Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Starszego pracownika naukowego/Eksperta ds. biotechnologii w ramach projektu pt. „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania”

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1154338

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona zgodnie z Formularzem oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego. Oferty, które nie zostaną złożone na Formularzu oferty pozostaną bez rozpatrzenia.
2. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w pkt. II oraz w pkt. III Zapytania ofertowego.
4. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym.
5. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (w szczególności osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
6. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe wraz załącznikami należy składać w formie elektronicznej na adres projekt@polwet.pl lub w formie pisemnej dostarczonej na adres siedziby Zamawiającego: ul. Marii Konopnickiej 21, 98-100 Łask. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF i powinny mieć formę zeskanowanego podpisanego dokumentu (obrazu dokumentu).
7. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie.
8. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 14 grudnia 2018 r. W przypadku ofert składanych w formie elektronicznej decyduje data wpływu wiadomości e-mail, a w przypadku ofert składanych w formie pisemnej dostarczonych na adres ul. Marii Konopnickiej 21, 98-100 Łask, decyduje data dostarczenia przesyłki.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
10. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień/wyjaśnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
12. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
13. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Wybór ofert dokonywany jest w stosunku do całości zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@polwet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Wasilewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 501 344 141

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Starszego pracownika naukowego/Eksperta ds. biotechnologii w ramach projektu „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług polegających na pełnieniu roli Starszego pracownika naukowego/Eksperta ds. biotechnologii w ramach projektu „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania”, dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej I „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy”, Działania I.2 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”, Poddziałania I.2.2 „Projekty B + R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Starszego pracownika naukowego/Eksperta ds. biotechnologii w ramach projektu pt. „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania”.
2. Przedmiotem projektu pt. „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania” jest m.in. opracowanie innowacyjnego preparatu pofermentacyjnego dla kurcząt rzeźnych zwiększającego przyrost masy mięśniowej.
3. Zakres usługi obejmuje realizację następujących prac:
a. badań przemysłowych:
b. eksperymentalnych prac rozwojowych:
c. prac przedwdrożeniowych:
4. Wymiar świadczenia usług: 3150 godzin.

Ze względu na limit znaków w niniejszym polu przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w pkt. II.6 załączonego Zapytania ofertowego nr 01/12/2018/BAK

