Strona główna
Logo unii europejskiej

„Dostawa 10 szt. bieżni elektrycznych do Centrum Aktywnego Wypoczynku w Tarnowie” w ramach projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II”

Data publikacji: 05.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

1153788

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 13.12.2018 r., godz. 10.00.
Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Tarnowa, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter sala 1 - Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym.
Sposób:
1. Ofertę należy sporządzić i przedstawić Zamawiającemu w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
4. Formularz oferty i dokumenty, które sporządza Oferent, muszą być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Wykonawcy lub pełnomocnika Oferenta. W ostatnim przypadku do oferty należy dodatkowo załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba pełnomocnika.
5. Do formularza oferty należy dołączyć wszystkie wskazane w ogłoszeniu dokumenty.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zabezpieczonym opakowaniu zaadresowanym na Organizatora przetargu, tj. na Gminę Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa. Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz nazwę przetargu, do którego składana jest oferta. Skutki zaadresowania koperty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Oferent.
7. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej doręczenia do miejsca składania ofert.
8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu składania ofert zostaną odrzucone.
9. Przed upływem terminu składania ofert Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty, bądź w celu rezygnacji z udziału w postępowaniu, bądź w celu jej modyfikacji i ponownego jej złożenia przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści oferty lub jej wycofanie wymaga formy pisemnej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Jaźwiec - pracownik Referatu Inwestycji w Wydziale Infrastruktury Miejskiej.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 14/688-27-20

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. bieżni elektrycznych opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: tarnowski Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy dostawy bieżni elektrycznych do budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku w Tarnowie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 szt. bieżni elektrycznych opisanych w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

37400000-2

Nazwa kodu CPV

artykuły i sprzęt sportowy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 27.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.

Potencjał techniczny

Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.

Dodatkowe warunki

Organizator przetargu nie stawia szczegółowego warunku.

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oświadczenie o braku powiązań – wg. załącznika nr 2,
2) Pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych w imieniu Oferenta (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) – w przypadku, gdy formularz oferty został podpisany przez pełnomocnika.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty nieodrzucone oceniane zostaną wg kryterium: cena - 100%.

Wykluczenia

Informacja na temat zakresu wykluczenia
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Oferenci/Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Organizatorem przetargu/Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Organizatorem przetargu/Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora przetargu/Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Organizatora przetargu/Zamawiającego czynności związane przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załącznika nr 2 do niniejszego przetargu cywilnego.
W celu złożenia należytego oświadczenia j.w. informuje się, że osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Organizatora przetargu/Zamawiającego lub wykonującymi w imieniu Organizatora przetargu/Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy są: Rafał Nakielny, Sławomir Kolasiński, Iwona Jaźwiec, Piotr Wardawa i Joanna Gicala-Wójcik.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w przetargu cywilnym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TARNOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Adres

Wekslarska 11

33-100 Tarnów

małopolskie , Tarnów

Numer telefonu

146268314

NIP

8733246592

Tytuł projektu

Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II

Numer projektu

RPMP.06.03.01-12-0440/16-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: LUBMAR Andrzej Lubera, ul. Jastruna 23, 33-100 Tarnów
data wpłynięcia oferty: 12.12.2018 r., godz. 14:01
cena: 48.572,70 zł brutto
Liczba wyświetleń: 288