Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia analiz genetycznych linii komórkowej CHO (Zapytanie ofertowe nr 01/12/2018/CD20

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2019

Numer ogłoszenia

1154401

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 20.12.2018 odpowiadając na pytanie Oferenta Zamawiający podjął decyzję o usunięciu punkt e. Panel analiz musi być wykonany zgodnie z DPW/DPL (certyfikat DPW/DPL). Wymagana jest odpowiednia dokumentacja systemowa w postaci certyfikatów.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt I Zapytania ofertowego albo wysłana na adres e-mail: przetargi@mabion.eu do dnia 07.01.2019r.
O terminie złożenia oferty decyduje data doręczenia do Zamawiającego.
2. W przypadku składania oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście oferta powinna być umieszczona w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie, na której umieścić należy dane adresowe Oferenta i jego nazwę oraz zwrot:
„Oferta do zapytania ofertowego nr 01/12/2018/CD20 – nie otwierać przed dniem 08.01.2019 r. przed godz. 9:00.” W przypadku składania oferty poprzez e-mail wyżej wymieniony zwrot należy umieścić w tytule wiadomości.
3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 08.01.2019 o godz. 9:00.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Zamawiający
na wniosek Oferenta, który złożył ofertę, ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
6. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Oferenta złożone, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia składane w toku niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zastrzeżenie poufności informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będą traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem.
7. Oferent może przed terminem składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać swoją ofertę. W przypadku zmiany, uzupełnienia lub wycofania oferty pkt 2 powyżej stosuje się odpowiednio, przy czym na kopercie należy dodatkowo umieścić adnotację, odpowiednio: ZMIANA/UZUPEŁNIENIE/WYCOFANIE OFERTY.
8. Rozstrzygnięcie porównania ofert ma charakter ostateczny, tzn. od wyników przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania ofertowego nie przysługuje droga odwoławcza.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@mabion.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Stępniak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

422077890

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia analiz genetycznych linii komórkowej CHO stosowanej do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych. Analiza powinna zostać wykonana technologią NGS (Next-Generation Sequencing) z zastosowaniem metody analitycznej zoptymalizowanej i zwalidowanej pod kątem sekwencjonowania genu kodującego przeciwciało monoklonalne wskazane przez Zlecającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Konstantynów Łódzki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie analiz genetycznych linii komórkowej CHO stosowanej do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych. Analiza powinna zostać wykonana technologią NGS (Next-Generation Sequencing) z zastosowaniem metody analitycznej zoptymalizowanej i zwalidowanej pod kątem sekwencjonowania genu kodującego przeciwciało monoklonalne wskazane przez Zlecającego.

Przedmiot zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
a. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia analiz genetycznych linii komórkowej CHO stosowanej do wytwarzania przeciwciał monoklonalnych. Analiza powinna zostać wykonana technologią NGS (Next-Generation Sequencing) z zastosowaniem metody analitycznej zoptymalizowanej i zwalidowanej pod kątem sekwencjonowania genu kodującego przeciwciało monoklonalne wskazane przez Zlecającego.
b. Analizy powinny być przeprowadzone równolegle.
c. W skład panelu analiz powinny wchodzić metody umieszczone w tabeli poniżej (tabela dostępna w załączniku Zapytanie ofertowe nr 01/12/2018/CD20)
Zestaw Parametr Metoda Ilość prób w pakiecie Maksymalna ilość prób
Zestaw 1 Gene copy number Next-Generation Sequencing 5 25
Gene sequence
Integration site
Zestaw 2 Gene copy number 3 15
Gene sequence

d. Elementy obligatoryjne raportu końcowego:
• opis metody wraz z kryteriami akceptacji wyników i ich uzasadnieniem;
• wyniki, analizę wyników oraz wnioski;
• wszelkie surowe dane dołączone jako załącznik;
• raport z kwalifikacji/walidacji jako załącznik.
e. Zleceniodawca, w zależności od możliwości finansowych, zastrzega sobie prawo opcji zamówienia analiz dla dodatkowej liczby prób dla Zestawu 1 oraz Zestawu 2. W związku z tym oferta powinna zawierać informację o cenach dla Zestawu
1 i Zestawu 2 uwzględniając tylko „ilość prób w pakiecie”(Załącznik nr 2).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin gotowości do rozpoczęcia realizacji zamówienia: po podpisaniu umowy i nie później niż 28.02.2019 roku.
2. Czas realizacji przedmiotu zamówienia (umowy): max. 60 dni od momentu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia do przygotowania raportu końcowego (nie później niż do 29.03.2019.
3. Termin zawarcia umowy - w okresie ważności oferty.
4. Okres ważności oferty – 90 dni od upływu terminu wskazanego do składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który:
- posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie, umożliwiające realizację zamówienia
w najwyższym standardzie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Ofertę może złożyć każdy podmiot, który:
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie całości zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferent składa ofertę z wykorzystaniem wzorca oferty stanowiącego załącznik
nr 1 oraz tabeli w załączniku nr 2. Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych stanowiące załącznik nr 3 oraz oświadczenie
o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu stanowiące załącznik
nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia treści oferty albo oświadczeń.
3. Zamawiający wezwie Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub którzy złożyli w/w oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w ciągu 3 dni roboczych w sposób wskazany w pkt VII. 1, lub do udzielania wyjaśnień, chyba, że mimo ich złożenia oferta podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy Oferent nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu.
4. Oferta musi zawierać:
a. Pełną nazwę oferenta lub oferentów, jeżeli składają ofertę łącznie.
b. Adres lub siedzibę oferenta, numer NIP [lub równoważny].
c. Imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów w sprawie oferty.
d. Całkowitą cenę oferty jaką Oferent żąda za przedmiot zamówienia, podaną w walucie PLN lub EUR, wpisaną cyframi oraz słownie [cena powinna zostać podana z rozbiciem na cenę netto i brutto tj. wraz z podatkiem od towarów i usług VAT chyba, że oferta zostanie złożona przez podmiot zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów usług VAT na terenie Polski. Oferty sporządzone przez takich Oferentów zawierają cenę bez podatku od towarów i usług VAT, co powinno być wyraźnie wskazane]. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną za pomocą cyfr a ceną wpisaną słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę wpisaną słownie.
e. Termin płatności, przy czym Zamawiający nie akceptuje przedpłaty
za wykonywanie analiz
5. Oferta oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
6. Oferta wraz z dołączonymi do niej dokumentami powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz wprowadzania wariantowości cen.
8. Oferent przystępujący do postępowania zobowiązany jest zawrzeć w ofercie zgodę na umieszczenie w umowie dot. realizacji zamówienia postanowienia:

