Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług szkoleniowej oraz organizację egzaminów w oparciu o zasadę konkurencyjności

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-12-2018

Numer ogłoszenia

1154373

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 13.12.2018 r. upubliczniono pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IX. 11 niniejszego zapytania ofertowego;
3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;
4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
6. oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ oraz EGZAMINÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!” poprzez złożenie osobiste ofert w siedzibie Zamawiającego (WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku) lub przesłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską na adres: WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
9. Oferta musi zostać złożona do upływu dnia 17.12.2018 na adres: WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
10. Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego/data stempla nadania). W przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: biuro@workts.pl. W przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do Biura. (Biuro Zamawiającego jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzic

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 222 69 51

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Część A: KURS OPERATOR MASZYN CNC
Wymiar godzinowy szkolenia: 160 godzin (w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych)
Łączna liczba osób do przeszkolenia: 1 osoba

CZĘŚĆ B: KURS KOSMETYCZNY
Wymiar godzinowy szkolenia: 160 godzin (w tym 64 godzin zajęć teoretycznych i 96 godzin zajęć praktycznych)
Liczba osób do przeszkolenia: 1 osoba

CZĘŚĆ C KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ
Wymiar godzinowy szkolenia: 150 godzin (w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych)
Liczba osób do przeszkolenia: 2 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna)

CZĘŚĆ D: KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)
Wymiar godzinowy szkolenia: 145 godzin (w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych)
Liczba osób do przeszkolenia: 1 osoba

CZĘŚĆ E: Kurs SPAWANIA METODĄ TIG W ZAKRESIE SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI (141)
Wymiar godzinowy szkolenia: 103 godziny (w tym 23 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych)
Liczba osób do przeszkolenia: 1 osoba niepełnosprawna

CZĘŚĆ F: KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III
Wymiar godzinowy szkolenia: 134 godziny (w tym 52 godziny zajęć teoretycznych i 82 godziny zajęć praktycznych)
Liczba osób do przeszkolenia: 2 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna)

CZĘŚĆ G: KURS SIOSTRA PCK
Wymiar godzinowy szkolenia: 110 godzin (w tym 94 godzin zajęć teoretycznych i 16 godzin zajęć praktycznych)
Liczba osób do przeszkolenia: 1 osoba

Część H: EGZAMIN OPERATOR MASZYN CNC
Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 1 osoba

Część I: EGZAMIN KOSMETYCZKA
Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 1 osoba

Część J: EGZAMIN PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ
Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 2 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna)

Część K: EGZAMIN SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)
Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 1 osoba

Część L: EGZAMIN SPAWANIE METODĄ TIG W ZAKRESIE SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI (141)
Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 1 osoba niepełnosprawna

Część Ł: EGZAMIN OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III
Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 2 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna)

Część M: EGZAMIN SIOSTRA PCK
Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 1 osoba

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dołączonym zapytaniu ofertowym

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawców na realizację usług szkoleniowych (części A-G) oraz organizację egzaminów (części H-M) dla uczestników projektu pn. „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych oraz organizacja egzaminów dla uczestników projektu pn. ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!

GRUPĄ DOCELOWĄ projektu są 144 os. fizyczne bezrobotne i bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 30 r.ż.), dodatkowo należące do grup o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawnych, kobiet nie należących do wymienionych wcześniej grup, bezrobotnych w wieku 30-49, nie należących do wymienionych wcześniej grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. małopolskiego, w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla woj. małopolskiego oraz osób opiekujących się osobami zależnymi.

Kursy oraz egzaminy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, z zastrzeżeniem możliwości pracy również w weekendy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F i/lub G i/lub H i/lub I i/lub J i/lub K i/lub L i/lub Ł i/lub M.
Przez godzinę szkolenia (dot. części A - G) należy rozumieć godzinę lekcyjną trwającą 45 minut, o ile wytyczne Instytucji Certyfikującej dla danej części zamówienia nie wprowadzają innych wymagań w tym zakresie. Dzień szkoleniowy dla każdej z części zamówienia wynosi maksymalnie 8 godzin zegarowych.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca realizacji szkolenia/egzaminu.

