Strona główna
Logo unii europejskiej

Kurs/szkolenie nt. „Pilarz- drwal” dla 10 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce/Technikum w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-12-2018

Numer ogłoszenia

1154135

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. osobiście - w sekretariacie Zamawiającego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka w dni robocze w godzinach pracy, 7.30-1500. w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/11/2018/EZU”,
2. za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, Zaburze 46, 22-335 Żółkiewka (decyduje data wpływu do Zamawiającego), w kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr ZSP/11/2018/EZU” do godz. 1500,
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dostarczenie oferty na wskazane miejsce i we wskazanym terminie odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Różyło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

691546745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Pilarz- drwal” dla 10 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac" .
2. Kurs realizowany w oparciu o ramowy program kursu dla Drwali- operatorów pilarki spalinowej, z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonania zawodu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w oparciu o wytyczne zawarte w Zarządzeniu Nr 41 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 2 lipca 1998r oraz Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych zawartych w modułowych programach szkolenia zawodowego. Ponadto musi być realizowany na zasadach i warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012, poz. 186). Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku drwala – operatora pilarki oraz zdobycie stosownych uprawnień i zaświadczeń.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Żółkiewka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zmówienia jest jest wybór realizatora kursu/szkolenia nt. „Pilarz- drwal” dla 10 osób w ramach projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie kwalifikacji oraz otrzymanie zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia pt. „Drwal - Pilarz”, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622) wraz z suplementem zawierającym program szkolenia. Dokumenty te muszą nadawać pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pilarz drwal, (przepisy zawarte w Kodeksie Pracy oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r.( w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej) (Dz. U. z 2006 r. Nr 161 poz. 1141 ).

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy najpóźniej do 23.02.2019, termin realizacji do uzgodnienia. (zalecany termin ferii zimowych tj. 11.02 – 23.02.2019)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta każdego Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie następnie oceniona wg. następującego kryterium:
Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena brutto usługi [KC] 100% 100 pkt.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zdobędzie największą ilość punktów.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
4. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę w której wykonawca wykazał większą liczbę przeprowadzonych szkoleń wg. Załącznika 1. p. 3.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca nie przystąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku nie wybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
1. Treść oferty będzie niezgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym.
2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
3. Zostanie złożona po terminie składania ofert.
4. Będzie zawierała rażąco niską cenę.
5. Będzie niekompletna np. brak załączników.
6. Zostanie złożona przez Oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, lub nie będzie zawierała informacji o w/w powiązaniu.
7. Podmiot składający ofertę nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ŻÓŁKIEWCE/TECHNIKUM

Adres

22-335 Żółkiewka-Osada

lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu

0846831681

Fax

0846831681

NIP

5641688352

Tytuł projektu

Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0002/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SANNORT Sp.z o.o., 27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 75, Tel. 0158332664, NIP 864-58-54
data wpłynięcia - 17.12.2018
cena - 13900,00 zł
Liczba wyświetleń: 194