Strona główna
Logo unii europejskiej

Druku materiałów promocyjnych na targi

Data publikacji: 05.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

1153756

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 13.12.2018r., do godziny 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
2. Miejsce składania ofert:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marek@nfunyacht.com
- za pośrednictwem poczty, kurierem na adres firmy lub osobiście:
N Fun Yachting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Żurawia 7
11-500 Wilkasy
(z dopiskiem na kopercie: „Wydruk materiałów reklamowych”).
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
4. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Złożona oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim.
6. Wszystkie strony oferty powinny zostać trwale spięte, zaś oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana
i parafowana przez Wykonawcę.
7. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

marek@nfunyacht.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Stańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

500296320

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wydruk materiałów reklamowych wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego:
1) Druk ulotek
2) Druk folderów
3) Druk wizytówek

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: giżycki Miejscowość: Wilkasy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wydruk materiałów reklamowych wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego w celu wykorzystania ich w trakcie realizacji projektu.

Przedmiot zamówienia

Wydruk materiałów reklamowych wg wzorów dostarczonych przez Zamawiającego:
1) Druk ulotek o następujących parametrach:
a. Format końcowy: A4 (210 x 297 mm)
b. Druk: Okładka 4/4
c. Papier: Kreda mat - 300 g
d. Uszlachetnienie: Standardowe
e. Zgrzewanie w folię: Tak
f. Nakład: 6600 (4 wersje językowe)
2) Druk folderów o następujących parametrach:
a. format końcowy: A4 (210 x 297 mm)
b. Papier: Kreda mat - 300 g
c. Druk: Okładka 4/4, Wnętrze 4/4
d. Uszlachetnienie: Standardowe
e. Ilość stron: 4 + 4
f. Szycie: Zeszytowe po krótkim boku
g. Nakład: 22 000 (4 wersje językowe)
3) Druk wizytówek o następujących parametrach :
a. Nakład: 2000 szt.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 22461000-9 – Katalogi
Kod CPV: 22100000-1 – Drukowane książki, broszury, ulotki
Kod CPV: 30199730-6 – Wizytówki

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zadań: do 28.02.2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny,
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wymaganych przez Zamawiającego,
c) przedstawi nieprawdziwe informacje,
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonymi w zapytaniu wytycznymi).
W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (powiększonej o podatek od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień w tym złożenie dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria:
cena - waga 100 %.
Opis sposobu wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty:
1. Cena – waga 100% (maksymalnie 100 punktów).
Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym.
Ocena spełniania kryterium „cena” dokonana według następującego wzoru:
C = (Cmin : Cof x 100)
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie za całość zlecenia,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Cof – cena badanej oferty.
Na podstawie przyznanych punktów Zamawiający utworzy listę rankingową Wykonawców. Każdemu wskazanemu w ofercie Wykonawcy zostanie przypisana liczba punktów w ramach kryterium ceny. Z listy rankingowej zostaną wyłonieni Wykonawcy, którzy otrzymają największą łączną liczbę punktów.
Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane będą wezwani do podpisania umowy Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

Wykluczenia

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna, tzn. gdy jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d) Oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
e) oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
e) bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

N FUN YACHTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 7

11-500 Wilkasy

warmińsko-mazurskie , giżycki

Numer telefonu

500296320

NIP

8451987254

Tytuł projektu

Promocja i wzrost rozpoznawalności marki N FUN YACHTING na rynkach zagranicznych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-28-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Aprint Rzerzuchowski Spółka Komandytowo – Akcyjna
02 – 672 Warszawa, ul. Domaniewska 47/10

data wpłynięcia 12.12.2018

cena 16400 zł
Liczba wyświetleń: 137