Strona główna
Logo unii europejskiej

Rekrutacja na stanowisko Eksperta rynku usług druku z doświadczeniem międzynarodowym w formie umowy zlecenia w projekcie: „Model matematyczny jako integralny element systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji kosztów druku”

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-12-2018

Numer ogłoszenia

1154294

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
• elektronicznie (poczta e-mail: info@bluebrain.pl) w dniach od 07.12.2018 – 17.12.2018 do godz. 24:00;
• za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego ( Ul. Księdza Franciszka Trockiego 22, Kraków 30-394) w dniach od 07.12.2018 – 17.12.2018 do godziny 16.00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@bluebrain.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Gabriela Drabikowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

123571740

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Eksperta ryku usług druku z doświadczeniem międzynarodowym w formie umowy zlecenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Eksperta ryku usług druku z doświadczeniem międzynarodowym w formie umowy zlecenia.
Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych koniecznych do opracowania innowacji produktowej - prototypu nowatorskiego modelu matematycznego jako elementu systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji kosztów druku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Eksperta ryku usług druku z doświadczeniem międzynarodowym w formie umowy zlecenia.

Główne zadania do wykonania w ramach projektu:
• przygotowanie koncepcji rozwiązania (mając na uwadze rozwiązania konkurencyjne – dostępne tylko na rynkach zachodnich)
• tworzenie części merytorycznej prototypu oraz finalnego produktu na podstawie doświadczenia
• rola osoby opiniującej, weryfikującej
• analiza implementowanego w systemie modelowania matematycznego prototypu modelu
• pozyskiwanie oraz nadzór nad testami u klientów spoza Polski ( use study)

Łączne zaangażowanie na rzecz projektu:
Etap II projektu – 80rbg. Średniomiesięcznie
Etap III projektu – 80rbg. Średniomiesięcznie

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia: do 15.11.2019
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

• doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów MPS
• doświadczenie w branży usług drukowania na stanowisku experta, senior managera, min 10-letnie
• doświadczenie zawodowe u producentów urządzeń drukujących
• doświadczenie w tworzeniu rozwiązań do audytów środowisk druku

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
• doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów MPS
• doświadczenie w branży usług drukowania na stanowisku experta, senior managera, min 10-letnie
• doświadczenie zawodowe u producentów urządzeń drukujących
• doświadczenie w tworzeniu rozwiązań do audytów środowisk druku

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega możliwość zobowiązania Wykonawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków udziału, np. referencji, świadectwa pracy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.
• Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
• Załącznik nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.
• Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Kryteria oceny ofert: cena brutto

Cena brutto (stawka brutto za roboczogodzinę pracy w projekcie) - waga punktowa 100pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa stawka oferty brutto za roboczogodzinę wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Stawka brutto za roboczogodzinę wskazana w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt. 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4.W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5.W wyniku postępowania Zamawiający wyłoni jednego Wykonawcę, którzy otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz specyfikacji technicznej (w tym zapoznać się z wnioskiem o dofinansowanie do działania 1.2.1) pod nr tel. 12 357 17 40 oraz w siedzibie zamawiającego od 07.12.2018 - 17.12.2018 w godzinach od 08:00 do 16:00.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BLUE BRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Księdza Franciszka Trockiego 22

30-394 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

123571740

NIP

6751485107

Tytuł projektu

Model matematyczny jako integralny element systemu optymalizującego dobór i lokalizację urządzeń drukujących dla redukcji kosztów druku.

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0486/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marcus Gommers
Dirk Ockerpad 4, 6586 AH Plasmolen
Holandia
Data wpłynięcia oferty: 11.12.2018 r.
Stawka za roboczogodzinę: 100 €
Liczba wyświetleń: 93