Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup elementu zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - urządzenia do obrazowania hiperspektralnego - PLCRC/2830701/06/4047/2018

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1154334

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com, do dnia: 14.12.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.jakubek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Jakubek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238434

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do obrazowania hiperspektralnego
Urządzenie umożliwiające badanie właściwości obiektów na podstawie analizy informacji zawartej w poszczególnych długościach fal promieniowania elektromagnetycznego.

Specyfikacja techniczna:
Zakres spektralny (min.):
• 400 – 1000 nm
Ilość pasm spektralnych (min.):
• 200
Rozdzielczość przestrzenna (min.):
• 480x480 pix
Typ matrycy:
• CMOS
Pole widzenia (wartość z zakresu):
• 30 - 35 stopni
Rozdzielczość aparatu cyfrowego umożliwiającego podgląd badanego obiektu (min.):
• 3 Mpix
Rozmiar wbudowanego wyświetlacza (min.):
• 3,5 cala
Urządzenie przenośne:
• Wymiary (max): 250x150x150mm
• Waga (max): 2kg
• Automatyczna kompozycja obrazu ze skanu poszczególnych linni obiektu przy zachowaniu stateczności obiektu i kamery
• Możliwość analizy danych za pomocą wbudowanego w urządzenie oprogramowania obsługiwanego przez wbudowany interfejs użytkownika
• Wizualizacja wyników na wyświetlaczu urządzenia
Dedykowane oprogramowanie PC:
• Analiza danych i wizualizacja wyników
• Możliwość tworzenia własnych aplikacji pomiarowych
Pojemność wbudowanej karty typu SD (min.):
• 8GB
Zasilanie bateryjne:
• Pojemność (min.): 4500 mAh
• Li-Ion
• Ładowarka
Akcesoria:
• Statyw
• Dedykowane źródło światła
• Walizka transportowa
Inne:
• Instrukcje obsługi urządzenia i jego oprogramowania

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup elementu zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - urządzenia do obrazowania hiperspektralnego

Przedmiot zamówienia

Element zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - urządzenie do obrazowania hiperspektralnego

Kod CPV

38636000-2

Nazwa kodu CPV

Specjalistyczne przyrządy optyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa nie później niż 8 tygodni od daty zamowienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LOT-QuantumDesign GmbH, 14.12.2018, 19.091,35 EUR
Liczba wyświetleń: 192