Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wagi specjalistycznej w ramach projektu EFS

Data publikacji: 05.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-12-2018

Numer ogłoszenia

1153459

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Waga specjalistyczna ze wzrostomierzem, obliczająca BMI oraz zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. Elektroniczna medyczna waga osobowa do analizy składu ciała – pomiar wody i tłuszczu w organizmie. Analiza wody i tłuszczu w organizmie z uwzględnieniem płci, wieku, aktywności fizycznej, wagi i wzrostu.
Obligatoryjnie waga musi posiadać:
- wzrostomierz oraz drukarkę w zestawie,
- zasilacz w zestawie – zasilanie bateryjne lub sieciowe,
- wyświetlacz LCD,
- dokładność odczytu: nie mniej niż 100 g,
- platformę antypoślizgową,
- funkcję automatycznego wyłączania.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zdrowie@powiat.tczew.pl lub poczty, lub kuriera, lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Piaskowa 2, 83 – 110 Tczew (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 13 grudnia 2018 r. do godziny 12.00 (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego).
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zdrowie@powiat.tczew.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Rębacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

058 7734976

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Waga specjalistyczna ze wzrostomierzem, obliczająca BMI oraz zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. Elektroniczna medyczna waga osobowa do analizy składu ciała – pomiar wody i tłuszczu w organizmie. Analiza wody i tłuszczu w organizmie z uwzględnieniem płci, wieku, aktywności fizycznej, wagi i wzrostu.
Obligatoryjnie waga musi posiadać:
- wzrostomierz oraz drukarkę w zestawie,
- zasilacz w zestawie – zasilanie bateryjne lub sieciowe,
- wyświetlacz LCD,
- dokładność odczytu: nie mniej niż 100 g,
- platformę antypoślizgową,
- funkcję automatycznego wyłączania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Artykuły i sprzęt sportowy

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: tczewski Miejscowość: Tczew

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy 1 wagi specjalistycznej ze wzrostomierzem, obliczająca BMI oraz zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. Elektroniczna medyczna waga osobowa do analizy składu ciała – pomiar wody i tłuszczu w organizmie.

Przedmiot zamówienia

Wybór dostawcy 1 wagi specjalistycznej ze wzrostomierzem, obliczająca BMI oraz zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie. Elektroniczna medyczna waga osobowa do analizy składu ciała – pomiar wody i tłuszczu w organizmie.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja od podpisania umowy do 21 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Dostawca musi dysponować środkiem transportu, umożliwiającym dostarczenie wagi do siedziby Zamawiającego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokument poświadczający status prawny Wykonawcy, np. wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji, wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa brutto 80%
Termin dostawy i instalacji wagi 20%
a) Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium Cena ofertowa brutto otrzyma najtańsza oferta, które zostaną obliczone wg wzoru:
Cn / Cb x 20 = Pc
gdzie:
Cn - cena najtańszej oferty
Cb - cena badanej oferty
Pc - liczba punktów jaką uzyskuje wykonawca za cenę
Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów.
b) W ramach kryterium Termin dostawy i instalacji wagi Zamawiający będzie przyznawał liczbę punktów w zależności od wskazanego terminu dostawy i instalacji wagi w siedzibie Zamawiającego.
Punktacja w ramach tego kryterium przedstawia się następująco:
a. terminu dostawy i instalacji wagi do 21 grudnia 2018 r. – 0 punktów,
b. terminu dostawy i instalacji wagi do 20 grudnia 2018 r. – 10 punktów,
c. terminu dostawy i instalacji wagi do 19 grudnia 2018 r. – 20 punktów.

Wykluczenia

Nie dotyczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT TCZEWSKI

Adres

Piaskowa 2

83-110 Tczew

pomorskie , tczewski

Numer telefonu

587734801

Fax

(58)7734803

NIP

5932140707

Tytuł projektu

Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka, występujących w miejscu pracy, na obszarze powiatu tczewskiego.

Numer projektu

RPPM.05.04.02-22-0018/17-01

Inne źródła finansowania

Zakup wagi jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020, Poddziałanie 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

NaturFarm Piotr Wojciechowski, Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12, 62 - 070 Dopiewo, data wpłynięcia oferty - 13 grudnia 2018 r., cena oferty 5800 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 138