Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa nowych maszyn: 1. Offsetowa maszyna drukująca w formacie B1 w konfiguracji 4+L; 2. Maszyna sztancująca z oczyszczaniem i separacją użytku; 3. Maszyna do inspekcji wyrobu gotowego.

Data publikacji: 10.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2019

Numer ogłoszenia

1154421

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

A. Oferty Składane w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej:
1. Oferta złożona w wersji papierowej
(1) Ofertę należy złożyć w Biurze Zamawiającego: MDM Druk ul. Borówki 4, 61-304 Poznań
(2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

MDM Druk
ul. Borówki 4,
61-304 Poznań
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
„dostawa nowych maszyn”
Nie otwierać przed dniem: [data zgodna z pkt. 17 SIWZ]
(3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

2. Dopuszczalne złożenie oferty w wersji elektronicznej
(1) Ofertę należy wysłać na adres maila: przetarg@mdm-druk.com.pl w terminie określonym w pkt 15.1.(1) SIWZ. Decyduje data wpływu/odebrania maila przez serwer pocztowy zamawiającego.
(2) Temat maila z ofertą powinien brzmieć:
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „dostawa nowych maszyn”
(3) Treść maila powinna zawierać:
- nazwę i adres Wykonawcy
(4) Załącznikiem do maila powinien być plik pdf zawierający dokładną kopię/skan podpisanego oryginału oferty w wersji papierowej.
(5) Oryginał podpisanej wersji papierowej oferty zgodny z pkt 15.1 SIWZ:
- powinien wpłynąć najpóźniej w terminie 5 dni roboczych (w godzinach 9:00 - 15:00) licząc od dnia następnego po dniu określonym pkt 15.1.(1) SIWZ (termin skladania ofert).
(6) Braki stanowiące podstawę odrzucenia oferty złożonej w formie elektronicznej:
- brak zgodności wysłanej drogą mailową kopii/skanu oferty oraz wysłanego oryginału oferty w wersji papierowej,
- plik załącznika, o którym mowa w pkt (4) jest błędny i/lub nieczytelny,
- nie dotrzymanie któregokolwiek z terminów określonych w pkt (1) i pkt (5)

B. Zawartość oferty. (pkt. 11.3 SIWZ)
(1) Kompletna oferta musi zawierać:
(a) Wypełniony Formularz Oferty wraz z Załącznikami oraz Oświadczenie o spełnieniu podstawowych wymagań przez oferowane maszyny (Załącznik A do niniejszej SIWZ),
(b) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub stosowne Pełnomocnictwo(a). Wyjątek stanowią dokumenty które mogą zostać uzyskane w drodze ogólnodostęnych w drodze elektronicznej takich rejestrów jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejest Sądowy, Rejestr instytucji Szkolnictwa Wyższego, Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.

Szczegółowy opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetarg@mdm-druk.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Wawrzynek, mail: przetarg@mdm-druk.com.pl. W godzinach: 9.00-15.00

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48618768527

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

A. OFFSETOWA MASZYNA DRUKUJĄCA W FORMACIE B1 W KONFIGURACJI 4+L
1. Obrabiane materiały:
- Maksymalna wielkość formatu nie mniej niż 750 x 1.060 mm
- Maksymalna prędkość drukowania nie mniejsza niż 18.000 ark/h
- Maksymalna grubość podłoża drukowego nie mniejsza niż 1mm
- Minimalna grubość podłoża drukowego nie większa niż 0,04mm

2. Parametry produkcyjne:
- Podawanie podłoży wyposażone w automatyczną regulację arkuszy skrzywionych, za wczesnych oraz za późnych
- Kałamarze farbowe wraz z mechanizmami podającymi farbę zabezpieczone folią
- Pomiar spektrofotometryczny inline każdego arkusza wraz z automatyczną korektą stref farbowych
- Pomiar koloru i pasowania w obszarze paska kontrolnego
- Zautomatyzowany, beznarzędziowy system kontroli ustawienia wałków farbowych i wodnych
- Możliwość automatycznego druku co najmniej 10 prac o różnej grafice w trybie ciągłym bez ingerencji operatora
- Zarządzanie zużyciem materiałów eksploatacyjnych przy każdym zespole drukującym
- Automatyczna zmiana form drukowych wraz z myciem cylindrów pośrednich w czasie nie dłuższym od 2 minut
- Kałamarz farbowy niewymagający kalibracji mechanizmów podających farbę zakrytych folią ochronną

