Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup mebli i sprzętu RTV w ramach projektu „Budowa obiektu w Głogówku celem świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach placówek zapewniających całodobową opiekę, dzienny dom opieki oraz mieszkania wspomagane dla osób w podeszłym wieku”.

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1154097

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne w godz. 12:00-16:00.

Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy:
Radom, ul. Kanałowa 9
26-600 Radom
adres e-mail: 4_pory_roku_glogowek@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

4_pory_roku_glogowek@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Martyna Tyczyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570 457 832

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i sprzętu RTV :

MEBLE
1 łóżko pojedyncze z materacem przeciwodleżynowym 53 szt
2 szafka nocna z szuflada 53 szt
3 szafa 55 szt
4 łóżko dla osób w stanie ciężkim z materacem przeciwodleżynowym 7 szt.
5 szafka przyłóżkowa dla osób w stanie ciężkim 7 szt.
6 fotele tapicerowane 23 szt
7 Krzesło 26 szt.

SPRZĘT RTV
1 tv led 32" 54 szt.
2 instalacja kina domowego 1 szt.
3 projektor podwieszony pod sufitem 1 szt.
4 Ekran wysuwany 1 szt.
5 zasłona wieszająca 1 szt.

Dopuszcza się składanie ofert na jedną z części

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: Radom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie ofert na dostawę mebli i sprzętu RTV

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i sprzętu RTV :

MEBLE
1 łóżko pojedyncze Z materacem przeciwodleżynowym 53 szt
2 szafka nocna z szuflada 53 szt
3 szafa wysokość 55 szt
4 łóżko dla osób w stanie ciężkim z materacem przeciwodleżynowym piankowym 7 szt.
5 szafka przyłóżkowa dla osób w stanie ciężkim 7 szt.
6 fotele tapicerowane 23 szt
7 Krzesło 26 szt.

SPRZĘT RTV
1 tv led 32" 54 szt.
2 instalacja kina domowego 1 szt.
3 projektor podwieszony pod sufitem 1 szt
4 Ekran wysuwany 1 szt.
5 zasłona wieszająca 1 szt.

Dopuszcza się składanie ofert na jedną z części (MEBLE lub SPRZĘT RTV)

Szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu Konkurs ofert nr 1/12/2018

Kod CPV

39151000-5

Nazwa kodu CPV

Meble różne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa mebli i sprzętu RTV musi nastąpić do 10 stycznia 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ISTOTNEJ ZMIANY UMOWY:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z dostawcą, który
zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy
będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z
powodu:
- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
- wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Podpisana oferta na udostępnionym formularzu oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań


Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą
być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających
tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z
podaniem imienia i nazwiska.
Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający
ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
Cena: 100 pkt.
Ocenie podlega cena łączna brutto oferty na daną część. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą
ceną brutto, tj. 100 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie
ze wzorem: (Cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.
Wskazana w ofercie cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania
zamówienia.
Oferta z największa łączną ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.
Dla każdej części zamówienia stosuje się osobną ocenę.

Wykluczenia

INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
— Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 PORY ROKU SP. Z O.O.

Adres

Kamienna 9

47-300 Krapkowice

opolskie , krapkowicki

Numer telefonu

605275784

NIP

1990113027

Tytuł projektu

Budowa obiektu w Głogówku celem świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach placówek zapewniających całodobową opiekę, dzienny dom opieki oraz mieszkania wspomagane dla osób w podeszłym wieku

Numer projektu

RPOP.10.01.02-16-0003/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1 MEBLE
MERC Michał Nowak
u. Ostrowiecka 7 lok. 43
26-600 Radom

Część 2 SPRZĘT RTV
MERC Michał Nowak
u. Ostrowiecka 7 lok. 43
26-600 Radom
Liczba wyświetleń: 168