Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr IDAP12RPOZ6P1_061218 na wykonanie prac badawczych (zadanie nr 6, 1 stanowisko - Koordynator ds. Naukowych, umowa zlecenie)

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

1154161

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać na specjalnie przygotowanym Formularzu oferty cenowej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
2) Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do tego osobę (lub osoby), zgodnie z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.
3) Ofertę należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa) lub w formie elektronicznej (na adres: artur.muszynski@idap.com.pl).
4) Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.
5) Koszty przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa oferent bez względu na wyniki postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

artur.muszynski@idap.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Muszyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48694109339

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w ramach zadania nr 6 - Analiza i prezentacja wyników badań eksperymentalnych i symulacyjnych oraz opracowanie wniosków dotyczących wpływu zastosowania proponowanego systemu
bezpieczeństwa na możliwość zmniejszenia ryzyka powstania obrażeń ciała dziecka pt.” Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w ramach zadania nr 6 - Analiza i prezentacja wyników badań eksperymentalnych i symulacyjnych oraz opracowanie wniosków dotyczących wpływu zastosowania proponowanego systemu
bezpieczeństwa na możliwość zmniejszenia ryzyka powstania obrażeń ciała dziecka pt.” Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 6 obejmuje następujący zakres prac:
Opracowanie wyników badań eksperymentalnych przeprowadzone zostanie na podstawie analizy filmów z kamer szybkich zarejestrowanych wielkości fizycznych za pomocą systemu rejestratora cyfrowego TDAS DTS ProLab. Analiza przyspieszeń zarejestrowanych w głowie i torsie manekina dziecka z zarejestrowanym filmem pozwala na określenie obciążeń działających na głowę i tors manekina, oraz zaobserwowania przyczyny ich powstawania. Analizie będzie podlegała również pozycja manekina dziecka przed i po zderzeniu. Badania eksperymentalne będą podstawą do wypracowania wytycznych, co do modyfikacji konstrukcji siedziska i podstawy fotelika w celu zmniejszenia obciążeń dynamicznych w warunkach uderzenia w bok pojazdu oraz stanowiły będą bazę do przeprowadzenia walidacji modelu numerycznego. Pozytywna walidacja pozwoli na dalsze symulacje na drodze analiz komputerowych, tak by móc w pełni odzwierciedlić różne warunki panujące podczas rzeczywistych zderzeń.


Zakres obowiązków:
• Koordynacja naukowa i techniczna projektu w ramach zadania.
• Ustalenie tematów badawczych w ramach zadania
• Ustalenie zakresu prac rozwojowych.
• Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych.
• Weryfikacja postępu naukowego w ramach realizowanych zadań.
• Opracowanie publikacji naukowych z zakresu wiedzy zdobytej w ramach prac badawczych.

Wymagane umiejętności:
• Wykształcenie mechaniczne, stopień naukowy doktora nauk technicznych,
• Doświadczanie w kierowaniu zespołem konstrukcyjnym i obliczeniowym przez okres min. 2 lat w przedsiębiorstwie,
• Doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych minimum 3 lata (wymagane zaświadczenie od kierownika projektu),
• Znajomość i doświadczenie w analizie kryteriów oceny obciążeń biomechanicznych działających na ciało człowieka, potwierdzona minimum dwoma publikacjami autorstwa lub współautorstwa oferenta w czasopiśmie naukowym będącym na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącymi tematyki bezpieczeństwa dzieci przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa,
• Doświadczenie w przygotowywaniu artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach, potwierdzone minimum pięcioma publikacjami autorstwa lub współautorstwa oferenta w czasopiśmie naukowym będącym na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
• Kreatywność oraz samodzielność w szukaniu analitycznych rozwiązań problemów mechanicznych,


Zamówienie zostanie udzielone w formie umowy cywilno-prawnej – umowa zlecenie.
Wymiar czasu pracy: pół etatu.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 150 dni od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy posiadają wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz doświadczenie umożliwiającą wykonanie zamówienia w tym w szczególności posiadają wykształcenie wyższe techniczne (preferowane mechaniczne), praktyczną znajomość reguł projektowania w programie SOLID EDGE ST8, dobrą znajomość języka angielskiego i bardzo dobre zdolności analityczne.

Potencjał techniczny

Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada potencjał osobowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Warunki dodatkowe:
• Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do żadnego określonego działania.
• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
• Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
• W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
• W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania dokumentów.
• Termin związania ofertą - 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.
• Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
• Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w poniższym zakresie:
a) zmiana terminu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron lub powodu okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.
b) zmiana wynagrodzenia wykonawcy wynikająca ze zmian prawno-podatkowych (zmiana stawek VAT, ubezpieczeń, itp.)
c) inne niemożliwe do przewidzenia na tym etapie okoliczności/warunki niezawinione przez żadną ze stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy.
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
4) Załącznik nr 4 – Zaświadczenie od Kierownika Projektu potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych
5) Załączenie nr 5 – Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem pierwszych stron publikacji autorstwa lub współautorstwa oferenta w czasopiśmie naukowym będącym na liście A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dotyczących tematyki bezpieczeństwa dzieci przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń lub informacji składanych przez oferentów.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium nr 1: cena netto - waga 100 pkt.

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
1Pa= Cmin/ Ca x 100 pkt., gdzie:
1Pa- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „cena”,
C min - najmniejsza cena netto z cen wszystkich ważnych ofert zaproponowanych przez oferentów,
Ca- cena oferty „a”.
Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

2) następnie zostanie utworzona lista rankingowa oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją począwszy od najwyższej.

3) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone wykonawcy który na liście rankingowej będzie zajmował pierwszą pozycję.

Wykluczenia

Zamawiający informuje że zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

IDAP TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jagiellońska 55

03-301 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

+48694109339

Fax

0

NIP

1132886834

Tytuł projektu

Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-5640/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Informuję, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia nr IDAP12RPOZ6P1_061218 na wykonanie prac badawczych (zadanie nr 6, 1 stanowisko - Koordynator ds. Naukowych, umowa zlecenie) w ramach projektu pt. „Innowacyjny fotelik samochodowy o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie 2014-2020 po dokonaniu oceny ofert zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Krzysztofa Damaziak (oferta z dnia 12.12.2018).
Liczba wyświetleń: 87