Część A: KURS OPERATOR MASZYN CNC
CZĘŚĆ B: KURS KOSMETYCZNY
CZĘŚĆ C KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ
CZĘŚĆ D: KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)
CZĘŚĆ E: Kurs SPAWANIA METODĄ TIG W ZAKRESIE SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI (141)
CZĘŚĆ F: KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III
CZĘŚĆ G: KURS SIOSTRA PCK
Część H: EGZAMIN OPERATOR MASZYN CNC
Część I: EGZAMIN KOSMETYCZKA
Część J: EGZAMIN PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ
Część K: EGZAMIN SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)
Część L: EGZAMIN SPAWANIE METODĄ TIG W ZAKRESIE SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI (141)
Część Ł: EGZAMIN OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III
Część M: EGZAMIN SIOSTRA PCK


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dołączonym zapytaniu ofertowym

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Kursy w ramach części A-G: termin realizacji od podpisania umowy do 31.01.2019

Egzaminy w ramach części H-M: W okresie od dnia zakończenia szkolenia przez uczestnika projektu, o czym Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego (jednak nie później niż od 01.02.2019 r.) do 28 lutego 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:

W ramach części A - M:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:

W ramach części A - G:
posiadają znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), lub spełniają minimalne wymagania jakościowe wykazane w Załączniku nr 4 do niniejszego postępowania
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – dot. Wykonawcy posiadającego znak jakości MSUES, lub złoży oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań jakościowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego postępowania – dot. Wykonawcy nie posiadającego znaku jakości MSUES.
Zamawiający zastrzega, iż przed podpisaniem umowy z wyłonionym Wykonawcą nie posiadającym znaku jakości MSUES, który złożył oświadczenie zgodnie z wzorem załącznika nr 4, dokona na podstawie dodatkowych dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, weryfikacji minimalnych wymagań dla kadry trenerskiej, tj.
a) wykształcenie wyższe/zawodowe lub inne certyfikaty/zaświadczenia umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia;
b) doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie jest krótsze niż 2 lata;
c) kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane jako ukończony min. 60 godziny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do kształcenia dorosłych lub wykazanie doświadczenia w kształceniu dorosłych – min. 750 godzin).
Nieprzedłożenie odpowiednich dokumentów przez Wykonawcę lub niespełnienie ww. minimalnych wymagań skutkować będzie niepodpisaniem umowy na realizację usługi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:

W ramach części A - G:
Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową tj:
a. nie zalegają z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego;
b. nie zalegają z opłacaniem składek ZUS;
c. posiadają potencjał finansowy nie mniejszy niż 2 500,00 zł.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) – dotyczy płatników podatków.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) – dotyczy płatników ZUS;
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tiret 1 i 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 2 500,00 zł;
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu co najmniej przez jeden podmiot.

w części H - M:
Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową tj:
d. nie zalegają z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego;
e. nie zalegają z opłacaniem składek ZUS;

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) – dotyczy płatników podatków.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) – dotyczy płatników ZUS;
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tiret 1 i 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio na część/ części na które jest złożona oferta, tj:
A. Część A wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
B. Część B wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
C. Część C wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
D. Część D wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
E. Część E wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
F. Część F wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
G. Część G wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
zaksięgowana na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu (data i godzina) składania ofert.
Wykonawca składający ofertę na część H – M nie jest zobowiązany do wniesienia wadium.
2. Wadium należy wnieść na rachunek wskazany przez Zamawiającego 45 1750 1224 0000 0000 2037 4659. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – zapytanie – część …” – oraz podać odpowiednią nazwę/nazwy części zapytania ofertowego.
3. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona wadium na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucony.
4. Wadia Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze zostaną im zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. W przypadku wyłonienia Wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
6. Wadium przepada na rzecz Zamawiającego, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub zawarcie umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.

