Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAKUP USŁUG BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ZAKRESIE TESTOWANIA I WALIDACJI NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-12-2018

Numer ogłoszenia

1154094

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w opisanej „OFERTA USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ZAKRESIE TESTOWANIA I WALIDACJI NOWEJ TECHNOLOGII WYTWARZANIA – DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2018/RPOWL/POLCOMM” i zamkniętej kopercie na adres siedziby Zamawiającego: Chlewiska 100, 21-100 Lubartów, Polska.
2. Oferty należy składać do dnia: 21/12/2018 (godzina 16:00).
3. Dla zachowania ważności oferty, składane oferty należy podpisać i opieczętować.
4. Oferta cenowa powinna być podpisana przez Oferenta lub właściwie umocowanego przedstawiciela Oferenta.
5. Integralną część oferty stanowi Zapytanie ofertowe - z jego wszystkimi załącznikami.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, uzupełniających i częściowych.
7. Oferent może wprowadzić zmiany lub całkowicie wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym powyżej.
8. Oferent nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.
9. Za datę złożenia oferty uznaje się datę fizycznego wpływu oferty do Zamawiającego, co jest równoznaczne z potwierdzeniem wpływu wraz z podpisem i pieczęcią firmową Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zespół do przeprowadzenia postępowania ofertowego na wybór Wykonawcy: Tomasz Szyszka – tel. +48 81 855 33 43 wew. 28, e-mail: tszyszka@polcomm.com.pl, Dariusz Kozak – tel. +48 81 855 33 43 wew. 25, e-mail: dkozak@polcomm.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 81 855 33 43 wew. 28, +48 81 855 33 43 wew. 25

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie testowania i walidacji nowej technologii wytwarzania w warunkach rzeczywistych innowacyjnego parku maszynowego stanowiącego własność Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubartowski Miejscowość: Chlewiska 100, 21-100 Lubartów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej w zakresie testowania i walidacji nowej technologii wytwarzania w warunkach rzeczywistych innowacyjnego parku maszynowego stanowiącego własność Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie testowania i walidacji nowej technologii wytwarzania „kompozytu na osnowie węglika spiekanego dla narzędzi skrawających zmniejszającej zużycie materiałów krytycznych z przeznaczeniem na wymienne płytki skrawające do obróbki materiałów trudnoobrabialnych z wysokimi prędkościami”, w warunkach rzeczywistych innowacyjnego parku maszynowego stanowiącego własność Zamawiającego. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia:
1. Do 21/12/2018 - przygotowanie ofert i złożenie ich przez Oferentów.
2. Do 24/12/2018 - analiza ofert przestawionych przez Oferentów, omówienie ofert, wybór Wykonawcy i sporządzenie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty, przedłożenie wzoru umowy do podpisu przez wybranego Wykonawcę.
3. Najpóźniej do 31/03/2019 – realizacja usługi, podpisanie protokołu odbioru końcowego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. wchodzą w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz posiadają kategorię naukową min. B. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert wraz z kopią zaświadczenia NIP i REGON Wykonawcy.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji usług odpowiadających charakterem przedmiotowi zamówienia.
Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi wykazać (na wzorze stanowiącym zał. nr 4 do Zapytania ofertowego), iż w okresie 2015-2018 zrealizował co najmniej 5 usług badawczych w zakresie właściwości fizycznych i funkcjonalnych twardych i super twardych materiałów narzędziowych.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny zapewniający możliwość realizacji usługi badawczo-rozwojowej określonej szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, tj. dysponują sprzętem laboratoryjnym i urządzeniami niezbędnymi do przeprowadzenia/wykonania m.in. mieszanek proszków gotowych do prasowania (RTP), badania kinetyki spiekania (badania dylatometryczne), badania gęstości wyprasek (badania piknometryczne) oraz badania składu fazowego spieków (dyfrakcji rentgenowskiej). Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi oświadczyć, że posiada wymagany potencjał techniczny oraz wykazać, że dysponuje niezbędnym sprzętem/urządzeniami (na wzorze stanowiącym zał. nr 5 do Zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zadania.
Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (na wzorze stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

