopa z systemem operacyjnym i MS Office na potrzeby Urzędu Gminy w Nagłowicach
Laptop - 1 szt.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30213100-6 Komputer przenośny
42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
39113100-8 Fotele

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin dostawy dla wszystkich części to 18.01.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Potencjał techniczny

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Na spełnienie tej przesłanki Zamawiający wymaga, aby oferent złożył oświadczenie wg wzoru z zał. nr 2 do zapytania.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem poniższego:
1.1.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany w następujących przypadkach:
1.1 wystąpienia siły wyższej
1.2 wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub fragmentów zapisów użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
1.3 jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia,
1.4 jeżeli zajdzie konieczność przedłużenia lub skrócenia okresu realizacji Projektu, stosownie do zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu. Termin realizacji umowy zmienia się odpowiednio do okresu realizacji Projektu, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Zmiany umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
3. Prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia będzie przysługiwać Zamawiającemu w sytuacji, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dojdzie do braku dostawy przekraczającej 30 dni po wyznaczonym terminie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków (sporządzone wg załącznika nr 2 do Zapytania)
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (sporządzone wg załącznika nr 3 do Zapytania)
4. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (sporządzone wg załącznika nr 4 do Zapytania)

W przypadku ofert wspólnych dokumenty, które należy złożyć opisano w Zapytaniu ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty dla każdej części osobno - nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Dla części 1, 2, 4 i 5

Kryterium Waga Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto danej części 80% 80
B. Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego – dla danej części 20% 20
Razem 100% 100

Sposób wyboru oferty:

A. Cena brutto danej części
Kryterium „cena” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 80 = liczba punktów
Cena oferty badanej

B. Kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego” dla danej części w miesiącach:
a) znaczenie kryterium – 20%
b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego”
LOG = (OG/OGmax) x 20
Gdzie:
LOG – liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego” ocenianej oferty
OG – Okres udzielonej gwarancji od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
OG max – okres gwarancji w ofercie z najdłuższym okresem gwarancji

Wykonawca podaje okres gwarancji w liczbach całkowitych w formularzu oferty.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 84 miesiące.
W przypadku podania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego w opisie kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - do oceny zastanie przyjęty maksymalny okres gwarancji, czyli 84 miesiące.
W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.

Dla części 3

Kryterium Waga Max liczba punktów do uzyskania
A. Cena brutto danej części 100% 100
Razem 100% 100

Sposób wyboru oferty:

A. Cena brutto danej części
Kryterium „cena” w PLN
Cena oferty to cena brutto.
Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Cena oferty najtańszej
Liczba punktów = -------------------------------------------- x 100 = liczba punktów
Cena oferty badanej

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym i w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kuratel.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 4.

Wykluczenie zostaną także Wykonawcy podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018 ze zm.).
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia - zał. 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA NAGŁOWICE

Adres

Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413814523

Fax

413814567

NIP

6562213721

Tytuł projektu

Wiedza kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPSW.08.03.02-26-0048/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn.: „Wiedza kluczem do sukcesu” współfinansowany w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego”, Poddziałanie 8.3.2 „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 165