Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie pracownika na stanowisku "Kierownik B+R"

Data publikacji: 07.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2018

Numer ogłoszenia

1154219

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wydłużano okres na składanie ofert do 19.12.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta składana za pośrednictwem poczty elektronicznej
Ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanych dokumentów, na które składa się:
• wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
• wypełnione oświadczenie o braku powiązań (załącznik 2).
• życiorys zawodowy wykonawcy
Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres: biuro@diskus.pl
W tytule wiadomości e-mail należy wskazać „Oferta Kierownik B+R”

Składający ofertę przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
• Wycofania oferty poprzez przekazanie e-maila z informacją o wycofaniu oferty
• Zmiany oferty poprzez powiadomienie o wprowadzeniu zmian, które musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych w tytule e-maila: „ZAMIANA”.
Otwarcie ofert nie jest jawne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@diskus.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Olszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 291 91 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Kierownik B+R

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wielicki Miejscowość: Wieliczka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku „Kierownik B+R” w projekcie pn. „Opracowanie urządzeń do niszczenia danych z nośników pamięci flash”

Przedmiot zamówienia

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Kierownika B+R. Do zadań zatrudnionego należeć będzie:
• Zarządzanie prowadzonymi badaniami przemysłowymi i rozwojowymi w ramach realizowanego projektu;
• Współtworzenie i weryfikacja planowanych badań prowadzonych przez członków zespołu i pilnowanie realizacji harmonogramu projektu;
• Planowanie strategiczne realizacji projektu i zarządzanie planami badawczymi;
• Weryfikowanie pod kątem merytorycznym raportów z wyników badań zespołu projektowego;
• Prowadzenie działań w zakresie publikowania wyników prac projektu w postaci publikacji naukowych i wybranych konferencjach naukowych;
• Prowadzenie działań w zakresie promocji wyników projektu w zakresie badań przemysłowych i rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą;
• Wykonywanie innych zadań wspierających terminową realizację projektu.

Usługa świadczona będzie w siedzibie firmy w Wieliczce

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia przez okres realizacji projektu tj. wg obecnego harmonogramu 42 miesiące.
Termin rozpoczęcia projektu to 2 stycznia 2019 r.
Wymiar zaangażowania czasowego: 128 godziny miesięcznie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) Posiadający wykształcenie wyższe w zakresie elektrotechniki lub pokrewnych
b) Posiadający stopień naukowy, co najmniej doktora (w zakresie elektrotechniki lub nauk pokrewnych);
c) Posiadający doświadczenie wiedzę i doświadczenie naukowe zakresie budowy systemów pomiarowych, zjawisk elektroenergetycznych
d) Posiadający doświadczenie w realizacji prac B+R (min. 1 zrealizowana praca/projekt badawczy w zakresie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych związanych z zastosowaniem analizy sygnałów elektrycznych oraz pól elektrycznych i magnetycznych;
e) Posiadający doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika B+R projektu badawczego;
f) Posiadający udokumentowany dorobek naukowy w powyższych dziedzinach poparty publikacjami branżowymi – co najmniej 5 publikacji naukowych.
Oraz nie podlegający wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga przedłożenia życiorysu zawodowego ze wskazanym wykształceniem, stopniami naukowymi, wykazem doświadczenia zawodowego i naukowego oraz publikacjami naukowymi.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wykonawca spełnia wymagane warunki.

Wiedza i doświadczenie

Oferent winien wykazywać się następująca wiedzą i doświadczeniem
• Stopień naukowy co najmniej doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika lub pokrewnych
• biegła obsługa aparatury pomiarowej (karty pomiarowe, systemy czasu rzeczywistego),
• biegła znajomość zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów,
• umiejętność programowania systemów czasu rzeczywistego,
• udokumentowany dorobek naukowo-badawczy, publikacje w czasopismach naukowych
• udział i kierowanie projektami naukowo-badawczymi.
• praca na stanowisku kierowniczym przez minimum 1 rok

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na jej realizację, polegających między innymi na konieczności zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron.

Zamawiający dopuszcza możliwości dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty:
a) Zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadkach uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych), termin realizacji zlecenia będzie mógł zostać przesunięty.
b) Zamówienia uzupełniające – możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
c) Zamówienia dodatkowe - możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania ofertowego zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia publicznego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
• z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów
• wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane wyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
b) CV – życiorys zawodowy wykonawcy
c) wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik 2).

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty spełniające wymogi zapytania zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1: Cena brutto za miesiąc

Kryterium przyznaje się następujące znaczenie:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów
Cena brutto za miesiąc 100% 100
Maksymalna liczba punktów z kryterium cena brutto za miesiąc wynosi 100.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
Lp = C
gdzie:
Lp = łączna liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena brutto za miesiąc”

Zasady oceny
Kryterium 1 - Cena brutto za miesiąc (C)
Kryterium „cena brutto za miesiąc” zostanie ocenione w skali punktowej. Po uwzględnieniu wagi kryterium 100% oferta najtańsza uzyska 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg. następującego wzoru:
C = (CB/CO ) x 100
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena brutto za miesiąc”
CB – oznacza cenę brutto najtańszej oferty
CO – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam wynik, postępowanie ulega unieważnieniu. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty, w przypadku, w którym wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DISKUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

os. Tadeusza Kościuszki 1/Niedotyczy

32-020 Wieliczka

małopolskie , wielicki

Numer telefonu

12 3793030

NIP

6751355824

Tytuł projektu

Opracowanie urządzeń do niszczenia danych z nośników pamięci flash

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0061/18-00
Liczba wyświetleń: 45