Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie bazy zdjęć projektów beneficjentów działań PARP

Data publikacji: 01.02.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1154282

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 15:30 wyłącznie w formie pisemnej wraz z załącznikami – na adres: Biuro Zamówień Publicznych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa. Na kopercie proszę wpisać: „Wykonanie bazy zdjęć projektów”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Załoga

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 432 81 47

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest usługa wykonania bazy zdjęć realizowanych oraz zakończonych projektów beneficjentów działań PARP, a także przygotowanie opisów tych projektów w języku polskim i angielskim. Zamawiający wskaże Wykonawcy 75 projektów realizowanych w całej Polsce - w tym około 10 projektów infrastrukturalnych - dla których Wykonawca dostarczy po minimum 10 zdjęć.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest promocja realizowanych oraz zakończonych projektów poprzez utworzenie bazy zdjęć projektów. Baza posłuży m.in. jako materiał do aktualizacji bazy dobrych przykładów (znajdującej się pod adresem: http://www.mapadotacji.gov.pl/), w oparciu o zdjęcia i opisy projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania bazy zdjęć realizowanych oraz zakończonych projektów beneficjentów działań PARP, a także przygotowanie opisów tych projektów w języku polskim i angielskim. Zamawiający wskaże Wykonawcy 75 projektów realizowanych w całej Polsce - w tym około 10 projektów infrastrukturalnych - dla których Wykonawca dostarczy po minimum 10 zdjęć.
Realizacja zamówienia składa się z następujących elementów:
1) Wykonanie po min. 10 zdjęć dla każdego z projektów wskazanych przez Zamawiającego. Zdjęcia powinny mieć charakter reporterski i artystyczny zarazem oraz cechować się spójną warstwą wizualną, wynikającą z zastosowania jednolitej konwencji artystycznej dla całej bazy. Zdjęcia powinny być wykonane w porze dziennej, chyba że Zamawiający w zleceniu wskaże inaczej. Zamawiającemu zależy, aby zdjęcia w atrakcyjny sposób dokumentowały powstałe projekty, z uwzględnieniem ich charakteru, funkcji oraz społecznego przeznaczenia.
2) Przygotowanie opisów projektów w języku polskim i angielskim. Wykonawca we współpracy z beneficjentami przygotuje opis każdego z projektów. Opis powinien zostać przygotowany w formacie WORD i obejmować 1 stronę A4 znormalizowanego maszynopisu tj. 1800 znaków na stronę. Po akceptacji przez Zamawiającego opisu w polskiej wersji językowej, Wykonawca będzie odpowiedzialny za tłumaczenie opisu na język angielski.
3) Przekazanie praw autorskich - Wykonawca po przekazaniu i akceptacji przez Zamawiającego zdjęć oraz opisów projektów, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu praw autorskich z możliwością wykorzystania ich na wszelkich polach eksploatacji.