B. MASZYNA SZTANCUJĄCA Z OCZYSZCZANIEM I SEPARACJĄ UŻYTKU:
- Do automatycznego wykrawania, bigowania i wytłaczania,
- Do usuwania odpadów po wykrawaniu w środkowej części arkusza oraz marginesów
- Do rozdzielania wykrojów. Gotowy produkt jest wykładany na palecie z przekładkami

1.Obrabiane materiały:
- Papier o gramaturze, co najmniej 90 g/m²
- Tektura do gramatury 2 000 g/m²
- Tektura falista do grubości całkowitej 4 mm. (fala N; F; E; B)
2.Parametry produkcyjne:
- Maksymalna wielkość formatu nie mniej niż 760 x 1.060 mm
- Minimalna wielkość formatu nie więcej niż 300 x 350 mm
- Brzeg na łapki, ustawialny (13 mm przed 1. nożem) od 9 do 17 mm
- Maksymalny nacisk nie mniej niż 2,6 MN (260t)
- Maksymalna prędkość wykrawania nie mniej niż 7.500 ark/godz.
- Wysokość stosu paletowego na nakładaku nie mniej niż 1.500 mm
3. Podstawowe wyposażenie:
NAKŁADAK non-stop wyposażony w (pełny opis w SIWZ)
STÓŁ SPŁYWOWY wyposażony w (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA WYKRAWANIA wyposażona w (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA USUWANIA ODPADÓW wyposażona w (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA WYKŁADANIA wyposażona w (pełny opis w SIWZ)
KOMPUTER MASZYNY wyposażona w (pełny opis w SIWZ)

4. Wyposażenie dodatkowe:
a. Obrotowy stół do szybkiej wymiany ram narzędziowych mocowany na podeście - 1 szt.
b. Dodatkowa rama Quick Lock – 1 szt.
c. Płyty wykrawające średnio twarde 1,0 mm – 10 szt.

C. MASZYNA DO INSPEKCJI WYROBU GOTOWEGO przeznaczona do kontroli:
- Czytelności zadrukowanych tekstów, błędów tekstowych, brakujących liter, przecinków etc.
- Błędów drukarskich, przebarwień kolorystycznych,
- Hot stampingu,
- Przetłoczeń - embossing,
- Położenia obrazów holograficznych
- Powierzchni metalizowanych i lakierowanych,
- Różnych efektów uszlachetnienie - lakierowanie wybiórcze, drip-off etc.,
- Kodów,
- Innych elementów np. wpasowanie druku, dokładności sztancowania, sitodruku etc.,
- Uszkodzeń i zabrudzeń powierzchni

1. Parametry produkcyjne:
- Maksymalna wielkość formatu nie mniej niż 350 x 420 mm
- Minimalna wielkość formatu nie więcej niż 70 x 70 mm
- Maksymalna prędkość nie mniej niż 300 m/min
- Kamery o rozdzielczości 4k do kontroli od góry min.: 2 szt.
- Kamera o rozdzielczości 4k do kontroli od dołu min.: 1 szt.
- Oświetlenie LED
- Zmienny kąt oświetlenia powierzchni do kontroli przetłoczeń od góry

2. Wyposażenie podstawowe:
NAKŁADAK (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA KONTROLI (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA WYRZUCANIA WADLIWYCH WYKROJÓW (pełny opis SIWZ)
SEKCJA ODBIERANIA DOBRYCH I WADLIWYCH WYKROJÓW (pełny opis SIWZ)

