Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Data publikacji: 05.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1153697

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie ulega treść ogłoszenia w module "Termin składania ofert" z 25.01.2019 na 12.02.2019.

Zmianie ulega treść ogłoszenia w module "Miejsce i sposób składania ofert" na następującą:
"1. Opis sposobu i przygotowania i złożenia oferty określa rozdział IV SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2019r. o godz. 12:00".

Zmianie ulega treść ogłoszenia w module "Przedmiot zamówienia" na następującą:
"1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zintegrowanego systemu e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia określa rozdział 5 do SIWZ".

Zmianie ulega treść ogłoszenia w module "Harmonogram realizacji zamówienia": pkt 3, na następującą:
"3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019r. o godzinie 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego".

Zmianie ulegają następujące załączniki (modyfikacja):
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
2. Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór umowy
3. Załącznik nr 4 do SIWZ - zestawienie minimalnych wymaganych parametrów technicznych

Opublikowano nowe załączniki w związku z zamieszczoną modyfikacją ogłoszenia:
1. Załącznik nr 7 do SIWZ - Regulamin prezentacji
2. Załącznik nr 8 do SIWZ (do poz. 255 w zał. nr 4 do SIWZ po modyfikacji)

Miejsce i sposób składania ofert

1. Opis sposobu i przygotowania i złożenia oferty określa rozdział IV SIWZ.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2019r. o godz. 12:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Mikitiuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(83) 41 47 297

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, zgodnie z SIWZ, załącznikiem nr 4 do SIWZ (zestawienie minimalnych wymaganych parametrów technicznych) oraz załącznikiem nr 1 do SIWZ (wzór umowy).
2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Biała Podlaska Miejscowość: Biała Podlaska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Stworzenie i uruchomienie zintegrowanego systemu e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zintegrowanego systemu e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
2. Opis przedmiotu zamówienia określa rozdział 5 do SIWZ.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „Pzp” lub „ustawą Pzp” (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi dla postępowań, dla których wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 221 000 euro.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019r o godzinie 12:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
4. Otwarcie ofert na Platformie Zakupowej dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
5. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej w zakładce „Informacja z otwarcia ofert”. Informacja upubliczniona przez Zamawiającego po otwarciu ofert będzie zawierać:
5.1 kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5.2 nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
5.3 ceny oraz termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach (o ile będą stanowić kryteria oceny ofert).
4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
6. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31.12.2019r.
8. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie umowy nastąpi zgodnie z treścią §8 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy);
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy).

Szczegółowe warunki ww. zakresie określa rozdział VII SIWZ.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki zmian reguluje wzór umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i inne dokumenty określa rozdział VIII SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty , wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób obliczenia ceny i oceny ofert określa rozdział XIII SIWZ.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:
1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale ust.1.2;
2. który nie wykazał, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. wobec, którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Uwaga:
Powyższych postanowień nie stosuje się do wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Adres

Terebelska 57-65

21-500 Biała Podlaska

lubelskie , Biała Podlaska

Numer telefonu

83 414 72 11

Fax

83 414 72 20

NIP

5371960760

Tytuł projektu

Budowa zintegrowanego systemu e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej

Numer projektu

RPLU.02.01.00-06-0004/17-00

Inne źródła finansowania

Środki własne (finansowe) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Asseco Poland Spółka Akcyjna
ul. Olchowa 14
35-322 Rzeszów
Oferta z dn. 12.02.2019
Cena: 1.488.300,00 PLN
Liczba wyświetleń: 343