Strona główna
Logo unii europejskiej

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU - PBSE/U/004/18 Świadczenie usług Koordynatora monitoringu i audytu danych ornitologicznych data zamieszczenia 07.12.2018 r.

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1154262

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Bioseco Sp. z o.o., ul. u. Do Studzienki 28 pok.6, 80-227 Gdańsk, w terminie do 14.12.2018 r, w formie pisemnej z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie ” Świadczenie usług Koordynatora monitoringu i audytu danych ornitologicznych, nr sprawy PBSE/U/004/18
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej mailem na adres mag-da.bielawska@bioseco.com z zachowaniem terminu wskazanego w pkt VIII.1.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia ostatecznego terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

magda.bielawska@bioseco.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magda Bielawska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792720282

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Koordynatora monitoringu i audytu danych ornitologicznych na podstawie umowy zlecenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy - Koordynatora monitoringu i audytu danych ornitologicznych na podstawie umowy zlecenia, który będzie świadczyć usługi w ramach prac B+R objętych projektem POIR.01.02.00-00-0247/17

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Koordynatora monitoringu i audytu danych ornitologicznych na podstawie umowy zlecenia.

CPV: 73200000-4

Rola Koordynatora monitoringu i audytu danych ornitologicznych jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania projektu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za weryfikację i tworzenie założeń funkcjonalnych dla systemu z punktu widzenia ornitologicznego, opracowywanie metodologii badań, nadzorowanie pracy ornitologów, i koordynowanie obserwacji środowiskowych oraz opracowywanie wniosków i zaleceń związanych z rozwojem systemu pod kątem skuteczności detekcji i ostrzegania ptaków.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie:

W okresie 12.2018-08.2019
 Przegląd literatury fachowej pod kątem występowania zjawiska kolizji ptaków z turbinami wia-trowymi (gdzie, kiedy, jakie),
 Przegląd istniejących systemów detekcji ptaków z farmami wiatrowymi
 Przegląd istniejących systemów/metod ostrzegania ptaków
 Ustalenie podstawowych założeń odnośnie systemu detekcji w kontekście zagadnień ornitologicznych (na jakie ptaki nacisk, z jakiej odległości, jakie systemy ostrzegania)
 Zaplanowanie kompleksowego badania weryfikacji działania systemu Multirejestrator Plus (detekcja oraz ostrzeganie)
 Bieżące konsultacje w zakresie rozwoju systemu Multirejestrator PLUS

W okresie 09.2019 do 31.07.2021
 Nadzór ornitologiczny w czasie testów na 2 farmach wiatrowych w ramach przewidzianego zaangażowanie czasowego
 Przeprowadzenie badania weryfikacyjnego z działania systemu zgodnie z zaplanowanym planem i metodyką badania
 Wykonanie raportu podsumowującego przeprowadzoną weryfikację wraz z opisem metodologii badania
 Bieżące konsultacje w zakresie rozwoju systemu Multirejestrator PLUS

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do produktów i usług na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustępie poprzedzającym niniejszej Umowy w ramach Wynagrodzenia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zaangażowanie wybranej osoby w niniejszy projekt to:
 80 roboczogodzin w miesiącu przez okres 17.12.2018-31.07.2021 (32 miesiące).

Projekt będzie realizowany w następujących etapach:
 badania przemysłowe (zadania 1-3) 12.2018- 31.10.2020
 prace rozwojowe (zadanie 4) 01.11.2020 - 31.08.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi spełniać wymagania:

 wykształcenie wyższe potwierdzone dokumentem ukończenia uczelni lub równoważnym,
 doświadczenie w zakresie zagrożeń środowiskowych dla farm wiatrowych, potwierdzone rolą w organizacjach dedykowanych do tematu zagrożeń farm wiatrowych i ochrony środowiska lub równoważnych,
 opracowanie min. 10 raportów dotyczących przynajmniej rocznych okresów monitoringów ornitologicznych na farmach wiatrowych lub równoważnych,
 potwierdzona współpraca z min. 2 podmiotami działającymi w branży energetyki wiatrowej w zakresie wykonania monitoringów środowiskowych w części dotyczącej awifauny
 autorstwo/współautorstwo min. 10 publikacji dotyczących występowania, zachowania ptaków

Wiedza i doświadczenie

Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi spełniać wymagania:

 wykształcenie wyższe potwierdzone dokumentem ukończenia uczelni lub równoważnym,
 doświadczenie w zakresie zagrożeń środowiskowych dla farm wiatrowych, potwierdzone rolą w organizacjach dedykowanych do tematu zagrożeń farm wiatrowych i ochrony środowiska lub równoważnych,
 opracowanie min. 10 raportów dotyczących przynajmniej rocznych okresów monitoringów ornitologicznych na farmach wiatrowych lub równoważnych,
 potwierdzona współpraca z min. 2 podmiotami działającymi w branży energetyki wiatrowej w zakresie wykonania monitoringów środowiskowych w części dotyczącej awifauny
 autorstwo/współautorstwo min. 10 publikacji dotyczących występowania, zachowania ptaków

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z formularzem oferty Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:
a. CV
b. Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie
c. Listę przynajmniej 2 podmiotów działających w branży energetyki wiatrowej w zakresie wyko-nania monitoringów środowiskowych w części dotyczącej awifauny,
d. Listę 10 opracowanych raportów monitoringów ornitologicznych na farmach wiatrowych lub równoważnych,
e. Listę 10 publikacji dotyczących występowania, zachowania ptaków

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się kryterium cenowym – wybierze ofertę z najniższą cenę netto za całość zamówienia.
W przypadku złożenia oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.

Cena - 100%

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
Cena brutto -Pc
Cn x 100 P – otrzymane punkty
P = -------------- Cn – cena brutto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb Cb – cena brutto badanej Oferty

Najkorzystniejsza oferta otrzyma maksymalnie 100 pkt.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty spośród złożonych w postępowaniu bez podania przyczyny.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w przypadku gdy nie zostały złożone lub gdy zostały złożone ale zawierają błędy. Nie złożenie dokumentów po wezwaniu bez podania przyczyny może skutkować odrzuceniem oferty.
1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający może odrzucić ofertę, w szczególności jeśli została złożona po upływie terminu składania ofert lub jest niezgodna z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.
3. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w szczególności jeśli nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone albo cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta niebędącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BIOSECO SP. Z O.O.

Adres

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

665 802 125

NIP

5862282513

Tytuł projektu

Realizacja prac B+R, prowadzących do wdrożenia nowego rozwiązania – MULTIREJESTRATOR PLUS dla monitorowania i kontroli systemu elektroenergetycznego pod kątem efektywności eksploatacji, wydłużenia czasu życia i optymalizacji oddziaływania na otoczenie farm wiatrowych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0247/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Michał Skakuj, oferta z dnia 12.12.2018 godz. 12:58, spełnia wszystkie wymagania, 192 000,00 PLN brutto,
Liczba wyświetleń: 109