„W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu po stronie Wykonawcy, mającego bezpośredni wpływ na ostateczny wynik, Wykonawca jest zobligowany do znalezienia odpowiedniego rozwiązania, które umożliwi wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę
w terminie wskazanym w par. ________ niniejszej Umowy. Powtórzenie analizy będzie wykonane bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego oraz będzie zgodne z ustalonym harmonogramem.”

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy tj.:
a) zmiana terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od wybranego Oferenta;
b) wynagrodzenie określone w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
c) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy;
d) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza
od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznikiem do zapytania ofertowego jest formularz oferty [załącznik nr 1], schemat prezentacji cen analiz [załącznik nr 2], oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych [załącznik nr 2] oraz wzór oświadczenia o spełnianiu wymogów formalnych do udziału w postępowaniu [załącznik nr 4].
Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w wersji edytowalnej w załączniku.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
L.p. Nazwa kryterium
1. Cena Waga kryterium 40% Maksymalna ilość punktów dla kryterium 40
2. Czas realizacji Waga kryterium 60% Maksymalna ilość punktów dla kryterium 60
RAZEM - 100

W odniesieniu do Oferentów, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu dokonana będzie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena („C”) – 100 pkt (waga kryterium 40%)
Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę cenę netto w walucie PLN za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku ofert przedstawionych w EUR brana pod uwagę będzie cena netto przeliczona na kwotę w walucie PLN przy wykorzystaniu średniego kursu PLN wskazanego przez NBP dla danej waluty w dniu otwarcia ofert.
Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru:
Sposób obliczenia liczby punktów:
Najniższa cena oferty
Kryterium „C” = x 100 pkt x 40% (waga kryterium)
Cena badanej oferty

Czas realizacji - Termin („T”) – 100 pkt (waga kryterium 60%)
Czas realizacji rozumiany jest jako czas od rozpoczęcia analizy pierwszej próby
do zatwierdzenia przez Zlecającego raportu z całego panelu analitycznego, liczona
wtygodniach.
Oferta przewidująca najkrótszy czas realizacji – 100 pkt
Oferta przewidująca termin dłuższy niż najkrótszy termin: 10 pkt (minus 10 pkt) za każdy tydzień dłużej niż najkrótszy termin wskazany w ofertach
Sposób obliczenia liczby punktów:
Kryterium „T” = liczba punktów x 60% (waga kryterium)

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez podstawienie danych uzyskanych powyżej do następującego wzoru:
Suma punktów = Kryterium „C” + Kryterium „T”
1. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.
2. W przypadku, gdy w ramach dokonywania zakupu Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami o równej ilości punktów, wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
3. W przypadku, gdyby wszystkie ważne oferty zawierały cenę wyższą niż kwota, jaką Zamawiający może wydać na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z Oferentami.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
od Oferentów dodatkowych informacji, które uzna za niezbędne do rzetelnej oceny złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania przez niedokonanie wyboru oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ogłoszenia lub warunków zapytania ofertowego albo unieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznika nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MABION SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

gen. Mariana Langiewicza 60

95-050 Konstantynów Łódzki

łódzkie , pabianicki

Numer telefonu

+48422077890

NIP

7752561383

Tytuł projektu

Rozwój i skalowanie innowacyjnego procesu wytwarzania terapeutycznego, rekombinowanego przeciwciała monoklonalnego, w celu umożliwienia przemysłowego wdrożenia pierwszego polskiego leku biotechnologicznego do terapii onkologicznych oraz autoimmunologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0653/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
Cergentis B.V.
Yalelaan 62 3584 CM Utrecht
The Netherlands
data wpłynięcia: 02.01.2019 r.
ceny oferty netto: 52 460,00 zł
Liczba wyświetleń: 182