Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe numer 1/12/2018 z dnia 08.12.2018 Dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisko Programista ze znajomością zagadnień rozpoznawania obrazu

Data publikacji: 08.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-12-2018

Numer ogłoszenia

1154430

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2018 poprzez przesłanie skanu podpisanych dokumentów na adres e-mail: biuro@fx-tronik.pl
Oferta może zostać również złożona w wersji papierowej poprzez przesłanie dokumentów lub ich złożenie w siedzibie firmy:

FX-Tronik Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 171
62-064 Komorniki

Oferta musi wpłynąć do siedziby Spółki w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@fx-tronik.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Asystentka Zarządu - Aleksandra Jankowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

883082151

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kobieta lub Mężczyzna na stanowisko Programista ze znajomością zagadnień rozpoznawania obrazu.
Praca w ramach zespołu badawczego przy wykonaniu prac badawczych obejmujących zaprojektowanie, testowanie i uruchomienie mechanizmów zbioru pieczarek.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Komorniki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonania prac badawczych i rozwojowych w ramach projektu pn. „Autonomiczny układ kontroli i zbioru upraw pieczarek”.

Przedmiot zamówienia

Kobieta lub Mężczyzna na stanowisko Programista ze znajomością zagadnień rozpoznawania obrazu

Praca w ramach zespołu badawczego w charakterze konsultanta przy wykonaniu prac badawczych obejmujących zaprojektowanie, testowanie i uruchomienie mechanizmów zbioru pieczarek, a w szczególności:
 Aktywny udział w opracowaniu wytycznych oraz danych wejściowych dla procesu projektowania i implementacji nowych algorytmów,
 Implementacja metod planowania i optymalizacji ścieżek manipulatorów,
 Wsparcie w przygotowaniu algorytmów nawigacji,
 Przygotowanie narzędzi do symulacji i wizualizacji pracy systemu oraz testowania i weryfikacji algorytmów
 Przygotowanie zestawu narzędzi umożliwiających integrację i komunikację algorytmów z nadrzędnym systemem
 Dbałość o zachowanie bezpieczeństwa danych i know-how przedsiębiorstwa
 Przygotowanie raportów z wykonanych zadań.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 17.12.2018 do 31.10.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z "Zapytanie ofertowe 1/12/2018 z dnia 08.12.2018".

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać odpowiedni potencjał ludzki/doświadczenie w zakresie naukowym i technicznym potrzebny do realizacji zaproponowanego zakresu badań.
Osoba zaangażowana ze strony oferenta powinna spełniać następujące wymagania:
• Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w zakresie rozpoznawania i przetwarzania obrazów,
• Doświadczenie w pracy przy projektach NCBiR lub NCN
• Dobra znajomość C/C++, Python,
• Znajomość zagadnień uczenia maszynowego,
• Znajomość zagadnień przetwarzania danych z kamer 3D i skanerów laserowych,
• Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Potencjał techniczny

Zgodnie z "Zapytanie ofertowe 1/12/2018 z dnia 08.12.2018".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z "Zapytanie ofertowe 1/12/2018 z dnia 08.12.2018".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z "Zapytanie ofertowe 1/12/2018 z dnia 08.12.2018".

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Zleceniodawcą, polegające w szczególności na:
● uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
● posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
● pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
● pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
następujących powodów:
● uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
● obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta
● okoliczności siły wyższej
● zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
● otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający
zostanie zobowiązany

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
● pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
● informacje dotyczące typu podmiotu (uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, przedsiębiorstwo - wraz ze wskazaniem formy prowadzenia działalności, osoba fizyczna)
● datę przygotowania i termin ważności oferty
● zakres i szczegółowy opis oferowanych w ramach oferty usług badawczych oraz proponowanych do zastosowania rozwiązań technologicznych
● opis posiadanych zasobów technicznych i kadrowych umożliwiających realizację zamówienia
● opis doświadczenia w realizacji podobnych zadań badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
● orientacyjny czas cyklu operacji proponowanego rozwiązania technologicznego
● odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty
● cenę całkowitą netto i brutto
● warunki i termin płatności
● datę/okres realizacji przedmiotu oferty
● dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
● podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli:
● z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
● wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

● cena - 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Pi= Cmin/Ci x 100 pkt.

● Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
● Cmin– najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich Oferentów
● Ci - cena całkowita oferty nr „i”

Nadesłane oferty oceniane będą przez komisję przetargową, w skład której wchodzić będą pracownicy Zamawiającego. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FX-TRONIK SP. Z O.O.

Adres

Floriana Marciniaka 10

64-000 Kościan

wielkopolskie , kościański

Numer telefonu

605258080

NIP

6981844308

Tytuł projektu

Autonomiczny układ kontroli i zbioru upraw pieczarek

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0239/17-00
Liczba wyświetleń: 108