1. Jeżeli otrzymane materiały, zdaniem Oferenta, posiadają niejasności, które mogłyby wpłynąć na przyjęte rozwiązania, standardy i zaproponowaną cenę, może On wystąpić z zapytaniem na piśmie (e-mail) o wyjaśnienie problemu. Wszelkie zapytania należy kierować do Zespołu Przetargowego.
2. Zespół Przetargowy udzieli wyjaśnień Oferentowi na piśmie (e-mail).
3. Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść dokumentów składających się na Zapytanie ofertowe. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana (aktualizacja) stanie się integralną częścią Zapytania ofertowego oraz zostanie doręczona do wszystkich Oferentów.
4. Zamawiający może przedłużyć określony w Zapytaniu termin składania ofert w celu umożliwienia Oferentom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą ponownie uzgadniane.
5. Dla ujednolicenia wszystkich ofert należy podawać wszystkie ceny na nią się składające bez podatku VAT (ceny netto).
6. Ceny ofertowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Zapytaniu ofertowym oraz została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą.
9. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia zamówienia któremukolwiek z Oferentów.
10. Zamawiający nie jest zobowiązany do informowania Oferentów o rezygnacji i przyczynach rezygnacji z ich oferty.
11. Ofertę uznaje się za zaakceptowaną dopiero po podpisaniu umowy.
12. Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę o wynikach procedury poprzez podanie nazwy Oferenta, który został wybrany.
13. Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta, że jego oferta została wybrana w celu podpisania umowy. W zawiadomieniu tym Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji Zapytania na każdym etapie jego realizacji, najpóźniej do momentu ostatecznego wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny anulacji.
15. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy.
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie podpisania umowy bez podania uzasadnienia zmiany decyzji.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
2. Umowa może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
3. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać wszystkie wymienione poniżej dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
c) Wykaz co najmniej 5 usług badawczych w zakresie właściwości fizycznych i funkcjonalnych twardych i super twardych materiałów narzędziowych zrealizowanych w okresie 2015-2018 – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
d) Oświadczenie o posiadaniu potencjału technicznego wraz z wykazem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia usługi badawczo-rozwojowej w wymaganym zakresie – wg załącznika nr 5 do niniejszego Zapytania.
e) Kopia wydruku aktualnego odpisu z właściwego rejestru, kopia zaświadczenia NIP i REGON.
f) Zaparafowane przez Oferenta (zgodnie z reprezentacją) niniejsze Zapytanie Ofertowe.
2. Wszystkie wymienione wyżej dokumenty powinny być złożone w kolejności jaka jest podana w punkcie 1.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, uzupełniających i częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny oferty i ich wagi:
1. Kryterium nr 1: Całkowita cena netto przedmiotu zamówienia - waga kryterium 100 punktów.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 100 pkt, według następującego wzoru:

Punktacja w ramach kryterium 1 = (Najniższa Cena całkowita netto oferty / Cena całkowita netto oferty badanej) x 100 pkt

Wybrana zostanie oferta, która w najwyższym stopniu spełni ww. kryteria wyboru, czyli uzyska najwyższą punktację w ramach kryterium nr 1. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania w ramach zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów wynosi 100 punktów.
W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Wykluczenia

Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
• Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
• Oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
• Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
• Oferta została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lun powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, 5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

P.H.M. POLCOMM DARIUSZ KOZAK

Adres

21-100 Chlewiska

lubelskie , lubartowski

Numer telefonu

81 855 33 43

Fax

81 855 33 43

NIP

7141746099

Tytuł projektu

Zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie testowania i walidacji nowej technologii produkcji w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania oraz zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej

Numer projektu

RPLU.01.05.00-06-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
ul. Wrocławska 37A, 30-011 Kraków,
KRS: 0000134048, NIP: 675-00-01-774, REGON: 000032603
Data wpływu oferty: 20/12/2018 godz. 11:07
Cena netto oferty : 130 000,00 PLN
Cena brutto oferty: 159 900,00 PLN
Liczba wyświetleń: 145