Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”. Nr postępowania: 1/SZOWES-RSZCZ/2018

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-12-2018

Numer ogłoszenia

1153959

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 14.12.2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA ZAMAWIAJĄCYM JEST :
Fundacja Nauka dla Środowiska
Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.org

BAZA KONKURENCYJNOŚCI JAKO DANE ZAMAWIAJĄCEGO WYGENEROWAŁA DANE GMINY PYRZYCE NIE MAMY MOŻLIWOŚCI EDYTOWANIA TYCH DANYCH. GMINA PYRZYCE BYŁA PARTNEREM PROJEKTU W RAMACH KTÓREGO OGŁOSZONO NINIEJSZE ZAMÓWIENIE.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kasprzak, e-mail: emilia.kasprzak@ndsfund.org,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607225572

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów z województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: Szczecin, Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):
Pakiet I: Opracowanie strony internatowej
Pakiet II: Materiały reklamowe – druk

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: Szczecin, Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do świadczenia usług marketingowych la podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów z województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: Szczecin, Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):
Pakiet I: Opracowanie strony internatowej
Pakiet II: Materiały reklamowe – druk

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów z województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: Szczecin, Świnoujście, goleniowski, gryficki, kamieński, policki.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):
Pakiet I: Opracowanie strony internatowej
Pakiet II: Materiały reklamowe – druk

UWAGA MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ PO ICH WYKONANIU DOSTARCZONE OSOBIŚCIE LUB POCZTĄ LUB KURIEREM NA ADRES:
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla regionu szczecińskiego
Aktywa Plus Emilia Kowalska
Inkubator SZOWES
ul. Cukrowa 8, pokój 921
(budynek Uniwersytetu Szczecińskiego – dawna czytelnia)
71-004 Szczecin
LUB INNY ADRES WSKAZANY PRZEZ OSOBĘ DO KONTAKTU W SPRAWACH REALZIACJI ZAMÓWIENIA


SZCZEGÓŁOWY OPIS W ZAŁĄCZNIKU.

Kod CPV

79340000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi reklamowe i marketingowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego”, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia oraz rodzajów podmiotów stanowiących przedmiot zamówienia.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zawartość oferty. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik),
3. Wykaz podmiotów ekonomii społecznej na rzecz których prowadzono usługi opracowania strony internetowej (według wzoru stanowiącego załącznik) - dotyczy Pakiet I;

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Pakiet I

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena [C] 60% 60 pkt.
Doświadczenie [D] 40% 40 pkt.

Zasady oceny kryterium "Cena" [C]
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------ x100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla Pakietu I (załącznik nr 1 do SIWZ).

Zasady oceny kryterium " Doświadczenie” [D]:
W kryterium „Doświadczenie” będzie oceniana liczba Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) dla których Wykonawca świadczył usługi marketingowe polegające na opracowaniu strony internetowej zgodnie z zakresem przedstawionym w opis przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował należycie usługi marketingowe polegające na opracowaniu strony internetowej zgodnie z zakresem przedstawionym w opis przedmiotu niniejszego zamówienia, których odbiorcą były następujące Podmioty Ekonomii Społecznej (zgodnie z definicją obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Ekonomii Społecznej). Oferta z największą liczbą Podmiotów Ekonomii Społecznej otrzymuje 40 pkt, a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

Do
D = ------------ x100 pkt x 40%
Dn

gdzie:
D – liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie”
Do - Doświadczenie badanej oferty (liczba PES)
Dn - Doświadczenie najkorzystniejszej oferty (liczba PES)

Pakiet II

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena [C] 100% 100 pkt.

Zasady oceny kryterium "Cena" [C]
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------ x100 pkt x 100%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla Pakietu II (załącznik nr 1 do SIWZ).

3. Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
b) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
d) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

Wykluczenia

a) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA PYRZYCE

Adres

pl. Ratuszowy 1

74-200 Pyrzyce

zachodniopomorskie , pyrzycki

Numer telefonu

913970320

Fax

913970314

NIP

8531456990

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K001/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego” współfinansowany jest przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Liczba wyświetleń: 249