Z uwagi na ograniczone miejsce w niniejszym formularzy pełen, szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia dostawa nowych maszyn:
1. Offsetowa maszyna drukująca w formacie B1 w konfiguracji 4+L
2. Maszyna sztancująca z oczyszczaniem i separacją użytku
3. Maszyna do inspekcji wyrobu gotowego

Szczegółowy opis w załączonych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiot zamówienia

A. OFFSETOWA MASZYNA DRUKUJĄCA W FORMACIE B1 W KONFIGURACJI 4+L
1. Obrabiane materiały:
- Maksymalna wielkość formatu nie mniej niż 750 x 1.060 mm
- Maksymalna prędkość drukowania nie mniejsza niż 18.000 ark/h
- Maksymalna grubość podłoża drukowego nie mniejsza niż 1mm
- Minimalna grubość podłoża drukowego nie większa niż 0,04mm

2. Parametry produkcyjne:
- Podawanie podłoży wyposażone w automatyczną regulację arkuszy skrzywionych, za wczesnych oraz za późnych
- Kałamarze farbowe wraz z mechanizmami podającymi farbę zabezpieczone folią
- Pomiar spektrofotometryczny inline każdego arkusza wraz z automatyczną korektą stref farbowych
- Pomiar koloru i pasowania w obszarze paska kontrolnego
- Zautomatyzowany, beznarzędziowy system kontroli ustawienia wałków farbowych i wodnych
- Możliwość automatycznego druku co najmniej 10 prac o różnej grafice w trybie ciągłym bez ingerencji operatora
- Zarządzanie zużyciem materiałów eksploatacyjnych przy każdym zespole drukującym
- Automatyczna zmiana form drukowych wraz z myciem cylindrów pośrednich w czasie nie dłuższym od 2 minut
- Kałamarz farbowy niewymagający kalibracji mechanizmów podających farbę zakrytych folią ochronną

B. MASZYNA SZTANCUJĄCA Z OCZYSZCZANIEM I SEPARACJĄ UŻYTKU:
- Do automatycznego wykrawania, bigowania i wytłaczania,
- Do usuwania odpadów po wykrawaniu w środkowej części arkusza oraz marginesów
- Do rozdzielania wykrojów. Gotowy produkt jest wykładany na palecie z przekładkami

1.Obrabiane materiały:
- Papier o gramaturze, co najmniej 90 g/m²
- Tektura do gramatury 2 000 g/m²
- Tektura falista do grubości całkowitej 4 mm. (fala N; F; E; B)
2.Parametry produkcyjne:
- Maksymalna wielkość formatu nie mniej niż 760 x 1.060 mm
- Minimalna wielkość formatu nie więcej niż 300 x 350 mm
- Brzeg na łapki, ustawialny (13 mm przed 1. nożem) od 9 do 17 mm
- Maksymalny nacisk nie mniej niż 2,6 MN (260t)
- Maksymalna prędkość wykrawania nie mniej niż 7.500 ark/godz.
- Wysokość stosu paletowego na nakładaku nie mniej niż 1.500 mm
3. Podstawowe wyposażenie:
NAKŁADAK non-stop wyposażony w (pełny opis w SIWZ)
STÓŁ SPŁYWOWY wyposażony w (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA WYKRAWANIA wyposażona w (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA USUWANIA ODPADÓW wyposażona w (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA WYKŁADANIA wyposażona w (pełny opis w SIWZ)
KOMPUTER MASZYNY wyposażona w (pełny opis w SIWZ)

4. Wyposażenie dodatkowe:
a. Obrotowy stół do szybkiej wymiany ram narzędziowych mocowany na podeście - 1 szt.
b. Dodatkowa rama Quick Lock – 1 szt.
c. Płyty wykrawające średnio twarde 1,0 mm – 10 szt.

