Strona główna
Logo unii europejskiej

Elementy zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - elementy elektryczne - PLCRC/2830701/06/3907/2018

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1154311

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: joanna.jakubek@pl.abb.com, do dnia: 14.12.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.jakubek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Jakubek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238434

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Elementy elektryczne będące częścią zestawu służącego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybkozmiennych, występujących w układach elektromechanicznych.

Specyfikacja techniczna:
1. Generator krótkotrwałych impulsów ładunkowych:
• Ładunek generowanych impulsów: 10, 50, 100, 500, 1000pC
• Czas narastania impulsu (max): 60ns
• Synchronizacja: 50Hz
• Polaryzacja impulsu: dodatnia/ujemna
• Pojemność kondensatora (max): 15pF
• Typ gniazda: BNC
2. Kondensator sprzęgający z dzielnikiem i wbudowaną impedancją pomiarową WNZ:
• Pojemność: 1nF
• Napięcie znamionowe: 100kV
• Przekładnia dzielnika napięciowego: 1/1000
• Ekran wyrównujący rozkład pola elektrycznego części wysokonapięciowej
• Wyprowadzenie niskonapięciowe typu BNC
• Wysokość max. : 750mm
3. Kondensator sprzęgający z dzielnikiem i wbudowaną impedancją pomiarową WNZ:
• Pojemność: 0,5nF
• Napięcie znamionowe: 200kV
• Przekładnia dzielnika napięciowego: 1/2000
• Ekran wyrównujący rozkład pola elektrycznego części wysokonapięciowej
• Wyprowadzenie niskonapięciowe typu BNC
• Wysokość max. : 1500mm
4. Kondensator sprzęgający z dzielnikiem napięciowym, przekładnikiem prądowym i wbudowaną impedancją pomiarową WNZ:
• Pojemność: 1nF
• Napięcie znamionowe: 25kV
• Przekładnia dzielnika napięciowego: 1/250
• Przekładnia przekładnika prądowego: 1/10
• Wyprowadzenie niskonapięciowe typu BNC
• Wysokość max. : 450mm
5. Kondensator sprzęgający z dzielnikiem napięciowym, przekładnikiem prądowym i wbudowaną impedancją pomiarową WNZ:
• Pojemność: 1nF
• Napięcie znamionowe: 50kV
• Przekładnia dzielnika napięciowego: 1/500
• Przekładnia przekładnika prądowego: 1/10
• Wyprowadzenie niskonapięciowe typu BNC
• Wysokość max. : 650mm
6. Filtr pasywny wysokonapięciowy:
• Zakres częstotliwości min: 20-300Hz
• Napięcie nominalne: 100kV
• Prąd nominalny min.: 0,5A
• Typ: T
• Wymiary max: 55x120x50cm
• Waga max: 50kg
• Wykonanie mobilne
7. Przekładnik prądowy:
• Przekładnia 1:10 (50Ω)
• Pasmo przenoszenia dla tłumienia sygnału 6dB min.: 350kHz-100MHz
• Średnica otworu pomiarowego min.: 12 mm
• Wyprowadzenie typu BNC
8. Przekładnik prądowy klamrowy:
• Przekładnia 1:10 (50Ω)
• Pasmo przenoszenia dla tłumienia sygnału 6dB min.: 3MHz-35MHz
• Średnica otworu pomiarowego min.: 80 mm
• Wyprowadzenie typu BNC
9. Przedwzmacniacz:
• Zakres częstotliwości min.: 20-300Hz
• Pojemność wejściowa: 200pF
• Rezystancja wejściowa: 100kΩ/10MΩ
• Napięcie wejściowe (max): 2/200V
• Typ gniazda: BNC
10. Przedwzmacniacz:
• Zakres częstotliwości min.: 50-1000kHz
• Impedancja wejściowa 10kΩ//50pF
• Zmiana wzmocnienia w zależności od częstotliwości: 40dB/dec
• Czułość min.: < 0,3mV
• Typ gniazda: BNC
11. Przedwzmacniacz:
• Zakres częstotliwości min.: 50-1000 kHz
• Impedancja wejściowa 10kΩ//50pF
• Zmiana wzmocnienia w zależności od częstotliwości: 40dB/dec
• Czułość min.: < 0,3mV
• Tłumienie: 0/20dB
• Typ gniazda: BNC

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup elementów zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - elementów elektrycznych.

Przedmiot zamówienia

Elementy zestawu służacego do rejestracji, oceny i weryfikacji zjawisk szybko zmiennych, występujących w układach elektromechanicznych - elementy elektryczne

Kod CPV

31100000-7

Nazwa kodu CPV

Elektryczne silniki, generatory i transformatory

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa nie później niż 6 tygodni od daty podpisania umowy.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 171