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany okres świadczenia usługi to okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2021 r. (25 miesięcy) w średnim wymiarze 6 godzin dziennie (ekwiwalent 3/4 etatu). Rozpoczęcie okresu realizacji usługi może nastąpić w terminie późniejszym, wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu 1 marca 2019 r. Termin ten uzależniony jest od uzyskania przez Zamawiającego odpowiedniej zgody Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.
Bez względu na termin rozpoczęcia realizacji usługi, zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia ma nastąpić do dnia 31 stycznia 2021 r. W przypadku skrócenia okresu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do 25 miesięcy, średniodobowy wymiar świadczenia usługi ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dysponowania potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Za spełnienie tego warunku rozumie się dysponowanie przez Wykonawcę w ramach własnych zasobów co najmniej jedną osobą o kompetencjach wystarczających do pełnienia roli Starszego pracownika naukowego/Eksperta z zakresu biotechnologii, przez co rozumie się osobę spełniającą następujące kryteria:
a. Co najmniej tytuł naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk biologicznych,
b. Co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie realizacji prac badawczo-rozwojowych w obszarach pokrewnych z przedmiotem projektu,
c. Doświadczenie w zakresie koordynowania prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez zespoły badawcze jako kierownik projektu (minimum 3 projekty),
d. Doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych związanych z badaniem preparatów bakteriocynowych.
2. Łączne zaangażowanie każdej z osób, o których mowa w pkt. II.8.7, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz działań finansowanych z innych źródeł, przy uwzględnieniu ich zaangażowania w realizację przedmiotu zamówienia, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
3. Ocena spełnienia warunków wskazanych w pkt. 1 i 2 nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy złożonego na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do Formularza oferty. Brak złożenia ww. oświadczenia będzie stanowił podstawę odrzucenia oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez niego warunków wskazanych w pkt. 1 i 2. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzą spełniania przez ww. warunków, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz dostarczyć wyniki realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za kompletne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli w toku realizowania usługi będącej przedmiotem zamówienia powstanie utwór (opracowanie), to prawa autorskie do całego utworu (opracowania) w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nabywa Zamawiający.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udostępnienie danych osobowych, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli postępu prac na każdym etapie realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ma prawo zażądać wszelkich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków postępowania o udzielenie zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie dokumentów w wymaganym terminie jest jednoznaczne z odrzuceniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie:
a. możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
b. możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym,
c. możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych,
d. prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn,
e. prawo odrzucenia oferty, która zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do zakresu przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
9. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie w terminie wskazanym przez zamawiającego w jego siedzibie, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
10. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone w PLN.
11. Podpisanie umowy z Wykonawcą będzie uzależnione od uzyskania przez Zamawiającego zgody Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, stanowiącego Instytucję Pośredniczącą, której została powierzona realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w zakresie zmiany formy rozliczenia pozycji budżetowej dotyczącej zaangażowania Starszego pracownika naukowego/Eksperta ds. biotechnologii w ramach projektu „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania”. W przypadku braku uzyskania takiej zgody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z Wykonawcą. Wykonawcy nie przysługują w tym przypadku jakichkolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
12. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie po upływie ww. terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień w Bazie Konkurencyjności pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.
13. Pytania należy kierować pisemnie pod adresem Zamawiającego lub mailem na adres projekt@polwet.pl. Każda ze stron jest zobowiązana na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. Za dopuszczalną zmianę uznaje się w szczególności zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającą z odchyleń w postępie realizacji poszczególnych etapów prac badawczych przewidzianych w projekcie „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania”. Zmiana tego typu może być wprowadzona na drodze negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do Formularza oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w pkt. II oraz w pkt. III Zapytania ofertowego nr 01/12/2018/BAK:
- Załącznik nr 1 do Formularza oferty „Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia”,
- Załącznik nr 2 do Formularza oferty „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania”,
- Załącznik nr 3 do Formularza oferty „Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty Wykonawców niepodlegające wykluczeniu, przygotowane zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego, zostaną ocenione według następującego kryterium:

Całkowita cena brutto - 100% - w ramach kryterium Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty, porównując całkowite ceny brutto ofert w złotych polskich (PLN). Całkowita cena brutto w złotych polskich (PLN) powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
Pc= Cmin/Co x 100 pkt, gdzie:

Pc – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w ramach kryterium „Całkowita cena brutto”
Cmin – cena brutto najniższej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co - cena brutto ocenianej oferty

2. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
3. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
5. W przypadku Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie rażąco niską lub rażąco wysoką cenę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jego wezwania do złożenia stosownych wyjaśnień i przedstawienia sposobu wyliczenia całkowitej ceny brutto. Jeżeli przedstawione wyjaśnienia nie uzasadniają zaproponowanej ceny, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty, której dotyczy rażąco niska lub rażąco wysoka cena.
6. Zamawiający, po dokonaniu oceny otrzymanych ofert, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że co najmniej dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w pierwotnie złożonych ofertach.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia o tym fakcie wszystkich Wykonawców. Informacja o wyniku postępowania ukaże się nie później niż 7 dni roboczych od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/.
9. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.

Wykluczenia

1. O zamówienie nie może ubiegać się Wykonawca:
1.1 którego urzędujący członek organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent został prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjęciu korzyści majątkowych lub osobistych, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub skarbowe;
1.2 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
1.3 wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.4 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono;
1.5 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
1.6 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Formularza oferty „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania”.
3. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są również Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 3 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Formularza oferty „Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym”.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLWET-CENTROWET SP. Z O.O.

Adres

Marii Konopnickiej 21

98-100 Łask

łódzkie , łaski

Numer telefonu

501344141

Fax

43 675 37 06

NIP

8311538823

Tytuł projektu

Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania

Numer projektu

RPLD.01.02.02-10-0029/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Beata Gutarowska oferta z dnia 12.12.2018r.
Liczba wyświetleń: 109