C. MASZYNA DO INSPEKCJI WYROBU GOTOWEGO przeznaczona do kontroli:
- Czytelności zadrukowanych tekstów, błędów tekstowych, brakujących liter, przecinków etc.
- Błędów drukarskich, przebarwień kolorystycznych,
- Hot stampingu,
- Przetłoczeń - embossing,
- Położenia obrazów holograficznych
- Powierzchni metalizowanych i lakierowanych,
- Różnych efektów uszlachetnienie - lakierowanie wybiórcze, drip-off etc.,
- Kodów,
- Innych elementów np. wpasowanie druku, dokładności sztancowania, sitodruku etc.,
- Uszkodzeń i zabrudzeń powierzchni

1. Parametry produkcyjne:
- Maksymalna wielkość formatu nie mniej niż 350 x 420 mm
- Minimalna wielkość formatu nie więcej niż 70 x 70 mm
- Maksymalna prędkość nie mniej niż 300 m/min
- Kamery o rozdzielczości 4k do kontroli od góry min.: 2 szt.
- Kamera o rozdzielczości 4k do kontroli od dołu min.: 1 szt.
- Oświetlenie LED
- Zmienny kąt oświetlenia powierzchni do kontroli przetłoczeń od góry

2. Wyposażenie podstawowe:
NAKŁADAK (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA KONTROLI (pełny opis w SIWZ)
SEKCJA WYRZUCANIA WADLIWYCH WYKROJÓW (pełny opis SIWZ)
SEKCJA ODBIERANIA DOBRYCH I WADLIWYCH WYKROJÓW (pełny opis SIWZ)

Z uwagi na ograniczone miejsce w niniejszym formularzy pełen, szczegółowy opis znajduje się w SIWZ.

Kod CPV

42991210-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie offsetowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42991100-0 Maszyny introligatorskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji: Dostawa wraz z montażem w ciągu 150 dni od podpisania umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 10.07.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w szczególności:
- wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- wobec przedsiębiorstwa nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji;
- wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
- nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego
- wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełnienia powyższych warunków odbywa się na podstawie oświadczenia stanowiący załącznik do formularza Oferty ( załącznik A do niniejszego SIWZ), z zastrzeżeniem pkt 11.7 SIWZ.

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w szczególności:
- wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- wobec przedsiębiorstwa nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji;
- wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
- nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego
- wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełnienia powyższych warunków odbywa się na podstawie oświadczenia stanowiący załącznik do formularza Oferty ( załącznik A do niniejszego SIWZ), z zastrzeżeniem pkt 11.7 SIWZ.

Potencjał techniczny

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w szczególności:
- wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- wobec przedsiębiorstwa nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji;
- wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
- nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego
- wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia powyższych warunków odbywa się na podstawie oświadczenia stanowiący załącznik do formularza Oferty ( załącznik A do niniejszego SIWZ), z zastrzeżeniem pkt 11.7 SIWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w szczególności:
- wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- wobec przedsiębiorstwa nie wszczęto postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji;
- wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
- nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ani Urzędu Skarbowego
- wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełnienia powyższych warunków odbywa się na podstawie oświadczenia stanowiący załącznik do formularza Oferty ( załącznik A do niniejszego SIWZ), z zastrzeżeniem pkt 11.7 SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w szczególności:
- wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- wobec przedsiębiorstwa postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji;
- wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,
- wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia,
- wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Ocena spełnienia powyższych warunków odbywa się na podstawie oświadczenia stanowiący załącznik do formularza Oferty ( załącznik A do niniejszego SIWZ), z zastrzeżeniem pkt 11.7 SIWZ.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

(1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
W tym celu Wykonawca może zostać poproszony o dodatkowe dokumenty, informacje lub/i zaprosić na demonstrację oferty, przy czym:
- informacje, dokumenty te powinny przez Wykonawcę zostać dostarczone,
- demonstracja oferty dokonana przez Wykonawcę odbędzie się, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż w 3 dni robocze od daty przekazania odpowiednio: prośby o uzupełnienie informacji lub/i zaproszenia na demonstrację.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że informacje przekazane w Ofercie oraz w załącznikach do Oferty nie są zgodne ze stanem faktycznym to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

