Strona główna
Logo unii europejskiej

zakup linii do wytłaczania profili z co-extruzją oraz młyn do mielenia odpadów z tworzyw sztucznych wraz z instalacją oraz uruchomieniem oraz wdrożeniem technologii u Zamawiającego – PROFIL-STAL Piotr Nowakowski z siedzibą 09-407 Płock, ul. Otolińska 29F. Miejsce instalacji linii - Płock.

Data publikacji: 03.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2019

Numer ogłoszenia

1153155

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmawiający wprowadza zmiany w ilości przedmiotu zamówienia na zakup 3szt linii do wytłaczania profili z co-extruzją oraz młyn do mielenia odpadów z tworzyw sztucznych wraz z instalacją oraz uruchomieniem oraz wdrożeniem technologii u Zamawiającego – PROFIL-STAL Piotr Nowakowski z siedzibą 09-407 Płock, ul. Otolińska 29F. Miejsce instalacji linii - Płock.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 03.01.2019
w siedzibie Zamawiającego (ul. Otolińska 29F, 09-407 Płock) lub drogą elektroniczną na adres: profilstalsa@gmail.com
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta musi być ważna do minimum do 03.02.2019 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
6. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
7. Ofertę składa się pod rygorem odrzucenia, w formie:
a) pisemnej,
b) elektronicznej- rozumianej jako skan podpisanej oferty wysłany drogą e-mail.
8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
9. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
10. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

profilstalsa@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Leonarcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

668 005 002

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest zakup linii do wytłaczania profili z co-extruzją wraz z kompletem narzędzi oraz młyna do mielenia odpadów z tworzyw sztucznych wraz z instalacją, uruchomieniem oraz wdrożeniem technologii u Zamawiającego – PROFIL-STAL Piotr Nowakowski z siedzibą 09-407 Płock, ul. Otolińska 29F. Miejsce instalacji na terenie Płocka.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Płock Miejscowość: Płock

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy na zakup linii do wytłaczania profili z co-extruzją wraz z kompletem narzędzi oraz młyna do mielenia odpadów z tworzyw sztucznych wraz z instalacją, uruchomieniem oraz wdrożeniem technologii u Zamawiającego – PROFIL-STAL Piotr Nowakowski z siedzibą 09-407 Płock, ul. Otolińska 29F. Miejsce instalacji na terenie Płocka.

Przedmiot zamówienia

zakup linii do wytłaczania profili z co-extruzją wraz z kompletem narzędzi oraz młyna do mielenia odpadów z tworzyw sztucznych wraz z instalacją oraz uruchomieniem oraz wdrożeniem technologii u Zamawiającego – PROFIL-STAL Piotr Nowakowski z siedzibą 09-407 Płock, ul. Otolińska 29F. Miejsce instalacji na terenie Płocka.

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zamówienia to 200 dni kalendarzowych

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń – złożenie oferty oznacza akceptację treści zapytania bez zastrzeżeń.
b) Zapoznali się z projektem umowy i akceptują jej treść.
c) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. ).

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA I PODPISANIE UMOWY

a) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszona na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
b) Po wyborze najkorzystniejszej oferty organizator wezwie niezwłocznie oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.
c) W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert
c) Oferta nie będzie posiadała wszystkich wymaganych załączników
d) Nie będzie się odnosiła do kryteriów oceny ofert
e) Zaproponowane parametry techniczne nie będą zgodne z parametrami określonymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia zapytania, uznania, że postępowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu bez podania przyczyny i konsekwencji prawnych i finansowych z tego wynikających, na każdym etapie.

Ponadto zamawiający unieważni postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat wstecz od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej trzech zadań, składających się z jednego lub kilku zamówień wykonanych dla różnych odbiorców o zbliżonym zakresie, związanych dostawą, montażem oraz wprowadzeniem technologii co-extruzji o wartości netto nie niższej niż 5.000.000,00. (pięć milionów) złotych. (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat wstecz od dnia wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - co najmniej trzech zadań, składających się z jednego lub kilku zamówień wykonanych dla różnych odbiorców o zbliżonym zakresie, związanych dostawą, montażem oraz wprowadzeniem technologii co-extruzji o wartości netto nie niższej niż 5.000.000,00. (pięć milionów) złotych. (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania)

Dodatkowe warunki

INFORMACJE DODATKOWE

Oferenci mogą zadawać pytania do przedmiotu zamówienia najpóźniej 3 dni robocze przed zakończeniem terminu składania ofert. Pytania należy składać wyłącznie drogą mailową na adres PROFILSTALSA@GMAIL.COM Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem portalu www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zadawania pytań do złożonych ofert. Pytania będą zadawane drogą mailową na wskazany w ofercie adres.

Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania ceny ze wszystkimi oferentami.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferenci niespełniający Warunków Udziału w Postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień podpisanej umowy, w formie aneksu do umowy, pod warunkiem zgody obu stron.
Zakres dopuszczalnych zmian:
1. Terminy – wykonania zlecenia (skrócenie/wydłużenie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Zamawiającego ), etapów, płatności.
2. Harmonogram prac.
3. Inne, wynikające z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Wykaz zrealizowanych zamówień, dostaw w ciągu ostatnich 3 lat

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
KRYTERIUM OCENY OFERTY I WAGI PUNKTOWE PRZYPISANE DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Łączna cena netto oferty - waga kryterium 70%
Kryterium nr 2 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) - waga kryterium 10%
Kryterium nr 3 - Gwarancja na linie do wytłaczania profili z co-extruzją z PVC
- waga kryterium 20%


Sposób przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):
Kryterium nr 1 – 70 punktów
Kryterium nr 2 – 10 punktów
Kryterium nr 3 – 20 punktów


Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, które będą wyliczane następująco:

Kryterium nr 1 - Łączna cena netto oferty

Wartość oferty
najtańszej (w PLN)
---------------------------- x 70 pkt. (max. 70 pkt.)
Wartość oferty
badanej (w PLN)

Kryterium nr 2 - Czas usunięcia awarii (wad) od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

Najkrótszy czas usunięcia
awarii
------------------------------------------ x 10 pkt. (max. 10 pkt.)
Czas usunięcia awarii
badanej oferty

Kryterium nr 3 - Gwarancja na linię do wytłaczania profili z co-extruzją z PVC

Za spełnienie powyższego kryterium Oferent otrzymuje odpowiednio 10, 7, 5 lub 3 punkty, wg wskazanej w ofercie długości okresu gwarancji:

• Powyżej 20 lat i więcej –10 pkt.
• Powyżej 10 lat – do 20 lat - 7 pkt.
• Powyżej 1 roku – do 10 lat – 5 pkt.
• 1 rok – 3 pkt.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że dwóch lub więcej oferentów uzyskało tyle samo punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować warunków gorszych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 'PROFIL-STAL' NOWAKOWSKI PIOTR

Adres

Otolińska 29F

09-407 Płock

mazowieckie , Płock

Numer telefonu

24 366 44 50

Fax

24 366 44 51

NIP

7742247751

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek wyników prac B+R nad ultraciepłą kompozytową ramką dystansową do szyb zespolonych.

Numer projektu

POIR.03.02.01-14-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 200