Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. W CHARAKTERZE WYSTAWCY W TARGACH BAU MONACHIUM, NIEMCY, 2019 - noclegi OZNACZENIE SPRAWY 10/2018/333/WAG

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1154341

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Chróstnik 104, 59- 311 Lubin;
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: k.fila@wagsa.eu
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.fila@wagsa.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Klaudia Fila, tel. +48 723-001-990, email k.fila@wagsa.eu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze wystawcy w targach BAU Monachium, Niemcy, 2019 odbywających się w Monachium, Messegelände 81823 Munich, Niemcy - noclegi.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Chróstnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

2. Głównym celem projektu jest promocja marek produktowych firmy World Acoustic Group S.A.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze wystawcy w targach BAU Monachium, Niemcy, 2019 odbywających się w Monachium, Messegelände 81823 Munich, Niemcy - noclegi, polegające na:

1) Zorganizowaniu noclegów dla pracowników firmy Would Acoustic Group - BAU, MONACHIUM, NIEMCY,2019) Zapewnieniu miejsc noclegowych w hotelu w Monachium wraz z przeprowadzeniem wszystkich związanych z tym formalności.
a) Wykonawca zapewni 3 miejsca noclegowe w pokojach jednoosobowych w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym według standardu europejskiego;
b) Zamawiający zapewni noclegi przez cały pobyt w Monachium: 13.01.2019 niedziela do 19.01.2019 niedziela.
c) Zakwaterowanie wszystkich osób musi odbywać się w jednym hotelu;
d) Hotel powinien mieścić się maksymalnie 12 km od miejsca, gdzie odbywać się będą targi BAU, Monachium, Niemcy 2019, (adres wskazany powyżej) wyrażoną w km liczoną według Google Maps (https://maps.google.com/) przy wyborze opcji - najkrótsza trasa samochodem);
e) Cena za jeden nocleg jednej osoby nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. 150 EUR za nocleg dla jednej osoby;
f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie rezerwacji do hotelu w wersji elektronicznej uzyskanej od obiektu hotelarskiego (e-mail) w terminie do 07.01.2019 r.
2. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykorzystane noclegi.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
4. Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
5. Kod CPV i jego nazwa: Kod CPV i jego nazwa: 63500000-4, Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe;

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Kod CPV

55110000-4

Nazwa kodu CPV

Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować zgodnie harmonogramem wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Cena powinna być podana w złotych (PLN), euro (EUR) lub dolarach amerykańskich (USD) co najmniej brutto. Przeliczenie euro i dolarów na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
9. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
10. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
11. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 10/2018/333/WAG”.
12. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem zachowania pisemnej formy i gdy taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
• Kryterium finansowe (cena) – waga 80 punktów;
• Kryterium jakościowe (liczba gwiazdek w hotelu) – waga 20 punktów;
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.

2. W kryterium jakościowym (tylko w zakresie trzeciej części zapytania) Zamawiający oceni oferowaną przez Wykonawcę pod kątem jakości hotelu oferowanego w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w Zapytaniu Ofertowym i przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
• Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 3 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 0 pkt.
• Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 4 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 10 pkt.
• Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 5 gwiazdkowym lub wyższym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 20 pkt.

Oferowane parametry jakościowe hotelu nie mogą być niższe, niż minimalne określone w opisie Przedmiotu Zamówienia, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty obejmującej przedmiot zamówienia, lub też złożyli ofertę po terminie
.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_10_2018_333_Wag targi Monachium noclegi ostateczne.pdf"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

59-311 Chróstnik

dolnośląskie , lubiński

Numer telefonu

+48768470080

Fax

+48768470086

NIP

6922260445

Tytuł projektu

Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0037/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły do Zamawiającego oferty od następujących Wykonawców:
1. Oferta od Wykonawcy Sun&More sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, która wpłynęła w dniu 14.12.2018 roku na całość zamówienia.

Zamawiający poszczególnym Wykonawcą przyznał następujące wartości punktowe:
a) Wykonawca Sun&More sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie otrzymał 80 punktów.

G. WSKAZANIE WYBRANEJ OFERTY Z UZASADNIENIEM WYBORU:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca:
a) Wykonawca Sun&More sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, który otrzymał 80 punktów.
2. Zgodnie z warunkami postępowania Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzymała najwyższą wartość punktową.
3. W przedmiotowym wypadku wybrany Wykonawca otrzymał najwyższą wartość punktową za złożoną ofertę.
Liczba wyświetleń: 149