(2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny i uzasadnienia.
(3) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
(a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
(b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert — podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Warunki zmiany umowy

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
(1) Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
(a) zostanie zawarta w formie pisemnej;
(b) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
(c) podpisana zostanie po ogłoszeniu wyników postępowania.
(2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
(3) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej 1 dzień przed podpisaniem umowy:
(a) jeżeli została wybrana oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia – umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
(4) Poszczególne zapisy umowy, które nie stanowią zasadniczych elementów SIWZ mogą podlegać zmianie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez stroną Zamawiającą. Jako zasadnicze uznaje się w szczególności te punkty SIWZ, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wybór Wykonawcy.
(5) Zmiany umowy, o których mowa powyżej w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty po jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem że:
(a) zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
(b) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
(c) pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający zamierza skorzystać
(6) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww. zmian:
(a) zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,
(b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów),
(c) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
(d) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Dostawcy lub Zamawiającego.

Szczegółowy opis w SIWZ

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

(1) Kompletna oferta musi zawierać:
(a) Wypełniony Formularz Oferty wraz z Załącznikami oraz Oświadczenie o spełnieniu podstawowych wymagań przez oferowane maszyny (Załącznik A do niniejszej SIWZ),
(b) Dokument stwierdzający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu. Wyjątek stanowią dokumenty które mogą zostać uzyskane w drodze ogólnodostęnych w drodze elektronicznej takich rejestrów jak Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejest Sądowy, Rejestr instytucji Szkolnictwa Wyższego, Rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych.
(c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
(2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania odrębnych ofert na poszczególne maszyny, tym samym nie przewiduje realizacji zamówień częściowych.

Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

(1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
(2) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najkorzystniejszą ofertę zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny ofert oraz przypisanymi do nich wagami procentowymi.
(3) Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższymi Kryteriami oceny:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru
Kryterium Waga
1. Cena całkowita netto [Kc] 44%
2. Dodatkowe parametry[Pd] 42%
3. Czas dostawy [Cd] 14%

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

Ad. 1 Przez kryterium „Cena całkowita netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto, łącznie za wszystkie maszyny spełniające warunki niniejszego SIWZ, w szczególności zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena całkowita Netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = (Cn/Co) x 44% x 100
gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena całkowita netto, łącznie za wszystkie maszyny,
Co – cena całkowita netto, łącznie wszystkie maszyny, zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena całkowita netto”

Ad. 2 Przez kryterium ,,Parametry dodatkowe” Zamawiający rozumie posiadanie przez oferowane maszyny wymienionych poniżej funkcji.

Za posiadanie przez oferowane maszyny każdego z wyżej wymienionych parametrów/funkcji Oferent otrzyma w ocenie ilość punktów określoną poniżej w tabeli (pełny opis w SIWZ)

A. Offsetowa maszyna drukująca w formacie B1 w konfiguracji 4+L:
1 pomiar spektrofotometryczny inline każdego arkusza wraz z automatyczną korektą stref farbowych 0 / 10 pkt
2 automatyczne monitorowanie i regulacja dojścia arkusza do marek przednich – 10 pkt. 0 / 10 pkt
3 indukcyjna i ultradźwiękowa kontrola wejścia arkusza w zakres drukowania z możliwością pracy symultanicznej lub rozdzielnie 0 / 10 pkt
4 kałamarz farbowy niewymagający kalibracji mechanizmów podających farbę zakrytych folią ochronną, z systemem regulacji wałków farbowych i zintegrowanym centralnym sterowaniem 0 / 10 pkt
5 pomiar koloru i pasowania w obszarze paska kontrolnego 0 / 10 pkt
6 oferowany okres gwarancji: dłuższy niż 12 miesięcy 0 / 10 pkt
7 możliwość automatycznego druku co najmniej 10 prac o różnej grafice w trybie ciągłym bez ingerencji operatora 0 / 10 pkt

