Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi doradcze związane z przygotowaniem formalno-prawnym do rozpoczęcia działalności na rynkach USA i Japonii

Data publikacji: 08.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-12-2018

Numer ogłoszenia

1154434

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty i załączników - mailowo na adres oferty@edwanex.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@edwanex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Wąsikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 81 752 15 87

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług doradczych związanych z przygotowaniem formalno-prawnym do rozpoczęcia działalności na rynkach USA i Japonii.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług doradczych związanych z przygotowaniem formalno-prawnym do rozpoczęcia działalności na rynkach USA i Japonii.

Przedmiot zamówienia

1. Kompleksowe usługi doradcze związane z przygotowaniem formalno-prawnym do rozpoczęcia działalności na nowych rynkach.

• Analiza wymagań formalno-prawnych dla opakowań szklanych na rynku USA i Japonii obejmująca co najmniej obszar:
o barier celnych i stawek opłat publicznoprawnych związanych z wprowadzeniem produktu na rynek;
o procedur importowych ze szczególnym uwzględnieniem wymaganych dokumentów importowo – eksportowych;
o obowiązkowej i fakultatywnej certyfikacji dla opakowań do kontaktu z żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dla opakowań do alkoholu;
o ewidencji lub notyfikacji dostawców lub producentów opakowań szklanych do kontaktu z żywnością.

2. Kompleksowe usługi doradcze związane z przygotowaniem wzorów dokumentów.

• opracowanie listy rekomendowanych wzorów dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym, z uwzględnieniem specyfiki działalności Zamawiającego
• przygotowania wzorów dokumentów, w szczególności:
o wzoru ogólnych warunków dostaw;
o wzorów świadectw jakości;
o wzorów umów;
o procedury reklamacyjnej.

3. Badanie możliwości uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszącej się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

• zbadanie możliwości uzyskania praw ochronnych w zakresie 4 nowych wzorów użytkowych;
• sprawdzenie w bazach danych, czy nie zostaną naruszone prawa innych zgłaszających.

Kod CPV

79100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia: do 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zespół wskazany przez wykonawcę do realizacji zadania powinien posiadać doświadczenie w pracy nad projektami międzynarodowymi, tj. przeprowadził łącznie na rynkach docelowych co najmniej 3 postępowania w zakresie ochrony praw własności przemysłowej w ostatnich 5 latach lub dokonał co najmniej 3 zgłoszeń na tych rynkach. Ponadto warunek uważa się za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wyznaczonych prawników posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie ochrony praw własności w obszarze opakowań szklanych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji, jak również nie posiadają zaległych płatności na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które wykażą aktywną kooperację w zakresie realizacji usług prawniczych z co najmniej jednym podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 24 ostatnich miesięcy) na rynku USA oraz co najmniej jednym podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 24 ostatnich miesięcy) na rynku Japonii.

Warunki zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
a) Ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku:
i. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
ii. gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
iii. konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
iv. wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia wcześniej,
c) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionej w pkt b) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
i. niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
ii. niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności, o niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji, o trwania wydarzenia i czas usunięcia jego skutków.
d) W zakresie zmiany warunków i transz płatności na skutek zmian o których mowa powyżej, w zakresie niezbędnym do dostosowania płatności do ww. zmian.
e) Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu
4. Dokumenty potwierdzające aktywną kooperację w zakresie realizacji usług prawniczych z co najmniej jednym podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 24 ostatnich miesięcy) na rynku USA oraz co najmniej jednym podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 24 ostatnich miesięcy) na rynku Japonii
5. Lista postępowań przeprowadzonych łącznie na rynkach docelowych w zakresie ochrony praw własności przemysłowej w ostatnich 5 latach lub lista zgłoszeń na tych rynkach, dokonanych przez zespół dedykowany przez Wykonawcę do realizacji zadania.
6. Imię i nazwisko członka zespołu wraz z listą zrealizowanych projektów w zakresie ochrony praw własności w obszarze opakowań szklanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jeżeli oferta złożona jest przez niewykluczonego Wykonawcę i sam Wykonawca spełnia wszystkie kryteria dopuszczające, zostanie dopuszczona do oceny punktowej. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• cena netto (PLN) – waga 20%,
• termin realizacji zamówienia – waga 80 %,
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie ww. kryteriów oceny. Ocenie podlegać będzie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 20,00 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 20, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Dodatkowe zastrzeżenia: Jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia (do 2 miejsc po przecinku) nie wystąpi różnica w liczbie przyznanych punktów, zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat. W tym celu zostanie ocenione zostanie dodatkowe kryterium rozstrzygające „Działanie zgodnie z normą ISO 14001”. Zamawiający w takim przypadku wystąpi do oferentów, których oferty uzyskały identyczną punktację o udostępnienie dodatkowych informacji, w określonym przez Zamawiającego terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, w zakresie:
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z normą środowiskową ISO 14001: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przez porównanie przedstawionych informacji od oferentów i wybór oferty, której oferent stosuje ww. normę.
Kryterium „Termin realizacji zamówienia”:
Termin realizacji zamówienia – znaczenie 80 pkt.
Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:
KT = (TN/TOB) x 80
Gdzie:
KT – ilość punktów przyznanych Oferentowi.
TN – najkrótszy zaoferowany termin, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu (w oparciu o ilość pełnych dni).
TOB – termin zaoferowany w ofercie badanej (w oparciu o ilość pełnych dni).

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO EDWANEX EDWARD WĄSIKOWSKI

Adres

21-010 Rossosz

lubelskie , łęczyński

Numer telefonu

48(81)7520203

Fax

48(81)7520203

NIP

7130200451

Tytuł projektu

Wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego Edwanex

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0043/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 240