Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” każdorazowo dla 92 osób

Data publikacji: 05.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

1153653

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście, pocztą, kurierem - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie, ul. Braci Drzewieckich 1, 62-025 Kostrzyn lub w formie elektronicznej na adres sekretariat@opskostrzyn.pl.
2. Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2018 r. o godz. 10.00
3. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert, niezależnie od sposobu, w jaki Wykonawca składa ofertę, będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy.
Wymagania dotyczące oferty-opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta i załączniki do niej winny być złożone w formie pisemnej i napisane w języku polskimi w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych.
2. Zamawiający dopuszcza się składanie oferty w postaci elektronicznej.
3. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór, dokumenty te sporządza się według tych wzorów.
4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisem:
Świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”
5. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
6. Jeśli wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej powyższy opis należy umieścić w temacie wiadomości.
Zmiany i wycofanie oferty
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed upływem terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE". Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
3. Wycofana oferta bez otwierania zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.
4. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@opskostrzyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Piasecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

618188860

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
1. WYJAZDY DO KINA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
2. WYJAZDY DO TEATRU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
3. WYJAZDY NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Kostrzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji wyjazdów do kina i teatru jest zapewnienie rozrywki kulturalnej, natomiast celem realizacji wyjazdów na basen jest poprawa samopoczucia uczestników, wzmocnienie poszczególnych grup mięśniowych oraz sprawności fizycznej. Ćwiczenia na basenie przyczynią się do:
- oprawy ogólnej kondycji fizycznej i psychicznej,
- usprawnienia koordynacji ruchowej poprzez zwiększenie ruchomości stawów obwodowych i kręgosłupa,
- poprawy wydolności organizmu,
- zwiększenia wytrzymałość na wysiłek,
- minimalizacji bólu poprzez zmniejszenie tarcia i rozciągnięcie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu w ramach projektu „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn”, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
1. WYJAZDY DO KINA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Zamawiający planuje 12 wyjazdów na trasie Kostrzyn-Poznań oraz 12 wyjazdów na trasie Gułtowy-Poznań, łącznie 24 wyjazdy
Organizacja wyjazdów obejmuje następujące elementy:
- transport spod Klubu Seniora w Kostrzynie, ul. Poznańska 6 do Kina Kinepolis w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 72 oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 60 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
- transport spod Klubu Seniora w Gułtowach, ul. Kasztanowa 5 do Kina Kinepolis w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 72 oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 78 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
- ubezpieczenie
Termin realizacji: raz na kwartał w okresie realizacji projektu tj. do 31.08.2021r., łącznie 24 wyjazdy

2. WYJAZDY DO TEATRU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Organizacja wyjazdów obejmuje następujące elementy:
- transport spod Klubu Seniora w Kostrzynie, ul. Poznańska 6 do Teatru w Poznaniu lub w Gnieźnie oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi około 80 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
- transport spod Klubu Seniora w Gułtowach, ul. Kasztanowa 5 do Teatru w Poznaniu lub w Gnieźnie oraz w drodze powrotnej – 12 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi około 90 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
- ubezpieczenie
Termin realizacji: raz na kwartał w okresie realizacji projektu tj. do 31.08.2021r., łącznie 24 wyjazdy

3. WYJAZDY NA BASEN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Organizacja wyjazdów obejmuje następujące elementy:
- transport spod Klubu Seniora w Kostrzynie, ul. Poznańska 6 na Basen Termy Maltańskie w Poznaniu oraz w drodze powrotnej – 36 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 80 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
- transport spod Klubu Seniora w Gułtowach, ul. Kasztanowa 5 na Basen Termy Maltańskie w Poznaniu oraz w drodze powrotnej – 36 wyjazdów. Odległość pomiędzy miejscem zbiórki a miejscem docelowym, mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego Google Maps wynosi 80 km lub w rozliczeniu ryczałtowym do 100 km.
- ubezpieczenie
Termin realizacji: raz na miesiąc w okresie realizacji projektu tj. do 31.08.2021r., łącznie 72 wyjazdy

Kod CPV

60170000-0

Nazwa kodu CPV

Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia: w okresie podpisania umowy do 31.08.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi oświadczyć w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że posiada uprawnie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na przewozy krajowe osób;

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające kompleksowe wykonanie zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania, tj. zapewniającymi kompleksowe wykonanie zamówienia - posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego (sprawne autokary/autobusy/busy z klimatyzacją) i kadrowego (kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) oraz potencjału organizacyjno – technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Wykonawca winien posiadać aktualną licencję na przewozy krajowe osób;
- posiada wiedzę i doświadczenie zapewniające kompleksowe wykonanie zamówienia.
- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania, tj. zapewniającymi kompleksowe wykonanie zamówienia - posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego (sprawne autokary/autobusy/busy z klimatyzacją) i kadrowego (kierowcy posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe) oraz potencjału organizacyjno – technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia.
- posiada sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min. 50 000,00 zł.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadcza w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, że posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia, Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę min. 50 000,00 zł.

Dodatkowe warunki

Zakres obowiązków Wykonawcy:
a) utrzymywanie czystości i porządku w autobusie/busie,
b) zapewnienie sprawności technicznej autobusu/busa (w tym ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW),
c) zapewnienie do realizacji usługi autobusu/busa posiadającego przynajmniej 46 miejsc siedzących,
d) przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy,
e) niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu/busa w przypadku awarii używanego autobusu/busa,
f) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w autobusie/busie pasażerów,
g) zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie uczestników projektu, zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewanie wg potrzeb itp.),
h) przestrzegania regularności oraz punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem przejazdów, w tym też odpowiednie reagowanie na warunki pogodowe,
i) kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się wysoką kulturą osobistą,
j) zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami.

1. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji oraz jej oznakowania zgodnie z zasadami promowania projektu, w tym:
a. Listy obecności;
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu raz na kwartał kserokopii dokumentacji opisanej w punkcie a.
2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu realizacji zadań. Wykonawca przedłoży propozycję harmonogramu Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Propozycja musi zostać zwrotnie zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Faktyczny odbiór realizowanego zadania nastąpi poprzez pisemny protokół odbioru, sporządzony przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu do akceptacji.

Warunki zmiany umowy

Określa projekt umowy - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
- formularz ofertowy z ceną brutto za całość zamówienia
- oświadczenia zawarte w załączniku do zapytania ofertowego, tj. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3)

Zamówienia uzupełniające

Nie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. W oparciu o kryteria oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena (C) - waga 100%
3. Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:
liczba punktów = najniższa cena oferty / cena badanej oferty x 100 pkt
4. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w postępowaniu: 100 pkt.
5. Oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę złożoną w postępowaniu.
6. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej PLN.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, który:
Jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia – Załącznik nr 3.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA KOSTRZYN

Adres

Dworcowa 5

62-025 Kostrzyn

wielkopolskie , poznański

Numer telefonu

61 81 88 860

Fax

61 81 88 860

NIP

7773114347

Tytuł projektu

Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0060/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„MUSIELAK JAN TURNEBUS” z siedzibą w Pobiedziskach, 62-010 Pobiedziska, ul. Armii Poznań 41
data wpłynięcia oferty: 11-12-2018 r.
cena brutto oferty wynosi: 508 zł ryczałt za jeden autokar
Liczba wyświetleń: 316