Strona główna
Logo unii europejskiej

USŁUGA - Poradnictwo Psychologiczne Grupowe dla 120 Uczestników/czek Projektu (UP)

Data publikacji: 03.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2018

Numer ogłoszenia

1153163

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@terra-szkolenia.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na realizację Poradnictwa Psychologicznego Grupowego w ramach realizacji projektu „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 11.12.2018r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne
z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanie@terra-szkolenia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Kochnio

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, na terenie województwa lubelskiego realizuje projekt „Perspektywa na SUKCES!” nr RPLU.10.02.00-06-0059/17 (wartość projektu 1.681.115,52 zł).
W ramach projektu planujemy zrealizowanie USŁUGI - Poradnictwo Psychologiczne Grupowe dla 120 Uczestników/czek Projektu (UP) - 10 grup szkoleniowych średnio po 12 osób w miejscowościach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana po utworzeniu się danej grupy szkoleniowej.
Uczestnikami projektu będą osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem oraz osoby przewidziane do zwolnienia.
Łącznie w ramach zadania przewiduje się realizację 32 godzin zegarowych na 1 grupę szkoleniową – łącznie 320 godzin zegarowych grupowych zajęć, w systemie 4 spotkań grupowych po 8 godzin dziennie. Zadanie realizowane będzie dla 10 grup szkoleniowych. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego systemu realizacji wsparcia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy, który w kompleksowy sposób zrealizuje usługę.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Przedmiot zamówienia

obowiązki wykonawcy w szczególności:
1. Kompleksowa organizacja i przeprowadzanie dla wskazanych UP zajęć z zakresu Poradnictwa Psychologicznego Grupowego w szczególności pomocy Uczestnikom/czkom w zakresie zrozumienia samego siebie (emocji, celów, silnych i słabych stron).
2. Zapewnienie osiągnięcia następujących wskaźników: ukończenie zadania przez 10 grup szkoleniowych.
3. Zapewnienie warunków lokalowych do prowadzenia zajęć, zapewniających komfort uczenia się tj. sal szkoleniowych spełniających wymogi bezpieczeństwa, wymogi akustyczne, oświetleniowe, a także instalację grzewczą oraz posiadających odpowiednie zaplecze sanitarne, sal odpowiednio wyposażonych we wszystkie sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć (flipchart/tablica, komputer/laptop, podłączenie do Internetu, krzesła w ilości min. 13 szt. oraz stoliki/biurka). Sale pozbawione będą barier architektonicznych i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych o ile zostaną zdiagnozowane takie potrzeby.
4. Zapewnienie dla każdego UP następujących materiałów szkoleniowych tj. wydruk skryptu, przygotowanie testów osobowościowych, notatnik, ołówek. Przygotowanie materiałów szkoleniowych z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji, z poszanowaniem praw autorskich oraz w razie potrzeby dostosowanie do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
5. Zapewnienie kadry wykwalifikowanych psychologów realizujących usługę, w ilości niezbędnej do prowadzenia wsparcia w sposób prawidłowy, zgodny z harmonogramem i w miejscu dostosowanym do UP. Zaangażowane osoby muszą spełniać poniższe wymagania, tj. legitymować się:
a) Wykształceniem wyższym psychologicznym,
b) doświadczeniem praktycznym umożliwiającym przeprowadzenie danej usługi, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe z grupą docelową nie jest krótsze niż 2 lata.
6. Przygotowanie i zrealizowanie programu zajęć zawierającego:
a) Elementy zrozumienia samego siebie: swoich emocji, celów, silnych i słabych stron dla każdego UP;
b) Skuteczna komunikacja z innymi;
c) Zarządzenie czasem;
d) Radzenie sobie ze stresem;
e) Umiejętności budowania własnego wizerunku.
7. Wydanie każdemu Uczestnikowi/czce zaświadczenia o ukończeniu grupowego wsparcia psychologicznego po zakończonym wsparciu.
8. Zapewnienie na każdy dzień zajęć Cateringu w postaci: Serwisu kawowego zawierającego kawę, herbatę, cukier, mleko do kawy, słodkie i słone przekąski (ciastka, paluszki), wodę gazowaną i bez gazu dla całej grupy na każdy dzień zajęć oraz Ciepłego posiłku składającego się z jednego dania podanego podczas każdego dnia zajęć w formie pojedynczego dania dla jednej osoby - Uczestnika/czki projektu;
9. Prowadzenia niezbędnej dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego, m.in. dzienniki zajęć, listy obecności, listy
z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenia odbioru cateringu.
10. Przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach Uczestników/czek, rezygnacjach Uczestników/czek, innego rodzaju problemach lub zaległościach.
11. Przesłania w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie.
12. Wykonania innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu.
a) rozprowadzenie wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego,
b) oznaczenie sal, budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji,
c) oznaczenie materiałów szkoleniowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji,
d) ustawiania stolików i krzeseł w sali,
e) informowania UP o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji umowy to grudzień 2018 - marzec 2019. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 50% cena oraz kryterium 50% jakość.

1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 50
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Opis sposobu obliczania kryterium jakość.
Przez jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług szkoleniowych i doradczych zrealizowanych w okresie trzech lat przed dniem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług szkoleniowych i doradczych wypełnia tabelę: Załącznik nr 2, którą dołącza do oferty. W Załączniku nr 2 Wykonawca nie może wskazać usług, które wykazał w Załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega, iż usługi wykonane na podstawie umów z osobami fizycznymi nie będą zaliczane do kryterium jakość. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Załącznika nr 2 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków.
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
D = (D0 : Dmax) x 50
gdzie:
D – liczba punktów przyznana danej ofercie,
D0 – jakość (liczba godzin) obliczona badanej oferty,
Dmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 50. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + D) uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie wezwany do podpisania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI

Adres

Skromna 5

20-704 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815365650

Fax

815365651

NIP

7121045809

Tytuł projektu

Perspektywa na SUKCES!

Numer projektu

RPLU.10.02.00-06-0059/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Stowarzyszenie Humaneo 33-300 Nowy Sącz, Nawojowska 12- data wpływu 10.12.2018r.
Liczba wyświetleń: 328