Kod CPV

79961000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi fotograficzne

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, w stosunku do którego nie otwarto likwidacji, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy:
1) wykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 wzoru umowy stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, w szczególności związane będzie z utrudnieniami we współpracy ze strony beneficjentów poszczególnych projektów w zakresie wskazanym w SOPZ, dla których Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację zdjęciowo-opisową;
2) konieczne będzie wskazanie przez Zamawiającego innych projektów, dla których Wykonawca będzie zobowiązany wykonać dokumentację zdjęciowo-opisową w sytuacji, gdy realizacja zakresu przedmiotu umowy w odniesieniu do pierwotnie wskazanych projektów nie będzie możliwa z powodu braku współpracy ze strony beneficjentów tych projektów, a wykonanie zakresu przedmiotu umowy dla nowych projektów nie będzie możliwe w pierwotnym terminie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zmianie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby projektów, dla których Wykonawca wykona i dostarczy zdjęcia i dokumentację opisową, niż wskazana liczba w § 1 ust. 1, z jednoczesnym zwiększeniem wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaproszenia;
2) portfolio - zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 2 Zaproszenia;
3) próbka tekstu - zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 3 Zaproszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. „Cena” - waga 40% (maksymalnie 40 punktów)
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny całkowitej brutto.
Cof=(Cn/Cbo)*40
2. „Jakość wykonania zdjęć (Z)” - waga 40% (maksymalnie 40 punktów)
Ocena ofert w ramach tego kryterium nastąpi w oparciu o załączone do oferty portfolio Wykonawcy składające się z pięciu (5) zdjęć wykonanych w wersji cyfrowej i zapisanych na pendrive, w rozdzielczości minimum 4288x2848 px i zapisanymi w formacie „.jpg”, wraz z krótkim opisem zawierającym, stosownie do rodzaju tematyki zdjęcia, informacje na temat obiektu/sceny znajdującej się na zdjęciu, nazwę obiektu/imprezy, lokalizację (np. nazwę budynku, przedsiębiorstwa) miejscowość i datę wykonania.
Zasady oceny ofert w ramach kryterium „Jakość wykonania zdjęć (Z)”:
Każde z załączonych zdjęć będzie oceniane oddzielnie z uwzględnieniem poniższych podkryteriów. Jedno zdjęcie może otrzymać maksymalnie 8 pkt:
1) walory techniczne zdjęć – waga 20% – w tym podkryterium Zamawiający będzie oceniał m.in. ostrość, oświetlenie, kontrast, nasycenie barw – każde ze zdjęć oddzielnie ocenione w tym podkryterium jako:
a) dobre – otrzyma 4 pkt,
b) przeciętne – otrzyma od 1-3 pkt,
c) niedostateczne – otrzyma 0 pkt;
2) walory estetyczne zdjęć – waga 20% - w tym podkryterium Zamawiający będzie oceniał m.in. kompozycję (kadrowanie, uzyskanie odpowiednich proporcji, tło, oryginalne podejście do prezentacji treści zdjęcia) – każde ze zdjęć oddzielnie ocenione w tym podkryterium jako:
a) dobre – otrzyma 4 pkt,
b) przeciętne – otrzyma od 1-3 pkt,
c) niedostateczne – otrzyma 0 pkt.
Łączna liczba punktów za kryterium „Jakość wykonania zdjęć” będzie stanowiła sumę punktów uzyskaną za każde pojedyncze zdjęcie.
3. „Próbka tekstu (T)” - waga 20% (maksymalnie 20 punktów)
Zamawiający będzie oceniał, na podstawie załączonego do oferty w wersji elektronicznej i zapisanego na pendrive, opisu projektu infrastrukturalnego lub imprezy typu targi/konferencja/kongres – zgodnie z wyborem Wykonawcy.
Zasady oceny ofert w ramach kryterium „Próbka tekstu (T)”:
Zamawiający będzie oceniał załączony opis według następujących podkryteriów:
1) redakcja tekstu i wymogi techniczne opisu (format opisu, minimalna objętość opisu, uporządkowanie tekstu, przejrzystość, czytelność i logika układu tekstu) – 0 -5 pkt;
2) styl i język wypowiedzi (poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna, zastosowanie wymaganego czasu przeszłego) - 0-5 pkt;
3) poprawność merytoryczna tekstu (zgodność zawartości z wybranym tematem opisu) - 0-5 pkt;
4) zastosowanie interesującej formy przekazu (czy forma przekazu zapewnia zrozumiałość przedstawionych informacji dla szerokiego grona odbiorców) - 0-5 pkt.
Szczegółowe zasady oceny ofert zawiera rozdział V Zaproszenia.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który:
1) w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
2) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Adres

Pańska 81/83

00-834 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224328080

Fax

224328620

NIP

5262501444

Tytuł projektu

Finansowanie kosztów PARP związanych z zarządzaniem i wdrażaniem POPW 2014-2020 w 2018 roku

Numer projektu

POPW.04.01.00-00-0003/17-00

Inne źródła finansowania

POWR.06.01.00-00-0901/16
POIR.05.01.00-00-0002/17

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

2M SYSTEM Sylwia Milewicz-Młynarczyk, Krzeszowice, ul. Krakowskiej 31/216 - cena oferty: 48.750,00 zł, data wpływu: 8.02.2019.
Liczba wyświetleń: 309