Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie pracownika na stanowisku Członka Zespołu Badawczego w Dziale Badań i Rozwoju

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2018

Numer ogłoszenia

1154337

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać poprzez jeden, dogodny dla Oferenta sposób:

1.przesłać na adres:
Tixon Technology Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 1 05-120 Legionowo

2. dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego tj. Tixon Technology Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 1 05-120 Legionowo

3. przesłać skan oferty na adres: biuro@tixon.pl

Oferty należy dostarczyć do dnia 18.12.2018r. do godziny 10.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@tixon.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Cezary Kępczyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504-144-809

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w ramach objętego stanowiska: Członek zespołu badawczego, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie Innowacyjnego Systemu Monitorowania Jakości Powietrza Przez Indywidualnych Konsumentów (SMOGi)”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: legionowski Miejscowość: Legionowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w ramach objętego stanowiska: Członek zespołu badawczego, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie Innowacyjnego Systemu Monitorowania Jakości Powietrza Przez Indywidualnych Konsumentów (SMOGi)”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe w ramach objętego stanowiska: Członek zespołu badawczego, na potrzeby realizacji projektu pt. „Opracowanie Innowacyjnego Systemu Monitorowania Jakości Powietrza Przez Indywidualnych Konsumentów (SMOGi)”.
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie ) w okresie realizacji Projektu, tj. w ramach 1-5 etapu realizacji projektu, których łączny czas realizacji wynosi 12 miesięcy. Planowany termin 12/2018 – 11/2019.
Wymiar czasu pracy to: - 30h/miesiąc

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy: 12/2018 – 11/2019

Z uwagi na charakter badawczy projektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia bądź skrócenia okresu obowiązywania umowy, a tym samym zakresów zadań związanych z wykonaniem czynności na stanowisku Kierownika Projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy nie są wykluczeni
z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz spełniają następujące warunki:

• Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Potencjał techniczny

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz spełniają następujące warunki:

• Dysponują potencjałem technicznym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz spełniają następujące warunki:

• Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz spełniają następujące warunki:

• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

Dodatkowe warunki

Osoba zatrudniona na stanowisku członka zespołu badawczego powinna posiadać:
1. Wykształcenie wyższe techniczne oraz przynajmniej stopień inżyniera
2. Wiedzę i doświadczenie w zakresie elektroniki i informatyki
3. Biegłą znajomość w zakresie zarządzania innowacyjnymi przedsięwzięciami
4. Doświadczenie w projektach badawczych ( minimum dwóch w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający podpisze umowę po ogłoszeniu wyników postępowania. Umowa będzie zawierała wszystkie postanowienia wynikające ze złożonej oferty oraz ogłoszenia o zamówieniu.

2. Zmiana umowy w stosunku do treści złożonej przez Wykonawcę oferty po jej zawarciu jest dopuszczalna, pod warunkiem że:

• zmiany będą korzystne dla Zamawiającego;
• zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
• pojawiły się nowe rozwiązania techniczne lub organizacyjne, z których Zamawiający zamierza skorzystać

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. Warunki ww. zmian:
• zmiany świadczenia na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia,
• aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny,
• zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie,
• zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego.
• nastąpi rozwiązanie lub zmiana umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
• nastąpią nieprzewidywalne warunki powstałe na skutek prowadzenia badań/wykonywania ekspertyz/raportu (skrócenie bądź wydłużenie terminu realizacji zamówienia)
• niewywiązywanie się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.

4. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji zamówienia.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia
4. Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
5. 6. CV wraz ze wskazaniem przeprowadzonych prac badawczych,

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (polegających na powtórzeniu tego samego typu usług).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena zamówienia brutto za jeden miesiąc realizacji usługi (30godzin/miesiąc) - waga 100%
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:
P = Cmin / Cbo x 100

Gdzie:
P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w badanych ofertach za jeden miesiąc realizacji usługi
Cbo – cena brutto badanej oferty za jeden miesiąc realizacji usługi
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
Do oceny będzie brane pod uwagę wynagrodzenie za jeden miesiąc wykonywania usługi w wymiarze 30 godzin, stanowiące cenę zamówienia brutto.

Wykluczenia

W postępowaniu mogą brać udział jedynie Oferenci, nie będący powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionym do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjanta (Zamawiającego) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty które w okresie udzielania zamówienia pozostają z Beneficjentem (Zamawiającym) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Beneficjenta przy udzielaniu zamówienia.

Weryfikacja spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TIXON TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Mariana Rejewskiego 1

05-120 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

504144809

Fax

0

NIP

1132815337

Tytuł projektu

Opracowanie Innowacyjnego Systemu Monitorowania Jakości Powietrza Przez Indywidualnych Konsumentów (SMOGi)

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9552/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

dr inż. Stanisław Dyrda, 02-786 Warszawa, ul. ZWM 16/11, data wpłynięcia: 18.12.2018, cena- 5000 zł
Liczba wyświetleń: 134