Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych TOIEC lub TELC na poziomach od A1 do B2 z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1154131

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć w formie elektronicznej (przez formę elektroniczną rozumie się przesłanie e-maila zawierającego skan formularza oferty podpisanego i opieczętowanego przez Wykonawcę) na adres e-mail: biuro@szkoleniamasters.pl

Ofertę należy dostarczyć do 14.12.2018 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@szkoleniamasters.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Bandzul

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych TOIEC lub TELC na poziomach od A1 do B2 z języka angielskiego oraz języka niemieckiego dla uczestników kursów językowych realizowanych w ramach projektu pt. „Mazowieckie kompetencje językowe” nr RPMA.10.02.00- 14-4910/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Potwierdzenie wzrostu ogólnych kompetencji z języków obcych u osób o niskich kwalifikacjach, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności języków obcych, uczących się, pracujących lub zamieszkałych na obszarze województwa mazowieckiego, uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów językowych TOIEC lub TELC na poziomach od A1 do B2 z języka angielskiego oraz języka niemieckiego dla uczestników kursów językowych realizowanych w ramach projektu pt. „Mazowieckie kompetencje językowe” nr RPMA.10.02.00- 14-4910/16, realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa mazowieckiego.

Zamówienie zostało podzielona na dwie części i w szczególności obejmuje przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów- łącznie dla ok. 336 osób na poszczególnych poziomach znajomości języka:

Część I:
a) z języka niemieckiego na pozimomie A1 – ok. 36 osób

Część II:
b) z języka angielskiego na pozimomie A1 – ok. 156 osób
c) z języka angielskiego na pozimomie A2 – ok. 132 osób
d) z języka angielskiego na pozimomie B1 – ok. 12 osób

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.
Zamawiający zastrzega ewentualność wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zapewni możliwość przeprowadzenia egzaminów w kilku edycjach - terminach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący akredytowanymi ośrodkami egzaminującymi, posiadający uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów, stanowiących przedmiot zamówienia.
Zamawiający przed podpisaniem umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia może poprosić Wykonawcę o przedstawienie stosownych dokumentów poświadczających akredytację na przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, znajdujące się w formularzu oferty.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o przyznanie przedmiotu zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, znajdujące się w formularzu oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o przyznanie przedmiotu zamówienia muszą znajdować się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej poprawną realizację zamówienia.
Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, znajdujące się w formularzu oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy:
a) zmiana Wykonawcy realizacji zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca z którym została zawarta umowa wykaże i wyjaśni, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia zgodnie z umową. Umowa może być wtedy zawarta z innym Wykonawcą na tych samych warunkach. Nowy Wykonawca musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym w zakresie nie mniejszym niż dotychczasowy Wykonawca. Nowy Wykonawca musi także wykazać brak podstaw do wykluczenia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym. Nowy Wykonawca odpowiada solidarnie z dotychczasowym Wykonawcą za zakres umowy dotychczas zrealizowany.
b) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli Wykonawca nie jest w stanie zrealizować egzaminów w wyznaczonym terminie z powodu niemożności spełnienia warunków realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością. W takiej sytuacji Zamawiający może dopuścić do wydłużenia terminu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na kompletną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni wszystkie otrzymane oferty, przyznając im punkty, według poniższych kryteriów oceny:
a) cena – waga 100%.
Weryfikacja na podstawie Formularza oferty .
Punktacja wyliczana w oparciu o wzór:
100 punktów x (jednostkowa cena brutto najtańszej oferty / jednostkowa cena brutto ocenianej oferty).

Zamawiający przyzna punkty dla każdej z części zamówienia osobno, według wzoru przedstawionego w powyższym punkcie.

Punkty przyznane dla każdej części zamówienia zostaną zsumowane. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą ilość punktów.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

Wykluczenia

Wykonawcy nie mogą być powiązani, ani kapitałowo, ani osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowo-osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, lub w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym, lub członkami organów zarządzających, lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e) pozostawaniu przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
f) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MASTERS CENTRUM SZKOLENIA BIZNESU K.BANDZUL SPÓŁKA JAWNA

Adres

Mickiewicza 1/50

21-040 Świdnik

lubelskie , świdnicki

Numer telefonu

815333139

Fax

815325062

NIP

9462128839

Tytuł projektu

Mazowieckie Kompetencje Językowe

Numer projektu

RPMA.10.02.00-14-4910/16-00
Liczba wyświetleń: 299