B. Maszyna sztancująca z oczyszczaniem i separacją użytku
8 Możliwość pobierania arkusza testowego bez zatrzymywania maszyny 0 / 20 pkt
9 Szybkie przestawianie głowicy ssącej na nakładaku 0 / 20 pkt
10 Redukcja siły wykrawania przy braku arkusza 0 / 10 pkt
11 Pneumatyczne podnoszenie ram w sekcji oczyszczania i separacji 0 / 5 pkt
12 Listwa z podciśnieniem do prostowania arkusza 0 / 5 pkt

C. Maszyna do inspekcji wyrobu gotowego
13 Możliwość jednoczesnej kontroli z dwóch stron 0 / 15 pkt
14 Możliwość kontroli powierzchni lakierowany i metalizowanych poprzez zmianę kąta oświetlenia kontrolowanych produktów 0 / 15 pkt
15 Możliwość rozbudowy systemu o kamerę skanującą powierzchniowo 16K 0 / 15 pkt
16 Serwis na terenie Polski 0 / 15 pkt

Maksymalna liczba punktów za wszystkie parametry: 190 pkt
Liczba punktów za poszczególne parametry oferowanej maszyny przysnawane są wg powyższej skali:
- brak danej funkcji = 0pkt
- dana funkcja posiadana przez oferowaną maszynę = max liczba pkt za dany parametr.

Ocena końcowa kryterium „Parametry dodatkowe” jest dokonywana wg poniższego wzoru:
Pd = (Po / 190) x 42% x 100
gdzie:
Po – suma punktów otrzymana przez ocenianą ofertę za posiadanie przez oferowane maszyny poszczególnych wymienionych wyżej parametrów.
Pd – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Parametry dodatkowe”

Ad.3 Przez kryterium „Czas dostawy” Zamawiający rozumie określony przez Oferenta czas dostawy podany w miesiącach.
Ocena w ramach kryterium „Czas dostawy” (Dc) będzie obliczany na podstawie następującego wzoru:
Cd = (Tn / To) x 14% x 100%
gdzie:
Cd - liczba punktów za kryterium ”Czas dostawy”.
Tn - najkrótszy zaoferowany czas dostawy maszyn liczony w miesiącach wszystkich oferowanych maszyn. Za miesiąc przyjmuje się każde rozpoczęte 30 dni. Jeżeli termin dostawy nie jest podzielny przez 30dni, dni pozostałe z reszty dzielenia będą liczone jako kolejny miesiąc. Przykładowo: 90 dni = 3 miesiące; 92 dni = 4 miesiące
To - określony przez Oferenta czas dostawy maszyn liczony w miesiącach. Za miesiąc przyjmuje się każde rozpoczęte 30 dni. Jeżeli termin dostawy nie jest podzielny przez 30dni, dni pozostałe z reszty dzielenia będą liczone jako kolejny miesiąc. Przykładowo: 90 dni = 3 miesiące; 92 dni = 4 miesiące

Ocena Końcowa ofert następuje wg następującego wzoru
K = Kc + Pd + Cd
gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej ofert na dostawę maszyn
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena całkowita netto”
Cd – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Czas dostawy”.

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Pełny opis znajduje się w załaczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, za wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
b) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców nie utrudni uczciwej konkurencji,
c) Wykonawców, którzy powiązani są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
­- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
­- posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;
­- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
­- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
­- Pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
d) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
e) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,
f) Oferty złożone niezgodnie z wytycznymi w pkt 15.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MDM-DRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Borówki 4

61-304 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

61 876 85 27

Fax

61 876 83 10

NIP

7771741324

Tytuł projektu

"HQSM - Wdrożenie wyników prac B+R - innowacyjnej, niskoodpadowej technologii produkcji pierwszych na świecie opakowań z pełnym zabezpieczeniem przed fałszerstwem"

Numer projektu

POIR.03.02.01-30-0012/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Heidelberg Polska Sp. z o.o.
Ul. Popularna 82, 02-226 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 03.01.2019r.
Cena netto: 2.560.000,00 EUR
Liczba wyświetleń: 501