Dodatkowe warunki

IV. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Dla części A – M:
Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany także do realizacji usługi w oparciu o dodatkowe warunki wymagane przez Zamawiającego, m.in. do:
1. Prowadzenia i przekazania Zamawiającemu, przez cały okres realizacji usługi, dokumentacji związanej z wykonaniem usługi – na wzorach przekazanych przez Zamawiającego.
2. Poinformowania uczestników szkolenia/egzaminu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
3. Umieszczenia obowiązujących logotypów Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, województwa oraz informacji o współfinansowaniu przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na dokumentach dotyczących realizowanego kursu/egzaminu w tym materiałach szkoleniowych i edukacyjnych oraz certyfikatach – wymagania, logotypy i wzory w tym zakresie zostaną przekazane przez Zamawiającego.
4. Oznaczenia pomieszczeń, w których będą się odbywały zajęcia/egzaminy poprzez wywieszenie/wystawienie plakatu informacyjnego (dostarczonego przez Zamawiającego) dotyczącego projektu pn. „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!”
5. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności uczestników na zajęciach szkoleniowych/egzaminie.
6. Przeprowadzenia szkoleń na podstawie udokumentowanego programu nauczania zawierającego m.in. tematy zajęć, liczbę godzin teorii i praktyki, wykorzystywane materiały dydaktyczne, programy komputerowe, podręczniki itp.
7. Poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez Zamawiającego w miejscu prowadzenia szkolenia oraz wszelkiej wymaganej przez niego dokumentacji, a także kontroli przez inne instytucje uprawnione do kontroli projektu.
8. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia również innych działań wynikających z wymogów realizacji usług na rzecz Projektów dofinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności do umożliwienia Zamawiającemu oraz Instytucji Zarządzającej i innym upoważnionym instytucjom wglądu do dokumentów związanych z realizacją usług w ramach Projektu, w tym dokumentów finansowych.
9. Wsparcie w ramach każdej części zamówienia musi być dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu. Wszystkie zadania muszą być realizowane z zachowaniem obowiązujących standardów usług oraz wytycznych w tym: Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Wytycznych MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji PO na lata 2014 – 2020, zgodnie z Regulaminem Konkursu RPMP.08.02.00-IP.02-12-093/17 i jego załącznikami dostępnymi na stronie internetowej http://www.rpo.malopolska.pl/
10. Płatności za świadczone usługi dokonywane będą na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu szkolenia/egzaminu dla uczestników szkolenia/egzaminu w ramach danej części zamówienia pod warunkiem dostarczenia kompletnej dokumentacji dotyczącej szkolenia/egzaminu. Płatności będą regulowane w terminie do 60-ciu dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury/rachunku (z uwzględnieniem warunku dostarczenia kompletnej dokumentacji ze szkolenia/egzaminu).
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia płatności zaliczkowych do umowy z Wykonawcą.
12. Na etapie podpisania umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym Wykonawcą, Zamawiający może żądać także przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa (np. w zakresie uprawnień/ działalności do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia) w tym wymagane przez odpowiednie dokumenty programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 lub zarządzenia/wystąpienia instytucji dofinansowującej lub wynikające z zasad realizacji projektu. Brak przedstawienia ww. dokumentów będzie skutkował odstąpieniem od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.Dodatkowe warunki dot. wyłącznie części A – G:
13. Wykonawcy szkoleń muszą posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Warunek ten będzie weryfikowany przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą.
14. Wykonawcy szkoleń muszą posiadać znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), lub spełniać minimalne wymagania jakościowe wykazane w Załączniku nr 4 do niniejszego postępowania.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy wskazane w dołączonej pełnej treści zapytania ofertowego w rozdziale XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WARUNKI ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
Dla części A-G:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 ;
4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
5) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego;
6) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
7) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu na rachunku bankowym lub rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych w wysokości co najmniej 2 500,00 PLN lub posiadaniu zdolności kredytowej na kwotę 2 500 PLN;
8) Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie znaku jakości MSUES – dot. Wykonawcy posiadającego znak jakości MSUES ;
9) Oświadczenie o spełnieniu minimalnych parametrów jakości – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 – dot. Wykonawcy nieposiadającego znak jakości MSUES;
10) Posiadane Certyfikaty jakości usług – jeżeli dotyczy;
11) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ilości przeprowadzonych szkoleń – zgodnie ze wzorem załącznik nr 5;
12) Potwierdzenie wpłaty wadium na części, na które składana jest oferta;
13) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale;

