Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem linii technologicznej do formowania rur kompozytowych metodą pultruzji

Data publikacji: 03.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-12-2018

Numer ogłoszenia

1153268

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać pisemnie na adres siedziby Zamawiającego Energy Composites Sp. z o.o. ul. Marklowicka 30a, 44-300 Wodzisław Śląski. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia składana ofert. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania pocztą lub przesyłką kurierską.
Za skuteczne złożenie oferty zostanie także uznany fakt nadesłania skanu oferty pocztą elektroniczną (skany w formacie pdf*) na adres: zszkopek@e-composites.eu. Oferty przesłane pocztą elektroniczną muszą być następnie przesłane także listownie na adres jw.
Oferty, które wpłyną w późniejszym terminie nie zostaną poddane ocenie.
Oferty w językach innych, niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone na j. polski.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zszkopek@e-composites.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Zbigniew Szkopek, zszkopek@e-composites.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

694418912

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wynajem linii technologicznej do formowania rur kompozytowych metodą ciągnienia (pultruzji)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: wodzisławski Miejscowość: Wodzisław Śląski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem Zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wynajem linii technologicznej do formowania rur kompozytowych metodą ciągnienia (pultruzji) w ramach Projektu pn. „Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Wynajem maszyny do produkcji rur z tworzyw termoutwardzalnych i ciągłych włókien szklanych. Maszyna powinna zapewnić zawartość włókien szklanych wzmacniających w rurze kompozytowej w zakresie od 40% do 80% wagowo w stosunku do żywicy. Wzmocnienie wzdłużne (podstawowe) powinno posiadać zawartość włókna na poziomie 70% wag., natomiast zewnętrzna warstwa wzmocnienia musi być nawinięta obwodowo pod kątem do osi rury przy pomocy nawijarki wchodzącej w skład linii technologicznej.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia, w związku z przekroczonym limitem znaków, określona jest w załączniku pod nazwą „Zapytanie ofertowe”

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy najmu przez czas trwania Badań Przemysłowych projektu, tj. do dnia 31.10.2020 r., przy czym w związku z realizacją projektu B+R obciążonego ryzykiem badawczym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wydłużenia lub skrócenia okresu wynajmu urządzenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Odbiór techniczny nastąpi po dostawie (DDP-Incoterms 2010), montażu i uruchomieniu. Dostawa na miejsce eksploatacji, tj. siedziby Zmawiającego w Wodzisławiu Śląskim. Oferent będzie musiał także udzielić gwarancji i zapewnić serwis pogwarancyjny.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania w formie pisemnej na adres mailowy opublikowany w treści zapytania.
4. Złożenie oferty przez Oferenta, nie stanowi o złożeniu zamówienia przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia lub unieważnienia przedmiotowej procedury bez podania przyczyny.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta, o ile zmiany te wynikły z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności: terminu obowiązywania umowy, harmonogramu i terminów realizacji dostawy, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zawierająca min. następujące elementy:
a) dane teleadresowe Oferenta, podpisane przez osobę upoważnioną zgodnie z dokumentami rejestrowymi,
b) cenę netto wyrażoną w PLN za miesiąc wynajmu urządzenia, przy czym cena ta jest ceną ryczałtową netto, co oznacza, że zaoferowana cena zawiera w sobie wszystkie niezbędne komponenty pokrywające wszystkie pozycje kosztowe Oferenta, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zapytania i dostawy;
c) okres związania ofertą co najmniej 60 dni od terminu upływu składania ofert;
d) informację na temat terminu dostawy po podpisaniu umowy, wyrażonego w miesiącach;
f) Opis charakterystyki oferowanego urządzenia.
2. Oświadczenie, iż Oferent nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, zgodnie z definicją zamieszczoną Zapytaniu Ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Nr 1 CENA NETTO (P1) (waga 70% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P1 = (Cn / Cr) x 70
gdzie:
P1 - liczba punktów w kryterium 1 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn - najniższa cena za miesiąc wynajmu ze wszystkich ofert
Cr - cena za miesiąc wynajmu w rozpatrywanej ofercie
70 – Waga kryterium

Kryterium nr 2 TERMIN DOSTAWY PO PODPISANIU UMOWY (P2) (waga 30% oceny) - obliczone zgodnie ze wzorem:
P2= (Dn / Dr) x 30
P2- Liczba punktów w kryterium 2 przyznanych rozpatrywanej ofercie
Dn – termin w miesiącach najkrótszy ze wszystkich ofert
Dr – termin w miesiącach rozpatrywanej oferty
30 – Waga kryterium

Oceny dokonywać będzie powołany przez Zamawiającego zespół oceniający. Maksymalną liczbę punktów 100 otrzyma najwyżej oceniona oferta.

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z definicją: Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENERGY COMPOSITES SP. Z O.O.

Adres

Marklowicka 30A

44-300 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

32 4530314

NIP

6472569271

Tytuł projektu

Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0867/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 177