Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi szkoleniowej/zapewnienie kadry trenerskiej w oparciu o zasadę konkurencyjności

Data publikacji: 30.11.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-12-2018

Numer ogłoszenia

1153025

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IX. 11 zapytania ofertowego dołączonego do ogłoszenia;
3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;
4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
6. oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!” poprzez złożenie osobiste ofert w siedzibie Zamawiającego (WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku) lub przesłanie ofert pocztą lub przesyłką kurierską na adres: WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
9. Oferta musi zostać złożona do dnia 11.12.2018, do godz. 16:00 na adres: WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.
10. Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego/data stempla nadania). W przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: biuro@workts.pl. W przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do Biura.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Dziedzic

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

172226951

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający poszukuje Wykonawcy usług szkoleniowych:
Część A: KURS OPERATOR MASZYN CNC
CZĘŚĆ B: KURS KOSMETYCZNY
CZĘŚĆ C: KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ
CZĘŚĆ D: KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)
CZĘŚĆ E: Kurs SPAWANIA METODĄ TIG W ZAKRESIE SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI (141)
CZĘŚĆ F: KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III
CZĘŚĆ G: KURS SIOSTRA PCK

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F i/lub G.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pełnej treści zapytania dołączonej do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy usług szkoleniowych dla 10 uczestników projektu pn. „ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!”, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie nr RPMP.08.02.00-12-0067/18-00 z dnia 02.08.2018 r.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:
Część A: KURS OPERATOR MASZYN CNC (160 godz.)
CZĘŚĆ B: KURS KOSMETYCZNY (160 godz.)
CZĘŚĆ C: KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ (150 godzin)
CZĘŚĆ D: KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135) (145 godzin )
CZĘŚĆ E: Kurs SPAWANIA METODĄ TIG W ZAKRESIE SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI (141) (103 godziny )
CZĘŚĆ F: KURS OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI KL. III (134 godziny )
CZĘŚĆ G: KURS SIOSTRA PCK (90 godzin)

Szkolenie w ramach każdej z części (A-G) musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym.

Szczegółowy opis w pełnej treści zapytania w załączeniu

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa w ramach każdej części zamówienia powinna być zrealizowana do dnia 31 stycznia 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1;

2. posiadają znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), lub spełniają minimalne wymagania jakościowe wykazane w Załączniku nr 4 do niniejszego postępowania
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające posiadanie znaku jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych – dot. Wykonawcy posiadającego znak jakości MSUES, lub złoży oświadczenie o spełnieniu minimalnych wymagań jakościowych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego postępowania – dot. Wykonawcy nie
posiadającego znaku jakości MSUES.

3. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową tj:
a. nie zalegają z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego;
b. nie zalegają z opłacaniem składek ZUS;
c. posiadają potencjał finansowy nie mniejszy niż 2 500,00 zł.

Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert) – dotyczy płatników podatków.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
- aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert) – dotyczy płatników ZUS;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w tiret 1 i 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 2 500,00 zł;
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie dokumentu co najmniej przez jeden podmiot.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w pełnej treści zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w pelnej treści zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Szczegóły w pełnej treści zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zmiany istotnych warunków umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
2) zmiany terminu realizacji szkoleń w ramach przedmiotu zamówienia i ich harmonogramu, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
3) zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
4) zmiany ilości godzin zegarowych szkoleń, ilości uczestników szkolenia w szczególności na skutek:
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
5) zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia kursów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
6) ostatecznej ilości godzin kursu do zrealizowania,
7) zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
8) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
9) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian określonych w punkcie 3 ppkt. 2) i 3 ppkt. 7), które mogą zostać uzgodnione między stronami w trybie roboczym, bez wymagania formy aneksu.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 ;
4) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
5) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego;
6) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
7) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu na rachunku bankowym lub rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych w wysokości co najmniej 50 000 PLN lub posiadaniu zdolności kredytowej na kwotę 2 500 PLN;
8) Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie znaku jakości MSUES – dot. Wykonawcy posiadającego znak jakości MSUES ;
9) Oświadczenie o spełnieniu minimalnych parametrów jakości – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 – dot. Wykonawcy nieposiadającego znak jakości MSUES;
10) Posiadane Certyfikaty jakości usług – jeżeli dotyczy;
11) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie ilości przeprowadzonych szkoleń w wymiarze co najmniej 50 godz. każde – zgodnie ze wzorem załącznik nr 5;
12) Potwierdzenie wpłaty wadium na części, na które składana jest oferta;
13) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale;
14) Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową (jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę;
15) W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 60% - 60 pkt
Doświadczenie – 30% - 30 pkt
Jakość – 10% - 10 pkt
1. Kryterium: Cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 60%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 60 pkt.

2. Kryterium: Doświadczenie
Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie ilości przeprowadzonych szkoleń w wymiarze co najmniej 50 godzin każde, przeprowadzonych w przeciągu ostatnich trzech lat, licząc od dnia upublicznienia postępowania ofertowego wstecz. Wykonawca określa ilość przeprowadzonych szkoleń na wzorze załącznika nr 5 do postępowania. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji kryterium na podstawie dodatkowych dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy na realizację usługi.
Ocena oferty na podstawie kryterium doświadczenie zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Do/ Dm ) x 100 x 30%
gdzie:
Do – łączna ilość przeprowadzonych szkoleń badanej oferty
Dm – największa ilość przeprowadzonych szkoleń spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Doświadczenie wynosi 30 pkt.

3. Kryterium: Jakość
Kryterium jakość będzie rozpatrywane na podstawie posiadania przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług szkoleniowych. Ocena oferty na podstawie kryterium jakość zostanie wyliczona według następującego schematu:
Liczba punktów = 10 - jeżeli Wykonawca posiada jeden z poniższych certyfikatów jakości (w zakresie usług szkoleniowych) lub równoważny (tj. inny certyfikat dotyczący jakości usług szkoleniowych):
- Certyfikat ISO 29990:2010
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
- Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
- Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
- Znak Jakości TGLS Quality Alliance
- Pearson Assured
- Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015)
- Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL
- Akredytacja EAQUALS
- Akredytacja EQUIS
- Certyfikat PN-EN ISO/ ICE 17024:2012
- Certyfikat PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015-09
Liczba punktów = 0 – jeżeli Wykonawca nie posiada certyfikatu jakości usług (w zakresie usług szkoleniowych).

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Jakość wynosi 10 pkt.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
W postępowaniu nie mogą brać podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) wymagane jest przedstawienie ww. dokumentu indywidualnie dla każdego podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Adres

39-120 Sielec

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

Numer telefonu

172226957

Fax

172220152

NIP

8180000878

Tytuł projektu

ZATRUDNIENIE ZAWSZE W CENIE!

Numer projektu

RPMP.08.02.00-12-0067/18-00
Liczba wyświetleń: 222