Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług asystenta osobistego osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 06.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-12-2018

Numer ogłoszenia

1153924

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

10.12.2018 r. godz.10:50 - został wymieniony załącznik nr 1:
było:
2. Oferuję usługi w wymiarze:
 dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 20 punktów
 dyspozycyjność – 5 - 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 15 punktów
 dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 8 punktów
 dyspozycyjność – 1 -3 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00 – 3 punkty
jest:
2. Oferuję usługi w wymiarze:
 dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00 – 20 punktów
 dyspozycyjność – 5 - 6 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00 – 15 punktów
 dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00 – 8 punktów
 dyspozycyjność – 1 -3 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00 – 3 punkty

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 14.12.2018 r. do godziny 15.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych, pok. 219, IIp. (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/9.2/12/2018/AOON/FAL w ramach. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Oferenta. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Ziółkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

74 8480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” nr umowy: RPDS.09.02.01-02-0015/17-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych-konkursy horyzontalne, Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty z zakresu: usług asystenta osobistego osób niepełnosprawnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: powiat Wałbrzych, wałbrzyski i świdnicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych, którzy świadczyć będą swoje usługi na rzecz osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego. Usługi świadczone będą na podstawie umowy cywilno-prawnej w czasie zleconym pomiędzy 01.01.2019 r. a 31.12.2019 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego. Usługi te będą świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnością – uczestników i uczestniczek projektu pn. „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert : 14.12.2018 r. do godz. 15:00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Potencjał techniczny

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Dodatkowe warunki

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów
a) Kryterium- cena: 40%
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin /C0) x 40
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 godzinę brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium cena wynosi 40 .

b) Kryterium- dyspozycyjność : 20%
Oferent lub osoba wyznaczona przez podmiot, wypełniając załącznik nr 1 ma możliwość wskazania różnej dyspozycyjności osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku różnej dyspozycyjności osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, Zamawiający nada punkty w tym kryterium na podstawie:
Punkty za kryterium dyspozycyjność będą przyznane następująco:
dyspozycyjność – 7 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00 – 20 punktów
dyspozycyjność – 5 - 6 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00 – 15 punktów
dyspozycyjność – 4 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00 – 8 punktów
dyspozycyjność – 1 -3 dni w tygodniu od 7.00 do 21.00 – 3 punkty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium dyspozycyjność wynosi 20.

c) Kryterium - przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 40 %
Oferent lub osoba wyznaczona przez podmiot wypełniając załącznik nr 7 oświadcza, że należy lub nie należy do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zamawiający przed podpisaniem umowy z Oferentem lub osobami wyznaczonymi przez podmiot będzie weryfikował to kryterium na podstawie dokumentów potwierdzających przynależność do tej grupy.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Oferenta w kryterium wynosi 40.

Wykluczenia

Szczegóły zawarte w SIWZ do niniejszego zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów miasta Wałbrzycha, wałbrzyskiego i świdnickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0015/17-00

Inne źródła finansowania

Zamawiającym jest Forum Aktywności Lokalnej,ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych.
Liczba wyświetleń: 46