Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Borów w ramach realizacji projektu „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-12-2018

Numer ogłoszenia

1153961

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Borów, ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów- sekretariat w terminie do dnia 20 grudnia 2018r. do godz. 15 30.
Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać sposób dostarczenia oferty, tak aby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.
W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania oferty Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki.
Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z załącznikiem nr 2 i 3 w kopercie, opisanej w następujący sposób:
Oferta na zadanie pod nazwą:
Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Borów w ramach projektu: : „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”, realizowanego przez Gminę Borów. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Engel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71/3927634

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli z trzech szkół z terenu Gminy Borów w ramach realizacji projektu „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów” - zgodnie z załącznik nr 5 –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: strzeliński Miejscowość: Borów, Borek Strzeliński, Zielenice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do przygotowania i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Borów w zakresie doskonalenia ich umiejętności, tak aby zapewnić uczniom szkół najwyższą jakość zajęć dodatkowych w ramach projektu pod nazwą „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów”, realizowanego przez Gminę Borów, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla nauczycieli z trzech szkół z terenu Gminy Borów w ramach realizacji projektu „Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów” - zgodnie z załącznik nr 5 –OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy harmonogram szkoleń Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 marca 2019r. Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie uzgodniony z wybranym wykonawcą. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to 15 stycznia 2019r.
Harmonogram ustalany będzie dla każdej grupy oddzielnie i będzie zawierał daty i godziny, uwzględniając wymagania Zamawiającego określone w niniejszym postępowaniu.
Wszelkie zmiany w harmonogramie na etapie realizacji przedmiotu zamówienia muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i nie wymagają zmiany umowy.
Terminy i godziny realizacji kursów/warsztatów powinny zostać dostosowane tak, by nie zakłócać pracy placówek. Zajęcia odbywać się muszą po godzinach pracy nauczycieli (popołudniami i/lub w soboty) w szkołach, w których realizowany jest projekt. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Zamawiającego zajęcia będą mogły odbyć się w niedzielę. Ponadto Zamawiający dopuszcza realizacji szkoleń w okresie ferii zimowych w województwie Dolnośląskim. Dokładne terminy szkoleń zostaną ustalone przez Zamawiającego z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
1) w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) przeprowadzili w sposób należyty co najmniej 15 szkoleń odpowiadających przedmiotowi zamówienia w wymiarze co najmniej 150 godzin lekcyjnych łącznie.
Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie wykazu zrealizowanych usług szkoleniowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.
Ponadto Wykonawca na potwierdzenie zrealizowania usług w sposób należyty dołączy do oferty referencje potwierdzające.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w następujących przypadkach:
a) w razie zmniejszenia liczby uczestników szkolenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jak np. śmierć uczestnika szkolenia, długotrwała choroba uczestnika szkolenia powstała przed rozpoczęciem szkolenia, skreślenie z listy uczestników projektu uczestnika szkolenia lub innej ważnej przyczyny losowej, która nastąpiła po dniu podpisania niniejszej Umowy i została zgłoszona Wykonawcy nie później niż na dwa dni przed terminem szkolenia;
b) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności w chwili zawierania umowy, w tym wpływających na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
2. W razie niezależnej od Wykonawcy niemożności przeprowadzenia zajęć przez osobę wskazaną przez Wykonawcę (np. zwolnienie lekarskie, zdarzenie losowe), Wykonawca będzie mógł we własnym zakresie zapewnić zastąpienie wskazanej osoby inną. O powstałej niemożliwości przeprowadzenia zajęć przez osobę wskazaną przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest uprzednio poinformować Zamawiającego na piśmie w celu zaakceptowania przez Zamawiającego zastępstwa.
3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty (ZAŁĄCZNIK NR 1) należy załączyć:
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku składania oferty przez pełnomocnika.
2) Oświadczenie Wykonawcy- ZAŁĄCZNIK NR 2
3) Wykaz usług szkoleniowych- ZAŁĄCZNIK NR 3

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena przedmiotu zamówienia – waga 100%- 100 pkt
Cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania całej usługi szkoleniowej. . Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru: C = [C min / C bad] x 100
Gdzie C- liczba punktów za cenę ofertową, C min- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych,
C bad- cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Stosowne oświadczenie wykonawca składa w formularzu oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BORÓW

Adres

Konstytucji 3 Maja 22

57-160 Borów

dolnośląskie , strzeliński

Numer telefonu

173933221

Fax

713933035

NIP

9141002833

Tytuł projektu

Dziś przygotowuję się do jutra - wsparcie uczniów i uczennic w Gminie Borów

Numer projektu

RPDS.10.02.01-02-0016/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BPR Consulting Paulina Zastróżna
ul. Radwańska 27/2u
90-540 Łódź

Oferta nr 2 wpłynęła do Zamawiającego w dniu 19.12.2018r.
Cena oferty brutto to: 61 430,00 zł.
Liczba wyświetleń: 292