Dla części H – M:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 ;
4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
5) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego;
6) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
7) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert w ramach części A – G:

Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 60% - 60 pkt
Doświadczenie – 30% - 30 pkt
Jakość – 10% - 10 pkt
1. Kryterium: Cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 60%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 60 pkt.
2. Kryterium: Doświadczenie
Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie ilości przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń w przeciągu ostatnich trzech lat, licząc od dnia upublicznienia postępowania ofertowego wstecz. Wykonawca określa ilość przeprowadzonych szkoleń na wzorze załącznika nr 5 do postępowania.
Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji kryterium na podstawie dodatkowych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy na realizację usługi.
Ocena oferty na podstawie kryterium doświadczenie zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Do/ Dm ) x 100 x 30%
gdzie:
Do – łączna ilość przeprowadzonych szkoleń badanej oferty
Dm – największa ilość przeprowadzonych szkoleń spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Doświadczenie wynosi 30 pkt.

3. Kryterium: Jakość
Kryterium jakość będzie rozpatrywane na podstawie posiadania przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług szkoleniowych. Ocena oferty na podstawie kryterium jakość zostanie wyliczona według następującego schematu:
Liczba punktów = 10 - jeżeli Wykonawca posiada jeden z poniższych certyfikatów jakości (w zakresie usług szkoleniowych) lub równoważny (tj. inny certyfikat dotyczący jakości usług szkoleniowych):
- Certyfikat ISO 29990:2010
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
- Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
- Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
- Znak Jakości TGLS Quality Alliance
- Pearson Assured
- Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015)
- Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL
- Akredytacja EAQUALS
- Akredytacja EQUIS
- Certyfikat PN-EN ISO/ ICE 17024:2012
- Certyfikat PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09
Liczba punktów = 0 – jeżeli Wykonawca nie posiada certyfikatu jakości usług (w zakresie usług szkoleniowych).

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Jakość wynosi 10 pkt.

Kryteria oceny ofert w ramach części H – M:
Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 80% - 80 pkt
Elastyczność – 20% - 20 pkt
1. Kryterium: Cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 80%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 80 pkt.

2. Kryterium: Elastyczność
W ramach kryterium Elastyczność, oceniana będzie liczba dni na odwołanie przez Zamawiającego udziału uczestnika w egzaminie zgodnie z ustalonym wcześniej terminem.
Kryterium Elastyczność zostanie ocenione wg następującego wzoru:
a) 20 pkt. - w przypadku, gdy Zamawiający może odwołać udział uczestnika projektu w egzaminie na 1 - 2 dni przed terminem egzaminu
b) 10 pkt. - w przypadku, gdy Zamawiający może odwołać udział uczestnika projektu w egzaminie na 3 - 4 dni przed terminem egzaminu
c) 0 pkt. - w przypadku, gdy Zamawiający może odwołać udział uczestnika projektu w egzaminie na 5 dni i więcej przed terminem egzaminu
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Elastyczność wynosi 20 pkt.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
W postępowaniu nie mogą brać podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie ww. dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Adres

39-120 Sielec

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

Numer telefonu

172226957

Fax

172220152

NIP

8180000878

Tytuł projektu

ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!

Numer projektu

RPMP.08.02.00-12-0067/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyłonieni Wykonawcy:
I. Jolanta Kucharzyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ART. COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów - część B przedmiotu zamówienia
II. Krzysztof Rzeszutek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Usług Szkoleniowych Krzysztof Rzeszutek, ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów - część D, E, K oraz L przedmiotu zamówienia

Brak ofert w pozostałych częściach zamówienia
Liczba wyświetleń: 271